wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Powiat węgorzewski o powierzchni 693,2 km2 leży w północno-wschodniej części województwa. Na obszarze powiatu znajduje się 70 pomników przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 442,0 km2, a lasy 132,7 km2.
W latach 2000-2009 liczba ludności powiatu zmniejszyła się o 3,3%, w 2009 r. w powiecie węgorzewskim mieszkało 23327 osób. Spośród mieszkańców powiatu 18,5% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 64,8% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 16,7% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 54 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).
Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziło 1,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej, w tym 95,2% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 10 tys. ludności w powiecie była niższa (676) niż w województwie (805). Najwięcej podmiotów działało w sekcjach: handel i naprawa pojazdów samochodowych (23,8%), obsługa rynku nieruchomości (9,9%) i budownictwo (9,4%). Powiat charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia, która w 2009 r. wyniosła 27,8%. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby z przedziału wiekowego 25-34 lata (27,0%), kolejną osoby w wieku 45-54 lata (26,0%).
Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 15 zakładów opieki zdrowotnej i 11 praktyk lekarskich. W 2009 r. w powiecie udzielono 141,9 tys. porad lekarskich i 19,3 tys. porad stomatologicznych. Liczba łóżek szpitalnych, w ramach stacjonarnej opieki zdrowotnej, w 2008 r. w przeliczeniu na 10 tys. ludności wyniosła 38 (w województwie 43).
Powiat dysponuje 22 obiektami noclegowymi (poza kwaterami agroturystycznym) z 1,5 tys. miejsc noclegowych. W 2009 r. z miejsc noclegowych skorzystało 17,0 tys. osób, w tym 2,0 tys. obcokrajowców. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w powiecie wyniósł 26,1%, w województwie 29,6%.
Długość sieci dróg powiatowych o twardej nawierzchni w powiecie węgorzewskim w 2008 r. wyniosła 216,4 km. Na 100 km2 powierzchni przypadało 31,2 km dróg (w województwie 28,9 km). W powiecie w 2009 r. zarejestrowanych było 14,4 tys. pojazdów samochodowych i ciągników, spośród których samochody osobowe stanowiły 70,2%.
(GUS)

 

GUS
Powiat Węgorzewski  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki