wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

 • Edward Stachura
 • Edward Stachura
 • Grochowice, mapa topograficzna
 • Grochowice, mapa rastrowa
 • Grochowice, zdjecie satelitarne
 • Stachuriada
 • Stachuriada
 • Stachuriada
 • Stachuriada
 • Kościół
 • Kościół
 • Kościół filialny
 • Bork na starej fotografii
 • Pałac
 • Pałac na starej litografii
 • Borek wita
 • Przedmoście przed wojną
 • Przedmoście przed wojną
 • Przedmoście, świetlica wiejska, sala do zabaw
 • Przedmoście, wiatrak i dzieci z ze wsi ok.1920 r.
 • Przedmoście, stara kuźnia kowalska (1903 r.)
 • Grodzisko Działoszan koło Przedmościa
 • Przedmoście
 • Krzyże pokutne


POWIAT GŁOGOWSKI
(województwo dolnośląski)


Powiat głogowski położony w północno-zachodniej części Dolnego Śląska, na pograniczu z Wielkopolską, obejmuje 6 gmin. Sieć osadniczą powiatu tworzą miasto Głogów i 73 miejscowości wiejskie. Powiat zajmuje powierzchnię 443,3 km2 i liczy 87,7 tys. mieszkańców, w tym 77,4% stanowi ludność miejska. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 198 km2 na 1 osobę. Lasy zajmują 19,7% ogólnej powierzchni powiatu, a tylko 2,8% stanowi powierzchnia obszarów prawnie chronionych. Teren bogaty jest w złoża rudy miedzi oraz inne kopaliny naturalne, które obejmują trzy grupy surowców: energetyczne, metaliczne i skalne. Największe znaczenie gospodarcze mają surowce metaliczne; tworzą je rudy miedzi, którym towarzyszą liczne pierwiastki; srebro, złoto, kobalt, nikiel, siarka, cynk, ołów.
Niewielki powiat stanowi dzisiaj obszar silnej niż dawniej skupiony wokół dużego ośrodka przemysłowego - miasta Głogowa i bardziej z nim związany, gdzie dominuje przemysł miedziowy. Większe możliwości rozwoju działalności gospodarczej łączą się z lokalizacją na terenie Głogowa podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W powiecie działa 8,2 tys. zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, z których 96,8% stanowi własność prywatną, a 77,4% to podmioty prowadzone przez osoby fizyczne. Najwięcej firm działa w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (30,0%) oraz w budownictwie i przemyśle (20,5%). W tym sektorze pracuje ponad 43% ogółu pracujących w powiecie. Ogółem w powiecie na 1000 ludności przypada 215 pracujących osób. Powiat notuje stopę bezrobocia na poziomie 13,8%, co plasuje go na 10 miejscu wśród powiatów województwa, a na 14. pozycji pod względem potencjału przedsiębiorczości.
Urodzajne gleby w pradolinie Odry i na Wzgórzach Dalkowskich stanowią cenne bogactwo powiatu Przetwórstwo rolno-spożywcze i usługi dla rolnictwa, należą do preferowanych ścieżek rozwoju gospodarczego w gminach wiejskich, a sektor rolniczy stanowi ważne źródło utrzymania ludności wiejskiej w powiecie. Użytki rolne zajmują ponad 63% powierzchni, a w ich strukturze przeważają grunty orne, zajmując 79,5% powierzchni. Z działalnością sektora rolniczego związanych jest 1,4% podmiotów zarejestrowanych w powiecie.
Relatywnie niewielkie jest znaczenie funkcji turystycznej w powiecie. Na jego terenie funkcjonują 3 obiekty turystyczne zbiorowego zakwaterowania, dysponujące 353 miejscami noclegowymi. W 2009 r. udzielono 49,8 tys. noclegów, w tym 6,4 tys. turystom zagranicznym. Stopień wykorzystania miejsc kształtował się na poziomie 40,9%. Na wschód od Głogowa rozwija się turystyka weekendowa piesza i rowerowa oraz agroturystyka.
(GUS)

 

GUS
Powiat Głogowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki

Więcej wizytówek »