wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

mazowieckie / wołomiński (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Dąbrówka

Wsie

Chajęty, Chruściele, Cisie, Czarnów, Dąbrówka, Dręszew, Działy Czarnowskie, Guzowatka, Jaktory, Józefów, Karolew, Karpin, Kołaków, Kowalicha, Kuligów, Lasków, Ludwinów, Małopole, Marianów, Ostrówek, Ślężany, Sokołówek, Stanisławów, Stasiopole, Teodorów, Trojany, Wilcza Wieś, Wszebory, Zaścienie
Gmina Jadów

Wsie

Adampol, Bale, Borki, Borzymy, Dębe Duże, Dębe Małe, Dzierżanów, Iły, Jadów, Kukawki, Letnisko Nowy Jadów, Letnisko-Borzymy, Myszadła, Nowinki, Nowy Jadów, Oble, Olszyny, Owsianka, Podbale, Podmyszadła, Sitne, Starowola, Strachów, Sulejów, Szewnica, Urle, Warmiaki, Wężówka, Wójty, Wólka Sulejowska, Wujówka, Wyglądały, Wyrobki, Zawiszyn
Gmina Klembów

Wsie

Dobczyn, Folwark, Górki, Karolew, Klembów, Krusze, Krzywica, Lipka, Michałów, Nowy Kraszew, Orzesznik, Ostrówek, Parcela, Pasek, Pieńki, Pokoje, Porębiska, Rasztów, Roszczep, Sitki, Stary Kraszew, Stary Pasek, Tuł, Wola Rasztowska, Wycinki, Zagórze, Zamość
Gmina Poświętne

Wsie

Choiny, Cygów, Czubajowizna, Dąbrowica, Helenów, Jadwiniew, Józefin, Kielczykowizna, Kolno, Krubki-Górki, Laskowizna, Małków, Międzyleś, Międzypole, Nadbiel, Nowe Ręczaje, Nowy Cygów, Ostrowik, Poświętne, Ręczaje Polskie, Rojków, Stróżki, Szymanka, Trzcinka, Turze, Wola Cygowska, Wola Ręczajska, Wólka Dąbrowicka, Zabraniec
Gmina Radzymin

Wsie

Arciechów, Borki, Cegielnia, Ciemne, Dąbrowa, Dybów-Kolonia, Emilianów, Folwark, Górki, Jaworówka, Kozia Góra, Łąki, Łosie, Mokre, Myszyniec, Nadma, Nowe Parcele, Nowe Słupno, Nowe Załubice, Nowy Janków, Opole, Pólko, Popielarze, Ruda, Ruda-Łoś, Rżyska, Sieraków, Siwek, Słupno, Stare Załubice, Stary Dybów, Stary Janków, Teresin, Trzciana, Wiktorów, Wolica, Zawady, Zwierzyniec
Gmina Strachówka

Wsie

Annopol, Berędy, Bielany, Borucza, Cichów, Flakowizna, Gołębiowizna, Grabszczyzna, Jadwisin, Józefów, Kąty Czernickie, Kąty-Miąski, Kąty-Wielgi, Krawcowizna, Księżyki, Ludwików, Marysin, Młynisko, Ołówki, Osęka, Paluchy, Piaski, Radziowizna, Równe, Rozalin, Ruda-Czernik, Strachówka, Szamocin, Szlędaki, Szymanka, Tadeuszów, Wiktoria, Zofinin
Gmina Tłuszcz

Wsie

Balcery, Białki, Brzezinów, Brzeziny, Budziska, Chrzęsne, Dzięcioły, Fiukały, Franciszków, Grabów, Jarzębia Łąka, Jasienica, Jaźwie, Kątniki-Kolonia, Kazimierzówka, Kobiel, Kolonia Chrzęsne, Kozły, Kurówka, Kury, Łysobyki, Malcowizna, Marianów, Miąse, Mokra Wieś, Ołdaki, Pawłów, Pólko, Postoliska, Rudniki, Rysie, Stasinów, Stryjki, Szczepanek, Szymanówek, Wagan, Waganka, Wilczeniec, Wólka Kozłowska, Zalesie, Zapole, Zienkiewiczów
Gmina Wołomin

Wsie

Cięciwa, Cuchowiec, Czarna, Duczki, Helenów, Janina, Jaroszewek, Leśniakowizna, Lipinki, Majdan, Mostówka, Nowe Grabie, Nowe Lipiny, Nowiny, Ossów, Smugi, Stare Grabie, Stare Lipiny, Turów, Zagościniec, Zenonów


POWIAT WOŁOMIŃSKI
(województwo mazowieckie)


Powiat wołomiński jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 12 gmin o łącznej powierzchni 954 km2 (2,7% powierzchni województwa). Sieć osiedleńczą tworzy 7 miast i 188 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 213,7 tys., tj. 4,1% ludności województwa; w mieście mieszka 144,0 tys. osób (67,4%), a na obszarach wiejskich — 69,7 tys. (32,6%). W wyniku dodatniego przyrostu naturalnego i dodatniego salda migracji liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zwiększyła się o 21,9 tys. (o 11,4%), przy czym populacja ludzi młodych (poniżej 25 lat) zmniejszyła się  o 4,2%, a osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) zwiększyła się o 13,8%.
Powiat ma charakter usługowo-przemysłowy; użytki rolne stanowią 58,3% powierzchni, grunty leśne — 29,3%, zurbanizowane i zabudowane — 9,5%, a pod wodami — 0,7%. Wskaźnik lesistości należy do najwyższych wśród powiatów województwa. Ponad 20% powierzchni (w 2008 r.) to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, w tym m.in. położona w granicach powiatu część Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz rezerwaty przyrody Dębina, Śliże i Grabicz. Walory przyrodnicze sprzyjają rozwojowi funkcji rekreacyjno-turystycznej.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest znacznie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił
w 2008 r. od 6,9% (gm. Klembów) do 83,4% (gm. Wołomin), 2 gminy nie miały sieci wodociągowej; a korzystających z kanalizacji  od 4,4% (gm. Kobyłka) do 91,6% (gm. Ząbki), 2 gminy nie są skanalizowane. Relatywnie najwięcej ludności korzystało z sieci gazowej w gm. Ząbki (82,7%), a najmniej w gm. Poświętne (5,1%); w 2 gminach nie było sieci gazowej.
Na terenie powiatu mają siedzibę 23292 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, tj. 1090 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 81,8% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,9% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem; naprawą pojazdów samochodowych (30,8%), budownictwem (14,3%) oraz przetwórstwem przemysłowym (11,5%).
W 2008 r. w usługach pracowało 58% ogółu pracujących*, w przemyśle i budownictwie  35%, a  w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie  17%. Stopa bezrobocia wynosiła 12,5% (w 2009 r.) i była wyższa o 3,5 pkt proc. niż w województwie ogółem.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 546 zł i są niższe o 226 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 36 lokatę w województwie (pierwsze miejsce ma powiat przasnyski —  1168 zł, a ostatnie siedlecki — 442 zł).  
* Według PKD 2004; łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym.
(GUS)

 

GUS Powiat Wołomiński - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki