wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Herb

POWIAT WĄBRZESKI
(województwo kujawsko-pomorskie)


Powiat wąbrzeski położony jest w środku Ziemi Chełmińskiej. W skład powiatu wchodzą: gmina miejska Wąbrzeźno oraz 4 gminy wiejskie: Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Wąbrzeźno. Zajmuje on obszar 502 km2, co klasyfikuje go na 18 pozycji wśród powiatów pod względem wielkości. W 2009 r. mieszkało tu 34,8 tys. mieszkańców (najmniej wśród wszystkich powiatów). Gęstość zaludnienia wyniosła 69 osób na km2, przeciętnie na 100 mężczyzn przypadały 104 kobiety. W powiecie odnotowano dodatni przyrost naturalny, który wyniósł 2,4 na 1000 osób.
Powiat wąbrzeski ma charakter rolniczy, o czym świadczy 83% udział użytków rolnych w ogólnej jego powierzchni. W 2008 r. pracujący w sektorze rolniczym stanowili 43% ogółu pracujących. Na terenie powiatu w końcu 2009 r. zarejestrowanych było 2,1 tys. podmiotów gospodarczych, z czego 95% stanowiły podmioty o liczbie pracujących do 9 osób. W stosunku do 2005 r. nastąpił 39% wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność. Na 1000 ludności w powiecie funkcjonowało 61 podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność związaną głównie z sekcjami: handel; naprawa pojazdów samochodowych, budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe. W powiecie zarejestrowanych było 2,6 tys. bezrobotnych. Stopa bezrobocia od 2005 r. zmalała o 10 pkt proc. i w końcu 2009 r. ukształtowała się na poziomie 19,6%.
W 2009 r. oddano do użytkowania jedynie 20 mieszkań, co oznacza w stosunku do roku poprzedniego spadek o 85%. W 2008 r. na 100 km2 przypadało 147,0 km sieci wodociągowej, 30,7 km sieci kanalizacyjnej oraz 4,2 km sieci gazowej. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej wynosiła 87% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej —  51%, natomiast z sieci gazowej — 8%.
Bezsprzecznymi walorami powiatu są warunki przyrodnicze — piękne tereny urozmaicone łagodnymi wzniesieniami, polodowcowymi jeziorami i kompleksami leśnymi. Stanowią one miejsce wypoczynku rodzinnego. Na terenie powiatu w 2009 r. znajdowało się 8 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, w których udzielono 10,3 tys. noclegów (z czego 318 turystom zagranicznym).
(GUS)

 

GUS
Powiat Wąbrzeski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki