wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

dolnośląskie / ząbkowicki (Czytaj więcej)

Gminy

 • Kogucik i kokoszki
 • Kotek, kogut i kokoszka
 • Dawna siedziba Zakładów Tworzyw i Farb w Złotym Stoku
 • Stary folwark, stara historia
 • Bociany doglądające stary folwark
 • Bociany
 • Wjazd do ...domostwa
 • Kort tenisowy i boiska sportowe
 • Boisko sportowe
 • Krzyż w murze kościelnym
 • Kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny
 • Zabudowania wsi przy drodze krajowej
 • Wjazd do wsi od strony Złotego Stoku
 • Droga z widokiem na kościół
 • Ruiny na skarpie niczym stare zamczysko
 • Wieś
 • Dom nad potokiem
 • Domy pod wierzbą
 • Remiza a przed nią stara sikawka
 • Budynek remizy OSP
 • Dom z instalacjami
 • Dom przy skarpie
 • Dom nad potokiem
 • Zabytkowe obiekty dawnej fabryki prochu


POWIAT ZĄBKOWICKI
(województwo dolnośląskie)


Powiat ząbkowicki położony jest w południowo-wschodniej części województwa dolnośląskiego. Rozciąga się na obszarze Przedgórza Sudeckiego, Gór Sowich, Bardzkich i Złotych. Graniczy z powiatem kłodzkim, dzierżoniowskim, strzelińskim, nyskim (województwo opolskie) i Republiką Czeską. Przez powiat przepływa rzeka Nysa Kłodzka. Powiat tworzą 4 gminy miejsko-wiejskie i 3 gminy wiejskie. Zajmuje obszar 801,5 km2 (tj. 4,0% powierzchni województwa), a zamieszkuje go 68,6 tys. mieszkańców (tj. 2,4% ludności całego województwa). Ponad 55% jego populacji stanowi ludność wiejska.
Na jego terenie znajdują się 102 sołectwa oraz 109 miejscowości, w tym 4 miasta i 105 miejscowości wiejskich. Średnia gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 86 osób na 1 km2. Na 100 mężczyzn przypada średnio 107 kobiet. W 2009 r. w przeliczeniu na 1000 ludności powiat charakteryzował się zarówno ujemnym przyrostem naturalnym, jak i ujemnym saldem migracji (odpowiednio minus 1,1 i minus 1,2). Ludność powiatu ząbkowickiego w wieku przedprodukcyjnym stanowi 17,8% ogółu ludności, produkcyjnym – 65,4%, a poprodukcyjnym – 16,8%.
W końcu grudnia 2009 r. na terenie powiatu zarejestrowanych było 6051 jednostek gospodarczych, w tym 94,6% w sektorze prywatnym. Dominowały podmioty prowadzone przez osoby fizyczne - 4303 jednostki. Najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (31,4%), budownictwo (12,1%), obsługa rynku nieruchomości (10,5%) oraz przetwórstwo przemysłowe (9,3%). Na 10 tys. mieszkańców przypadały 882 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, podczas gdy w województwie 1101. W 2009 r. liczba pracujących wynosiła 10,6 tys. osób, z czego w sektorze przemysłowo-budowlanym pracowało 38,9% ogółu pracujących, a w handlu – 10,1%. W końcu grudnia 2009 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie obejmowała 4,7 tys. mieszkańców, co stanowiło 10,4% ludności w wieku produkcyjnym. Stopa bezrobocia wynosiła 18,9% (19. lokata w województwie).
Użytki rolne na terenie powiatu zajmują ponad 71% powierzchni. Wśród gruntów dominują grunty orne, które stanowią blisko 58% ogólnej powierzchni, a trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska) – ponad 10%. Powierzchnia lasów stanowi 19,8% powierzchni powiatu, a obszarów prawnie chronionych - 15,8%. Na terenie powiatu znajduje się 81 pomników przyrody.
Przez powiat ząbkowicki przebiegają ważne szlaki komunikacyjne ze wschodu na zachód (droga krajowa nr 46 Gliwice – Kłodzko) i z północy na południe (droga krajowa nr 8 Wrocław – Kudowa-Zdrój). Powiat słynie z wielu niezwykłych miejsc, z których najciekawsze to: Krzywa Wieża – symbol Ziemi Ząbkowickiej, Kopalnia Złota w Złotym Stoku, monumentalna Twierdza Srebrnogórska i perła architektury sakralnej Opactwo Cysterskie w Henrykowie. Na terenie powiatu funkcjonuje 5 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, dysponujących 278 miejscami noclegowymi. W 2009 r. udzielono ogółem 24,5 tys. noclegów, z czego 74 turystom zagranicznym.
(GUS)

 

GUS Powiat Ząbkowicki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki

Więcej wizytówek »