wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

 • Zabytkowa droga prowadząca właśnie do Nas.
 • Pałac w Gryżycach - dawniej.
 • Pałac w Gryżycach - obecnie.
 • Odra
 • Ul. Cicha
 • Lubiąż
 • Dom Kultury
 • Zespół poklasztorny
 • Widok na Lubiąż
 • Reflektarz w klasztorze w Lubiążu
 • Kościół pw.św.Walentego
 • Kościół pw.św.Walentego
 • Dawny kompleks klasztorny
 • DSC_0078-1
 • DSC_0109-1
 • PICT1331
 • DSC00609
 • DSC01219
 • DSC09495
 • PICT1330


POWIAT WOŁOWSKI
(województwo dolnośląskie)


 

Powiat wołowski o powierzchni 675,0 km2 (3,4% powierzchni województwa dolnośląskiego), w którym mieszka 47,3 tys. osób, obejmuje łącznie 3 gminy (2 miejsko–wiejskie i 1 wiejską). Na jego terenie znajduje się 99 miejscowości, z tego 2 miasta i 97 wsi. Ludność miejska stanowi 52,8% ogólnej liczby ludności tego powiatu (dla województwa dolnośląskiego – 70,3%). Gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 70 osób na 1 km2 i należy do jednej z najniższych w województwie (25 lokata).
Rzeźbę terenu powiatu określają 2 jednostki fizjograficzne: Nizina Śląska i Wzgórza Trzebnickie. Główne drogowe trasy komunikacyjne o charakterze międzynarodowym i międzyregionalnym omijają obszar powiatu. Stosunkowo dobrze rozwinięta jest natomiast sieć dróg regionalnych i lokalnych obsługujących powiat i sąsiednie obszary. Na 100 km2 przypada 45,5 km sieci wodociągowej, 27,8 km sieci kanalizacyjnej oraz 9,6 km sieci gazowej. Z instalacji wodociągowej korzysta 93,7% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 58,7% oraz z gazu – 48,6%.
Według stanu w końcu 2009 r. na terenie powiatu działa 3,6 tys. (tj. 768 na 10 tys. mieszkańców, podczas gdy w województwie 1101) zarejestrowanych w rejestrze REGON podmiotów gospodarczych (94,8% w sektorze prywatnym). Najwięcej jednostek związanych jest z sekcjami: handel; naprawa pojazdów samochodowych (25,0%), budownictwo (16,2%), przetwórstwo przemysłowe (6,8%) oraz pozostała działalność usługowa (6,4%).
W ogólnej liczbie zarejestrowanych podmiotów osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowią 69,5%. W strukturze powiatu znaczącą rolę odgrywa działalność przemysłowa i budowlana. W tym sektorze pracuje 42,6% ogółu pracujących w powiecie, z czego 35,3% – prowadzi działalność w przetwórstwie przemysłowym. Znaczne możliwości rozwoju działalności produkcyjnej powiatu łączą się z lokalizacją na jego terenie podstref Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park” (Wołów, Brzeg Dolny). Powiat notuje bezrobocie na poziomie 20,5%, co plasuje go na 22 pozycji wśród powiatów w województwie.
Użytki rolne na terenie powiatu zajmują 56,8% ogólnej powierzchni, w tym grunty orne stanowią 74,9% użytków rolnych. Lasy zajmują 229,1 km2, tj. 33,9% obszaru powiatu. Blisko 11,8% ogólnej powierzchni zajmują obszary prawnie chronione. Znajduje się tutaj Park Krajobrazowy „Doliny Jezierzycy”, oraz dwa rezerwaty przyrody „Odrzyska” i „Jodłowice”. W powiecie sklasyfikowane są 22 pomniki przyrody.
Baza noclegowa obejmuje 4 obiekty zbiorowego zakwaterowania (w tym 1 hotel oraz 1 ośrodek szkoleniowo–wypoczynkowy), dysponujące 468 miejscami, z których w 2009 r. skorzystało 44,1 tys. osób. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wynosił 31,5%.
(GUS)

 

GUS Powiat Wołowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki

Więcej wizytówek »