wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

łódzkie / wieruszowski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Bolesławiec

Wsie

Bolesławiec, Bolesławiec-Chróścin, Bugaj, Chobot, Chotynin, Chróścin, Chróścin-Młyn, Chróścin-Zamek, Gola, Kamionka, Klasak, Kolonia Wieruszowska, Koziołek, Krupka, Kuropki, Michałówka, Mieleszyn, Piaski, Pod Lasem, Podbolesławiec, Podjama, Podjaworek, Podksiędzówka, Poduchowizna, Stanisławówka, Wełny, Wiewiórka, Żdżary, Zmyślona
Gmina Czastary

Wsie

Bielawka, Borek, Brzeziny, Chorobel, Czastary, Czastary-Stacja, Dolina, Górka, Jaśki, Jaworek, Józefów, Kąty Walichnowskie, Kniatowy, Kolonia Wieruszowska, Koza, Krajanka, Krzyż, Leniaki, Ławki, Nalepa, Olendry, Parcice, Porąbki, Przywory, Radostów Drugi, Radostów Pierwszy, Stępna, Szklarki, Wełny, Żabia
Gmina Galewice

Wsie

Bąk, Biadaszki, Bocian, Brzeziny, Brzózki, Ciupki, Dąbie, Dąbrówka, Dołek, Felcin, Foluszczyki, Galewice, Gąszcze, Głaz, Głowinkowskie, Grądy, Jeziorna, Kalety, Kaski, Kaźmirów, Kolonia Osiek, Konaty, Kostrzewy, Kużaj, Maćki, Mąki, Moluch, Niwiska, Okęcie, Okoń, Olek, Olendry, Oremus, Osiek, Osowa, Osowa-Kolonia, Ostrówek, Pędziwiatry, Pieńki, Plęsy, Podbaba, Polesie, Przybyłów, Pustki, Rędziny, Rybka, Smolarnia, Spóle, Stefanek, Tokarzew, Wdowiki, Węglewice, Załozie, Zamoście, Zataje, Żelazo, Zmyślona, Żydowiec
Gmina Lututów

Wsie

Augustynów, Bielawy, Brzozowiec, Bugaj, Chojny, Dębina, Dobrosław, Dymki, Folwark, Góry, Groblice, Hipolity, Huta, Jesionki, Jeżopole, Józefina, Kaczmarskie, Kijanice, Kijanice-Kolonia, Kluski, Kłoniczki, Knapy, Kolonia Dobrosław, Kopaniny, Kozub, Kresy, Lesisko-Kolonia, Lututów, Łęki Duże, Łęki Małe, Młynek, Niemojew, Ostrycharze, Pastwiska, Piaski, Popielina, Popielina-Towarzystwo, Posada, Stare Kopaniny, Stary Niemojew, Świątkowice, Swoboda, Wiry, Żmuda, Zygmuntów
Gmina Łubnice

Wsie

Andrzejów, Aniołki, Bernasiówka, Bezula, Brzozówka, Duchna, Dzietrzkowice, Folwark, Galicja, Gielniówka, Jeziorko, Kolonia Dzietrzkowice, Krupka, Ludwinów, Łubnice, Makowszczyzna, Nowiny, Papiernia, Pasternik, Podchróścin, Podlipka, Raj, Rzepisko, Węgielnica, Wójcin
Gmina Sokolniki

Wsie

Bagatelka, Borki Pichelskie, Borki Sokolskie, Górki, Góry, Gumnisko, Jasienie, Kopaniny, Łęki Małe, Maksymów, Malanów, Miasteczko, Nowy Ochędzyn, Pichlice, Pikuły, Podrysie, Prusak, Pustkowie, Ryś, Siedliska, Sokolniki, Sokolniki Poduchowne, Sokolniki-Leśniczówka, Stary Ochędzyn, Szustry, Tyble, Tyble Małe, Walichnowy, Wiktorówek, Wyglądacze, Zagórze, Zdzierczyzna
Gmina Wieruszów

Wsie

Chobanin, Cieluch, Cieszęcin, Dobrydział, Dzięcioł, Górka Wieruszowska, Grobla, Grześka, Huby Wieruszowskie, Jutrków, Klatka, Kowalówka, Kuźnica Skakawska, Lubczyna, Mesznary, Mieczków, Mieleszyn, Mieleszynek, Mirków, Nawrotów, Ochędzyn, Pieczyska, Podteklinów, Polesie, Porwał, Przywory, Pustkowie, Raj, Skakawa, Sopel, Suśnie, Święty Roch, Teklinów, Wesoła, Wyszanów

Herb

POWIAT WIERUSZOWSKI
(województwo łódzkie)


Powiat Wieruszowski obejmuje 7 gmin o łącznej powierzchni 577 km2
(3,2% powierzchni województwa). Sieć osadniczą tworzy 1 miasto (Wieruszów)
i 171 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 42,2 tys., tj. 1,7% ludności województwa; w mieście mieszka 8,6 tys. osób (20,5%), a na obszarach wiejskich 33,5 tys. (79,5%). W wyniku ubytku naturalnego (-315 osób) i ujemnego salda migracji (-347 osób) liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o 1,0%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - w porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 24,5% do 21,4%,
a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 15,5% do 15,9%.
Użytki rolne stanowią 69,4% powierzchni, tereny zurbanizowane
i zabudowane 3,2%, a pod wodami 0,2%. Wskaźnik lesistości wynosi 25,9%,
a 39,6% powierzchni powiatu obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione.
Walory przyrodnicze do których zalicza się rezerwat przyrody i rozległe lasy oraz rzeka Prosna sprzyjają rozwojowi turystyki. W powiecie funkcjonuje stowarzyszenie agroturystyczne.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosi od 79,4% (gm. Czastary)
do 96,1% (gm. Wieruszów), a korzystających z kanalizacji od 11,6% (gm. Sokolniki) do 65,1% (gm. Łubnice). Z sieci gazowej korzystano jedynie
w gm. Wieruszów (0,8%).
Na terenie powiatu ma siedzibę 3,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 820 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 80,3% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
a 93,8% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (35,6%) oraz przetwórstwem przemysłowym (13,8%).
W 2008 r. w rolnictwie pracowało 41,3% ogółu pracujących, w przemyśle
i budownictwie 38,4%, a w usługach 20,3%. Stopa bezrobocia wynosiła 11,6%
(w 2009 r.) i kształtowała się na poziomie przeciętnej dla województwa.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 721zł
i są niższe o 4 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie.
Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje w województwie 10 lokatę.
(GUS)

 

GUS
Powiat Wieruszowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki