wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

opolskie / kędzierzyńsko-kozielski (Czytaj więcej)
 • Wnętrze kościoła, zdjęcie z lat 1939-38
 • Stara fotografia z lat 1930-38
 • Kościół i szkoła, rycina z 1850 roku
 • Remiza PSP
 • Osiedle
 • Wieś
 • Osiedle przy kościele
 • Kościół pw. św. Maksymiliana Kolbe
 • Kościół pw. św. Maksymiliana Kolbe
 • Kościół pw. św. Maksymiliana Kolbe
 • Kościół pw. św. Maksymiliana Kolbe
 • Mapa rastrowa wsi
 • Park pałacowy
 • Rzeczka Przykopa (Łącza) przepływająca przez wieś
 • Wyjazd w stronę Kotlarni
 • Uliczka we wsi
 • Szkoła podstawowa
 • ANGRA - Producent Szyb Gietych i Hartowanych
 • Dom Kultury i klub
 • Remiza OSP
 • Droga przez wieś
 • Wjazd do wsi
 • Sklep w centrum wsi
 • Skrzyżowanie w centrum wsi


POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI
(województwo opolskie)


 

Powiat kędzierzyńsko-kozielski obejmuje 6 gmin o łącznej powierzchni 625 km2. Na koniec 2009 r. powiat zamieszkiwało 100,3 tys. osób. Liczba ludności w wieku mobilnym (18–44 lata) ukształtowała się na poziomie 40,3 tys., tj. 61,9% ludności w wieku produkcyjnym. W końcu 2009 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 54 osoby w wieku nieprodukcyjnym. W przeliczeniu na 1000 ludności w 2009 r. odnotowano ujemne saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały (–3,26).
Na koniec grudnia 2009 r. odnotowano 12,4 % stopę bezrobocia rejestrowanego, co uplasowało powiat na 6 miejscu w skali województwa. W sektorze przemysłowym na koniec 2009 r. pracowało 41,2% %, a w rolniczym 2,2% ogółu pracujących. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w 2009 r. w przeliczeniu na 10 tys. osób wyniosła 6,6 (9 lokata w województwie). W strukturze podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie powiatu na koniec 2009 r. dominowały jednostki działające w sekcji handel i naprawy.
Wydatki budżetu powiatu w 2009 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 781,52 zł (8 miejsce w województwie). Wśród wydatków budżetu powiatu 14,3% środków przeznaczono na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (9 miejsce w województwie), 44,8% stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie (2 lokata w województwie), natomiast wydatki na transport i łączność kształtowały się na poziomie 11,7 ogółu wydatków budżetu powiatu (7 miejsce w województwie).
W okresie styczeń-grudzień 2009 r  na 1 km2  wytworzono 358,7 ton odpadów, a udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku wyniósł 69,4% (10 lokata w województwie). Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych była najniższa w skali województwa i osiągnęła poziom 1346,8 tys. ton gazów.
Na koniec 2009 r. w powiecie funkcjonowały 32 zakłady opieki zdrowotnej. W 2009 r. na 1 mieszkańca powiatu przypadało 6,9 udzielonych porad, co plasowało powiat na 3 miejscu w województwie. W granicach powiatu na koniec lipca 2009 r. działało 6 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, lokując go na 5 pozycji w województwie.
(GUS)


LINKI:
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu - strona urzędu

 

GUS Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki