wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

dolnośląskie / wałbrzyski (Czytaj więcej)
 • Jesień w Sokołowsku
 • Panorama wsi z Radosnym w tle
 • Radosno latem
 • Ośrodek Radosno zimą
 • Ośrodek Radosno
 • Panorama wsi
 • Ogród przy szpitalu
 • Ogród przy szpitalu
 • Była leżakownia w szpitalu
 • Ogród zimowy w szpitalu
 • Dawna Willa Brehmera
 • Kościół Matki Bożej Królowej Świata
 • Kościół pw. Matki Bożej Królowej Świata
 • Kościół pw. Matki Bożej Królowej Świata
 • Mapa rastrowa
 • Mapa topograficzna
 • Zdjęcie satelitarne
 • Stare sanatorium - Grunwald
 • Stara widokówka
 • Zapora wodna
 • Widok z zamku Grodno
 • Wieża zamku Grodno
 • Grodno tama
 • Widok na zaporę z tarasu hotelu i restauracji Fregata


POWIAT WAŁBRZYSKI
(województwo dolnośląskie)


 

Powiat wałbrzyski położony jest w Sudetach Środkowych, w bezpośrednim otoczeniu miasta Wałbrzycha. Jego obszar znajduje się w obrębie Pogórza Wałbrzyskiego, Gór Wałbrzyskich, Kamiennych i Sowich. Swoim zasięgiem obejmuje 9 gmin, w tym 4 miejskie. Zajmuje obszar 514,9 km2 (tj. 2,6% powierzchni województwa), a zamieszkuje go 179,5 tys. mieszkańców (tj. 6,2% ludności całego województwa). Blisko 89% jego populacji stanowi ludność miejska.
Na jego terenie znajduje się 42 miejscowości, w tym 6 miast i 36 wsi sołeckich. Średnia gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 349 osób na 1 km2. W 2009 r. w przeliczeniu na 1000 ludności powiat charakteryzował się ujemnym przyrostem naturalnym (minus 3,6) i ujemnym saldem migracji (minus 3,7). Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 16,1% ogółu ludności, produkcyjnym – 64,9%, a poprodukcyjnym – 19,0%. W końcu grudnia 2009 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie obejmowała 12,3 tys. mieszkańców. Stopa bezrobocia wynosiła 18,2%.
Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej wynosi 94,8% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 64,7%, z sieci gazowej – 79,6%. Zewnętrzne powiązania komunikacyjne zapewnia bogata sieć dróg wojewódzkich i powiatowych oraz droga krajowa nr 35 prowadząca do przejścia granicznego. Ważną rolę odgrywa położenie przy granicy z Czechami oraz bliskość stolicy województwa dolnośląskiego – Wrocławia.
W końcu grudnia 2009 r. na terenie powiatu zarejestrowanych było 19,7 tys. jednostek gospodarczych, w tym 90,6% w sektorze prywatnym. Dominowały podmioty prowadzone przez osoby fizyczne (12,1 tys.). Najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (25,8%), obsługa rynku nieruchomości (21,8%), budownictwo (9,1%) oraz transport i gospodarka magazynowa (8,6%). Na 10 tys. mieszkańców przypadało 1097 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, podczas gdy w województwie 1101. Zasadniczym sektorem gospodarki jest działalność przemysłowa i budowlana. Znajduje w niej zatrudnienie 39,3% ogółu pracujących mieszkańców powiatu. Duże znaczenie dla rozwoju powiatu ma Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK", w której to rozwija się między innymi przemysł motoryzacyjny.
Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni powiatu wynosi ponad 48%. Grunty orne zajmują blisko 46% powierzchni użytków rolnych, a łąki i pastwiska – ponad 51%. Obszar charakteryzuje się wysokim stopniem zalesienia – 39,5%. Blisko 33% powierzchni powiatu stanowią obszary prawnie chronione. W całym regionie znajdują się 222 zarejestrowane pomniki przyrody i wiele zabytków kultury materialnej.
Ze względu na walory krajobrazowe, klimatyczne, wartości kulturowe, a także bogate złoża wód mineralnych wiodącą rolę w powiecie ma funkcja turystyczno-wypoczynkowo-uzdrowiskowa. Turystyczna baza noclegowa obejmuje 21 obiektów zbiorowego zakwaterowania dysponujących 1048 miejscami noclegowymi. W 2009 r. udzielono ogółem 103,8 tys. noclegów, z czego 18,4 tys. turystom zagranicznym.
(GUS)

 

GUS Powiat Wałbrzyski  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki

Więcej wizytówek »