wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat


POWIAT BIAŁOGARDZKI
(województwo zachodniopomorskie)


Powiat białogardzki według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zamieszkiwało 48261 osób, w tym 24643 kobiety (tj. 51% ogółu ludności powiatu). Od 2005 r. liczba ludności powiatu zmalała o 12 osób (tj. 0,02%). W powiecie białogardzkim liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 56,8 w 2005 r. spadła do 54,4 w 2009 r.
 Według stanu na koniec 2009 r. w powiecie zarejestrowane były 4853 podmioty gospodarki narodowej. W 2009 r. w stosunku do roku 2005 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 4,3%. W ubiegłym roku największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji – handel; naprawa pojazdów samochodowych (26,4%), budownictwo (13,4%) oraz obsługa rynku nieruchomości (11,3%). Na 1000 ludności przypadało 101 podmiotów gospodarki narodowej (w województwie 127). Podmioty małe (do 9 osób pracujących) stanowiły 96,3% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne (75,3%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wynosiła 5064 osoby. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 16,2% (w województwie 9,5%).
 W 2008 r. zasoby mieszkaniowe w powiecie stanowiły 15924 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 1066449 m kw. W ciągu ostatnich lat zwiększyła się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (2005 r.- 66,4 m kw., w 2008 r.- 67 m kw.) oraz przeciętny metraż przypadający na 1 osobę (2005 r.- 21,6 m kw., w 2008 r.- 22,1 m kw.). W powiecie w 2008 r. 91,6% ludności korzystało z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej 71%. W zeszłym roku oddano do użytkowania 136 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 11860 m kw.

GUS
Powiat Białogardzki  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki