wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

wielkopolskie / wolsztyński (Czytaj więcej)
  • Wieża widokowa
  • Widok na wieżę
  • Siekowo , widok na kościół
  • Zdjęcie okolicy, strzałką zaznaczono lokalizację wieży
  • Figura Matki Boskiej Ubocznej
  • Siekowo, widok na szpital
  • Siekowo
  • Wieża widokowa na Winnej Górze
  • Pałac

Herb

POWIAT WOLSZTYŃSKI
(województwo wielkopolskie)


Powiat wolsztyński położony jest w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje on obszar 680 km2 i administracyjnie obejmuje 3 gminy (1 miejsko-wiejską i 2 wiejskie) podzielonych na 73 sołectwa. Zamieszkuje go 55,6 tys. osób osiedlonych w 1 mieście i 105 miejscowościach wiejskich. Na 1 km2 przypada przeciętnie 82 mieszkańców. Największa gęstość zaludnienia charakteryzuje gminę miejsko-wiejską Wolsztyn (118 osób/km2), natomiast najmniej zaludniona jest gmina wiejska Siedlec (59 osób/km2). Ogółem w powiecie liczebnie przeważają kobiety (103 na 100 mężczyzn), w 3 gminach więcej jest kobiet niż mężczyzn, a w 1 występuje stan równowagi płci. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 64,0% ogólnej liczby mieszkańców, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 56 osób w wieku nieprodukcyjnym, tj. o 2 osoby więcej niż przeciętnie w województwie wielkopolskim.
Ze względu na warunki przyrodnicze na terenie powiatu utworzono Przemęcki Park Krajobrazowy. Znajdują się tu także 2 obszary chronionego krajobrazu oraz 9 użytków ekologicznych. Użytki te są związane z wodami, torfowiskami lub bagnami (są wśród nich między innymi dwie wyspy na jeziorze Chobienickim). Na obszarze powiatu usytuowanych jest 5 rezerwatów przyrody: „Bagno Chorzemińskie”, „Torfowisko nad Jeziorem Świętym”, „Wyspa Konwaliowa”, „Wyspa na Jeziorze Chobienickim” oraz największy z nich – „Jezioro Trzebidzkie”.  Można tu również znaleźć 82 pomniki przyrody. Na szczególną uwagę zasługuje najgrubsze drzewo powiatu, podwójny dąb o obwodzie u dołu 850 cm. Do atrakcji przyrodniczych można zaliczyć także dąb o obwodzie 780 cm w parku w Belęcinie oraz objęty ochroną głaz narzutowy (o obwodzie 900 cm, w lesie na południe od Perkowa).
Gospodarka powiatu wolsztyńskiego ma charakter przemysłowo-rolny. W rejestrze REGON w końcu 2009 r. ujęte były 5962 podmioty gospodarki narodowej (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) zlokalizowane w powiecie wolsztyńskim. Przeważały wśród nich jednostki handlowe i budowlane. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w 2009 r. w powiecie wolsztyńskim pracowało 13531 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności dało wskaźnik pracujących na poziomie 243, tj. na poziomie podobnym jak w województwie wielkopolskim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 1694 osoby, a stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 6,9%.
(GUS)

 

GUS
Wolsztyński - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej