wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

lubuskie / gorzowski (Czytaj więcej)


POWIAT GORZOWSKI
(województwo lubuskie)


Powiat gorzowski leży w północno-zachodniej części województwa. Obszar o powierzchni 1214 km2 zamieszkuje 67,4 tys. osób na terenie 7 gmin. Jest jednym z najmniej zurbanizowanych powiatów w województwie (36% ludności mieszka w miastach). W wyniku dodatniego przyrostu naturalnego oraz dodatniego salda migracji na pobyt stały, w ciągu dekady, liczba ludności wzrosła o 8%. Ludność w wieku zdolności produkcyjnej stanowiła 66% populacji (w 2000 r. – 60%). O blisko 14% zmniejszyła się liczba dzieci w wieku 0-14 lat (z 13,4 tys. w 2000 r. do 11,5 tys. 2009 r.). W 2009 r. połowa mieszkańców miała więcej niż 35,7 lat.
W przeliczeniu na 1000 ludności powiatu gorzowskiego w 2009 r. było 171 osób pracujących i 41 bezrobotnych. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2009 r. wyniosła ponad 12%, co stawia powiat na 2 lokacie wśród lubuskich powiatów ziemskich o najniższej stopie bezrobocia.
W powiecie gorzowskim obserwuje się relatywnie wysoki poziom przedsiębiorczości – w 2009 r. na 1000 mieszkańców przypadały 94 podmioty gospodarcze oraz najwyższy udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ogóle zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (81% wobec 74% średnio w województwie). Duże znaczenie dla gospodarki powiatu ma Kostrzyn nad Odrą leżący w granicach Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która jest najszybciej rozwijającą się polską specjalną strefą ekonomiczną, zarówno pod względem finansowym, jak i terytorialnym.
Rozwój przedsiębiorstw wspiera infrastruktura transportowa. Przez obszar powiatu przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: z północy na południe (Świnoujście - Gorzów - Praga) oraz z zachodu na wschód (Kostrzyn - Gorzów - Gdańsk). Ponadto na 100 km2 powierzchni powiatu przypada 29 km dróg powiatowych oraz 12 km dróg gminnych.
Blisko 64% ludności powiatu mieszka na wsi. Gospodarstwa i działki rolne zlokalizowane na terenie powiatu zajmują obszar około 55 tys. ha, co stanowi 45% ogólnej powierzchni. Ze względu na trudne warunki produkcji rolnej dominuje uprawa zboża i ziemniaków, hodowla trzody chlewnej i bydła oraz produkcja drobiu.
Różnorodność krajobrazu, duże kompleksy leśne (lasy stanowią 44% powierzchni powiatu), stwarzają dobre warunki dla rozwoju turystyki. Na terenie powiatu występują 53 pomniki przyrody, a obszary chronionego krajobrazu stanowią 38% powierzchni powiatu. W granicach powiatu gorzowskiego znajduje się 11 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, co lokuje powiat na 13 pozycji w województwie.
(GUS)

 

GUS
Powiat Gorzowski  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki