wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Brudzew

Wsie

Bierzmo, Bierzmo Duże, Bogdałów, Bogdałów-Kolonia, Bratuszyn, Brudzew, Brudzew-Kolonia, Brudzyń, Chrząblice, Cichów, Dąbrowa, Galew, Głowy, Halinów, Izabelin, Janiszew, Janów, Kolnica, Koźmin, Kozubów, Krwony, Krwony-Kolonia, Kuźnica Janiszewska, Kuźnica Koźmińska, Kwiatków, Marulew, Olimpia, Podłużyce, Poduchowne, Sacały, Smolina, Tarnowa, Wincentów
Gmina Dobra

Wsie

Chrapczew, Czajków, Czyste, Dąbrowa, Dąbrowica, Dąbrowica-Kolonia, Długa Wieś, Januszówka, Józefów, Kaczka, Kościanki, Linne, Łęg Piekarski, Mikulice, Miłkowice, Młyny Piekarskie, Młyny Strachockie, Moczydła, Ostrówek, Piekary, Potworów, Rzechta, Rzymsko, Rzymsko BG, Skęczniew, Stawki, Stefanów, Strachocice, Strachocice-Kolonia, Szymany, Ugory, Wola Piekarska, Zagaj, Zborów, Żeronice
Gmina Kawęczyn

Wsie

Będziechów, Borek Głuchowski, Chocim, Ciemień, Dzierzbotki, Dziewiątka, Głuchów, Kawęczyn, Kolonia Lipicze, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie-Kolonia, Leśnictwo, Marcinów, Marcjanów, Marianów, Marianów-Kolonia, Milejów, Młodzianów, Nowy Czachulec, Nowy Orzepów, Nowy Świat, Okręglica, Pacht, Siedliska, Siewieruszki Małe, Siewieruszki Wielkie, Skarżyn, Stanisława, Tokary Drugie, Tokary Pierwsze, Wojciechów, Zacisze, Żdżary
Gmina Malanów

Wsie

Bibianna, Bielawy, Brody, Celestyny, Deszno, Deszno-Leśniczówka, Dziadowice, Dziadowice-Folwark, Feliksów, Grąbków, Józefów, Kotwasice, Lipiny, Malanów, Miłaczew, Miłaczewek, Miłaczewskie Młyny, Paździerowice, Popielarze, Poroże, Rachowa, Skarżyn-Kolonia, Stary Czachulec, Targówka, Żdżenice, Zygmuntówek
Gmina Przykona

Wsie

Aleksandrów, Bądków Drugi, Bądków Pierwszy, Boleszczyn, Czarnowiec, Czarny Las, Dąbrowa, Ewinów, Gajówka, Gąsin, Helenów, Jakubka, Jeziorko, Józefina, Kaczki Plastowe, Laski, Łęg Wielki, Młyniska, Olszówka, Paulinów, Posoka, Przykona, Psary, Radyczyny, Radyczyny-Kolonia, Rogów, Sarbice, Słomów, Słomów Górny, Słomów Kościelny, Smulsko, Stefanów, Trzymsze, Wichertów, Wspólne, Żeroniczki, Zimotki, Zwierzyniec
Gmina Tuliszków

Wsie

Babiak, Bugaj, Dęby, Dryja, Gadowskie Holendry, Gozdów, Grabowiec, Grzymiszew, Imiełków, Józinki, Kępina, Kiszewy, Krępa, Krótkie Huby, Nowy Świat, Ogorzelczyn, Paluszek, Piętno, Ruda, Sarbicko, Smaszew, Tarnowa, Wielopole, Wróblina, Wygoda, Wymysłów, Zadworna
Gmina Turek

Wsie

Albertów, Budy Słodkowskie, Chlebów, Cisew, Cisew Mały, Dąbrowa, Dębina, Dzierżązna, Folusz, Grabieniec, Józefów, Kaczki Mostowe, Kaczki Średnie, Kalinowa, Korytków, Kowale Księże, Muchlin, Obrębizna, Obrzębin, Pęcherzew, Słodków, Słodków-Kolonia, Szadów Księży, Szadów Pański, Szadowskie Góry, Turkowice, Turkowice-Kolonia, Warenka, Wichrza, Wietchinin, Wrząca, Zdrojki, Żuki
Gmina Władysławów

Wsie

Beznazwa, Chylin, Felicjanów, Głogowa, Jabłonna, Józefów, Kamionka, Kuny, Leonia, Małoszyna, Mariantów, Międzylesie, Milinów, Natalia, Olesin, Piorunów, Polichno, Przemysławów, Przyborów, Russocice, Skarbki, Stawki, Stefania, Tarnowski Młyn, Wandów, Władysławów, Wyszyna

Herb

POWIAT TURECKI
(województwo wielkopolskie)


Powiat turecki leży na wschodnich krańcach województwa wielkopolskiego. Głównym ośrodkiem administracyjnym i gospodarczym powiatu jest miasto Turek, przez które przechodzi węzeł komunikacyjny o znaczeniu wojewódzkim i międzywojewódzkim. Powiat zajmuje powierzchnię 929 km2 i administracyjnie obejmuje 1 gminę miejską (Turek), 2 gminy miejsko-wiejskie (Dobra i Tuliszków) oraz 6 gmin wiejskich (Brudzew, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Turek i Władysławów). Gminy są podzielone na 163 sołectwa. Powiat turecki zamieszkuje 83,7 tys. osób osiedlonych w 3 miastach i 213 miejscowościach wiejskich. Na 1 km2 przypada przeciętnie 90 mieszkańców. Najgęściej zaludniony jest Turek (1774 osoby/km2), natomiast najmniejszy wskaźnik gęstości charakteryzuje gminę wiejską Przykona, gdzie na 1 km2 przypada 38 osób. Ogółem w powiecie liczebnie przeważają kobiety (średnio 105 na 100 mężczyzn; w Turku – 111), jedynie w 2 gminach występuje równowaga płci. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 63% ogólnej liczby mieszkańców, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 58 osób w wieku nieprodukcyjnym, tj. o 4 osoby więcej niż przeciętnie w województwie wielkopolskim.
Powiat turecki leży na Nizinie Wielkopolskiej. Jego zachodnią część stanowi Wysoczyzna Turecka, natomiast wschodnią dolina rzeki Warty. Jedną czwartą powierzchni powiatu zajmują obszary leśne. W 3 gminach wskaźnik lesistości sięga 30%. W celu ochrony ciekawych form krajobrazowych oraz  rzadkich i zagrożonych gatunków flory i fauny na terenie powiatu wyznaczono obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, które zostały objęte ochroną prawną. Są to m.in. obszary chronionego krajobrazu, kompleksy leśne, parki krajobrazowe, akweny wodne, wzgórza morenowe oraz pomniki przyrody. Jednym z takich miejsc jest Dolina Środkowej Warty nad zbiornikiem retencyjnym „Jeziorsko” – obszar objęty programem „Natura 2000”, gdzie w ciągu roku gromadzi się kilkaset gatunków ptaków zarówno lęgowych, jak i przelotnych.
Powiat turecki jest rejonem silnie uprzemysłowionym, a gospodarka opiera się przede wszystkim na eksploatacji węgla brunatnego. Funkcjonujące odkrywki węgla i wykorzystująca ten surowiec elektrownia wywierają negatywny wpływ na środowisko naturalne, powodując degradację gruntów i zanieczyszczenie powietrza, choć zgodnie z ustawą o ochronie środowiska podejmowane są działania zmierzające do minimalizowania negatywnych skutków przemysłu. W końcu 2009 r. w rejestrze REGON ujętych było 5178 podmiotów gospodarki narodowej (bez indywidualnych gospodarstw w rolnictwie) zlokalizowanych w powiecie tureckim. Przeważały wśród nich jednostki handlowe, budowlane, obsługi nieruchomości i firm oraz przetwórstwa przemysłowego. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w 2009 r. w powiecie tureckim pracowały 17073 osoby, co w przeliczeniu na 1000 ludności dało wskaźnik pracujących na poziomie 204, tj. o 39 osób mniejszy niż w województwie wielkopolskim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 4175 osób, a stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 12,2%, tj. wyżej niż przeciętnie w województwie i w kraju.
(GUS)

 

GUS
Powiat Turecki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej