wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

dolnośląskie / kamiennogórski (Czytaj więcej)
 • MDP na obozie szkoleniowym
 • Most nad Bobrem
 • Przystań nad Bobrem
 • Dożynki wiejskie 2015
 • Peregrynacja obrazu św.Józefa
 • Gminne dożynki 2015
 • Dożynki gminne 2015
 • Niedziela palmowa 2015
 • Konkurs stołów wielkanocnych 2015
 • Świeto kobiet 2015
 • Teren cmentarza
 • Tablica nagrobna z 1941r
 • Miejsce pochówku Marii i Augusta małż.Kuffer
 • Nagrobek dziecka z 1928r
 • Kamienny zbiornik na wodę
 • Budynek dzwonnicy
 • Grobowiec z piaskowca
 • Widok ogólny cmentarza
 • Przedwojenna zabudowa wsi
 • Przedwojenna zabudowa wsi
 • Przedwojenna zabudowa wsi
 • Przedwojenna zabudowa wsi
 • Przedwojenna zabudowa wsi
 • Przedwojenna zabudowa wsi


POWIAT KAMIENNOGÓRSKI
(województwo dolnośląskie)


Powiat kamiennogórski położony jest w południowo – zachodniej części województwa, na pograniczu Sudetów Środkowych i Zachodnich. Centralną częścią jest Kotlina Kamiennogórska. Od południa graniczy z Republiką Czeską, co jest jednym z jego atutów. Obejmuje 4 gminy, a sieć osadniczą tworzą 2 miasta (Kamienna Góra i Lubawka) oraz 44 miejscowości wiejskie o zróżnicowanym obszarze i liczbie ludności. Powiat zajmuje powierzchnię 395,7 km² i liczy 45,6 tys. mieszkańców, co stanowi 2,0% powierzchni i 1,6% ludności województwa. Na 1 km² przypada 115 osób. Powiat notuje najwyższe ujemne saldo migracji na 1000 ludności wśród powiatów województwa – minus 3,9 (29. lokata).
Teren powiatu bogaty jest w złoża kruszywa naturalnego (żwiry, piaski) oraz w inne surowce m.in.: piaskowce, dolomity, melafiry, amfibolity, gliny i surowce skalne – porfiry.
Znaczne możliwości rozwoju działalności produkcyjnej łączą się z lokalizacją na jego terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Na terenie powiatu działa 4,1 tys. podmiotów gospodarczych, w tym najwięcej w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (22,8%) oraz obsługa rynku nieruchomości (18,8%).
W strukturze powiatu znaczącą rolę odgrywa działalność przemysłowa i budowlana. W tym sektorze działa 21,5% zarejestrowanych podmiotów, a pracuje 49% ogółu pracujących w powiecie, z czego 79% w przetwórstwie.
Na 10 tys. ludności przypada 891 podmiotów, co  plasuje powiat na 19. miejscu wśród powiatów województwa, a na 17. miejscu pod względem produkcji sprzedanej na 1 mieszkańca. W powiecie na 1000 mieszkańców pracuje 181 osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego należy do najwyższych w województwie - 22,4% ( 23. lokata wśród powiatów województwa).
Rolnictwo na terenie powiatu stanowi ważny sektor działalności i źródło utrzymania części ludności. Użytki rolne stanowią 54,6% powierzchni powiatu, a w ich strukturze przeważają grunty orne, zajmując 39,4% powierzchni, łąki – 34,9% , a pastwiska – 22,5%. Lasy pokrywają 37,7% powierzchni. W sektorze rolniczym działa 3,9% zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, a pracuje niecałe 2% pracujących.
Coraz większe znaczenie w gospodarce powiatu odgrywa agroturystyka oraz różnego rodzaju usługi. Na terenie powiatu znajduje się 9 obiektów zbiorowego zakwaterowania, dysponujących 426 miejscami noclegowymi. W 2009 r. udzielono 20,3 tys. noclegów, w tym 0,6 tys. turystom zagranicznym. Stopień wykorzystania miejsc kształtował się na niskim poziomie (15,4%).
(GUS)

 

GUS
Powiat Kamiennogórski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki

Więcej wizytówek »