wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

wielkopolskie / jarociński (Czytaj więcej)

Herb

POWIAT JAROCIŃSKI
(województwo wielkopolskie)


Powiat jarociński usytuowany jest w środkowej części województwa wielkopolskiego. Przez jego obszar przebiegają drogowe i kolejowe szlaki komunikacyjne o znaczeniu krajowym, w tym droga krajowa nr 11. Powiat jarociński zajmuje obszar 587 km2 i administracyjnie obejmuje 4 gminy (2 miejsko-wiejskie i 2 wiejskie) podzielonych na 78 sołectw. Zamieszkuje go 70,8 tys. osób osiedlonych w 2 miastach i 102 miejscowościach wiejskich. Na 1 km2 przypada przeciętnie 121 mieszkańców. Największa gęstość zaludnienia charakteryzuje gminę miejsko-wiejską Jarocin (224 osoby/km2), natomiast najmniej zaludniona jest gmina miejsko-wiejska Żerków (62 osoby/km2). Ogółem w powiecie liczebnie przeważają kobiety (105 na 100 mężczyzn), w 3 gminach więcej jest kobiet niż mężczyzn, a w 1 występuje równowaga płci. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 64,5% ogólnej liczby mieszkańców, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 55 osób w wieku nieprodukcyjnym, tj. o 1 osobę więcej niż przeciętnie w województwie wielkopolskim.
Ze względu na walory przyrodnicze w 1994 r. na obszarze gminy miejsko-wiejskiej Żerków został utworzony Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy. Całkowita powierzchnia Parku obejmuje 15640 ha, z czego na ternie powiatu znajduje się 8680 ha. Położony jest on w dorzeczu rzeki Warty a przez jego obszar przepływa Lutynia. Cechą charakterystyczną Parku Krajobrazowego jest urozmaicona rzeźba terenu, uformowana w wyniku działalności lodowca. Znajduje się tu wyniosły pagór morenowy tzw. Wał Żerkowski, oraz wzniesienia Łysa Góra (161 m n.p.m.) i Góra Żerkowska (155 m n.p.m.). Na terenie Parku Krajobrazowego znajduje się Rezerwat Przyrody Czeszewski Las, położony częściowo na terenie powiatu jarocińskiego. Można tu podziwiać okazy drzew: jesionu zwyczajnego, dębu szypułkowego, lipy drobnolistnej, olszy czarnej i brzozy brodawkowatej, oraz wiele gatunków roślin chronionych. Częściowo na terenie Parku Krajobrazowego zlokalizowany jest Obszar Chronionego Krajobrazu „Szwajcaria Żerkowska”, zajmujący powierzchnię 14750 ha. Na obszarze powiatu znajdują się 94 obiekty wpisane do rejestru pomników przyrody.
Gospodarka powiatu jarocińskiego opiera się częściowo na produkcji przemysłowej, choć większość gmin ma jednak charakter rolniczy. W rejestrze REGON w końcu 2009 r. ujętych było 5406 podmiotów gospodarki narodowej (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) zlokalizowanych w powiecie jarocińskim. Przeważały wśród nich jednostki handlowe i budowlane. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w 2009 r. w powiecie jarocińskim pracowały 12944 osoby, co w przeliczeniu na 1000 ludności dało wskaźnik pracujących na poziomie 183, tj. mniejszy niż w województwie wielkopolskim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 3732 osoby, a stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 14,0%.
(GUS)

 

GUS
Powiat Jarociński - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej