wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

opolskie / głubczycki (Czytaj więcej)
 • Zespół Gimnazjalno-Szkolny
 • Grobowiec biskupa Nathana
 • Budynek Urzędu Gminy po remoncie
 • Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej w Branicach
 • Muzeum w Głubczycach
 • Ksiądz bp Józef Marcin Nathan
 • Uroczystość w kościele szpitalnym
 • Uroczystość w kościele szpitalnym
 • Zamek w Branicach
 • Branice na starej fotografii
 • Branice na starej fotografii
 • Branice na starej fotografii
 • Branice na starej fotografii
 • Branice na starej fotografii
 • Branice
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Branicach
 • Miasteczko
 • Wnętrze kościoła


POWIAT GŁUBCZYCKI
(województwo opolskie)


Powiat głubczycki obejmuje 4 gminy o łącznej powierzchni 673 km2. Na koniec 2009 r. powiat zamieszkiwało 49,4 tys. osób. Liczba ludności w wieku mobilnym (18–44 lata) ukształtowała się na poziomie 19,2 tys., tj. 60,3% ludności w wieku produkcyjnym. W końcu 2009 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 55 osób w wieku nieprodukcyjnym. W przeliczeniu na 1000 ludności w 2009 r. odnotowano ujemne saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały (–3,23). Na koniec grudnia 2009 r. odnotowano 16,0 % stopę bezrobocia rejestrowanego, co uplasowało powiat na 8 miejscu w skali województwa.
W sektorze przemysłowym na koniec 2009 r. pracowało 36,4%, a w rolniczym 10,3% ogółu pracujących. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w 2009 r. w przeliczeniu na 10 tys. osób wyniosła 6,3 (10 lokata w województwie). W strukturze podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie powiatu na koniec 2009 r. dominowały jednostki działające w sekcji handel i naprawy. Wydatki budżetu powiatu w 2009 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 1036,21 zł (3 miejsce w województwie). Wśród wydatków budżetu powiatu 38,1% środków przeznaczono na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (1 miejsce w województwie), 17,9% stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie (12 lokata w województwie), natomiast wydatki na transport i łączność kształtowały się na poziomie 14,0 ogółu wydatków budżetu powiatu (5 miejsce w województwie).
W okresie styczeń-grudzień 2009 r. na 1 km2 wytworzono 13,2 ton odpadów, a udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku wyniósł 100,0% (1 lokata w województwie). Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych była najniższa w skali województwa i osiągnęła poziom 9,3 tys. ton gazów.
Na koniec 2009 r. w powiecie funkcjonowało 19 zakładów opieki zdrowotnej. W 2009 r. na 1 mieszkańca powiatu przypadało 6,2 udzielonych porad, co plasowało powiat na 8 miejscu w województwie. W granicach powiatu na koniec lipca 2009 r. działały 4 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, lokując go na 7 pozycji w województwie.
(GUS)

 

GUS Powiat Głubczycki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki