wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

lubuskie / żagański (Czytaj więcej)
 • Kaplica cmentarna
 • Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej
 • Widok na wieś
 • Pałac w Siecieborzycach
 • Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej
 • Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej
 • Pałac w Siecieborzycach
 • Pałac w Siecieborzycach
 • Pałac w Siecieborzycach
 • Pałac w Siecieborzycach
 • Stara rycina Fryderyka Bernarda Wernhera
 • K14
 • K13
 • K12
 • K11
 • K10
 • K9
 • K8
 • K7
 • K6
 • K5
 • K4
 • K3
 • W8


POWIAT ŻAGAŃSKI
(województwo lubuskie)


Powiat żagański usytuowany w południowej części województwa obejmuje łącznie 9 gmin. Obszar o powierzchni 1132 km2 zamieszkuje 81,7 tys. osób, w tym 61% ludności mieszka w miastach. W wyniku niskiego przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji na pobyt stały, w ciągu dekady, liczba ludności zmniejszyła się o 2,0%. Ludność w wieku zdolności produkcyjnej stanowiła 65% populacji (w 2000 r. – 59,8%). O niemal 1/4 zmniejszyła się liczba dzieci w wieku 0-14 lat (z 16,7 tys. w 2000 r. do 12,8 tys. 2009 r.). W 2009 r. połowa mieszkańców miała więcej niż 37,3 lat.
W przeliczeniu na 1000 ludności powiatu żagańskiego w 2009 r. było 131 osób pracujących i 32 zarejestrowanych bezrobotnych. Wysoka stopa bezrobocia rejestrowanego - w końcu 2009 r. na poziomie blisko 26% stawia powiat na 10 lokacie wśród 12 lubuskich powiatów ziemskich.
W powiecie żagańskim w 2009 r. na 1000 mieszkańców przypadało średnio 87 podmiotów gospodarczych, z których 72% stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (wobec 74% średnio w województwie). Jednocześnie w 2009 r. powstało 78 nowych przedsiębiorstw, tj. o 3,7% mniej niż w roku poprzednim.
Rozwój przedsiębiorstw wspiera infrastruktura transportowa. Przez obszar powiatu przebiega m.in. droga krajowa z zachodu na wschód (Łęknica – Żagań – Dorohusk). Ponadto na 100 km2 powierzchni powiatu przypada 28 km dróg powiatowych oraz 16 km dróg gminnych.
Ponad 39% ludności powiatu mieszka na wsi. Gospodarstwa i działki rolne zlokalizowane na terenie powiatu zajmują ogółem ponad 51 tys. ha, co stanowi 45% ogólnej powierzchni powiatu.
Na terenie powiatu, który wyróżnia się dużą lesistością - 46%, rozpościerają się Bory Dolnośląskie. W powiecie występują także obszary chronionego krajobrazu (26% ogólnej powierzchni powiatu), pomniki przyrody (71 obiektów) oraz ogrody (parki) zabytkowe. W granicach powiatu żagańskiego znajduje się 8 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, co lokuje powiat na 14 - ostatniej pozycji w województwie.
(GUS)

 

GUS

Powiat Żagański  - Statystyczny portret terytorium
Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki