wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Zdjęcia

Brak zdjęć

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Ducha Gór

 • : dolnośląskie
 • : 58-533
 • : Mysłakowice
 • : ul. Daszyńskiego 29
 • : (075) 644 21 65
 • : (075) 644 21 65
 • : Wyślij email
 • : http://www.duchgor.org
 • : Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Ducha Gór powstało w 2006 r. w wyniku inicjatywy 34 osób, które stały się fundatorami Fundacji Partnerstwo Ducha Gór.
  Celem fundacji była integracja partnerskich działań organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców, samorządów, instytucji publicznych i osób fizycznych na rzecz jak najlepszego wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystycznego, podniesienia jakości życia mieszkańców oraz stworzenia spójnego programu zrównoważonego rozwoju obszaru gmin: Mysłakowice, Janowice Wielkie i Podgórzyn (w latach 2006-2008). W latach 2007-2008 partnerstwo jako fundacja zrealizowało duży projekt w ramach Pilotażowego Programu LEADER +, który obejmował:
  - projekt badawczy: inwentaryzacja zasobów naturalnych, historycznych i zasobów ludzkich,
  - działania edukacyjne dla mieszkańców wsi: szkolenia i warsztaty dotyczące nowoczesnych technologii oraz wiedzy o regionie, produktu lokalnego, tworzenia marki lokalnej.
  - działania promocyjne – promowanie producentów lokalnych na targach krajowych
  i międzynarodowych, współfinansowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, wspierających przedsiębiorczość np. kiermaszy, wydanie niniejszego przewodnika oraz uruchomienie portalu www.duchgor.org. Ponadto fundacja prowadzi działania edukacyjne na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - szkolenia z zakresu pozyskiwania środków finansowych na rozwój mikroprzedsiębiorczości i rozwijania działalności pozarolniczej oraz kształci liderów lokalnych. Fundacja współpracuje również z lokalnymi społecznościami i samorządami w zakresie opracowania Planów Odnowy Miejscowości i Lokalnej Strategii Rozwoju. W 2008 roku do partnerstwa przystąpiły gminy Jeżów Sudecki i Karpacz.

  3.11.2008 r. Partnerstwo Ducha Gór zmieniło formę prawną na stowarzyszenie, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001r. Nr.79, poz.855 z późn.. zm.), ustawą z 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr.64, poz. 427) oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005).
  Zapraszamy serdecznie do współpracy instytucje, uczelnie, organizacje pozarządowe, przedstawicieli grup młodzieży, środowisk kobiecych oraz firmy, mające siedziby na terenie 5 gmin partnerskich lub obejmujących swoim działaniem teren tych gmin, by docelowo tworzyć spójny program rozwoju - Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru Partnerstwa Ducha Gór, wraz z jej bogactwem naturalnym jakim są: Karkonosze, pałace i zamki, ale również lokalni rzemieślnicy i producenci lokalnych przysmaków.

Twoje wizytówki