wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

mazowieckie / szydłowiecki (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Chlewiska

Wsie

Aleksandrów, Antoniów, Bieduszki, Borki, Broniów, Budki, Budki Drugie, Budki Pierwsze, Budki Trzecie, Chlewiska, Cukrówka, Górka, Huta, Kolonia Ostałów, Koszorów, Krawara, Leszczyny, Majdanki, Motyka, Nadolna, Ostałów, Ostałówek, Pawłów, Pociecha, Romanów, Skłoby, Stanisławów, Stawki, Stefanków, Sulistrowice, Wola Krawarska, Wola Zagrodnia, Zaława, Zawonia
Gmina Jastrząb

Wsie

Gąsawy Plebańskie, Gąsawy Rządowe, Gąsawy Rządowe-Niwy, Jastrząb, Kolonia Kuźnia, Kurkoć, Kuźnia, Lipienice, Lipienice Dolne, Lipienice Górne, Nowy Dwór, Orłów, Śmiłów, Wola Lipieniecka Duża, Wola Lipieniecka Mała
Gmina Mirów

Wsie

Bieszków Dolny, Bieszków Górny, Komorniki Rogowskie, Mirów Nowy, Mirów Stary, Mirówek, Rogów, Zbijów Duży, Zbijów Mały
Gmina Orońsko

Wsie

Bąków, Chałupki Łaziskie, Chronów, Chronów-Kolonia, Chronówek, Ciepła, Dobrut, Gozdków, Guzów, Guzów-Kolonia, Helenów, Kolonia Dolna, Kolonia Górna, Krogulcza Mokra, Krogulcza Sucha, Łaziska, Orońsko, Śniadków, Tomaszów, Wałsnów, Wola Guzowska, Zaborowie
Gmina Szydłowiec

Wsie

Barak, Chustki, Ciechostowice, Długosz, Duży Sadek, Działy, Hucisko, Jankowice, Jarzębia, Józefów, Komorniki, Korzyce, Krzcięcin, Lesica, Łazy, Majdów, Mały Sadek, Marywil, Mętków, Mszadla, Omięcin, Rybianka, Sadek, Stanisławów, Stara Wysoka, Świerczek, Świniów, Szydłówek, Szydłówek pod Świerczkiem, Wilcza Wola, Wola Korzeniowa, Wysocko, Wysoka, Zastronie, Zdziechów, Ziomaki


POWIAT SZYDŁOWIECKI
(województwo mazowieckie)


Powiat szydłowiecki jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 5 gmin o łącznej powierzchni 452 km2 (1,3% powierzchni województwa). Sieć osiedleńczą tworzy 1 miasto (Szydłowiec) i 90 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 39,9 tys., tj. 0,8% ludności województwa; w mieście mieszka 11,9 tys. osób (29,8%), a na obszarach wiejskich - 28,0 tys. (70,2%). W wyniku dodatniego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o 1,3 tys. (o 3,2%), przy czym populacja ludzi młodych (poniżej 25 lat) - o 19,0%, a osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) - o 2,5%.
Powiat ma charakter rolniczy; użytki rolne stanowią 58,5% powierzchni, grunty leśne - 36,5%, zurbanizowane i zabudowane - 3,8%, a pod wodami - 0,3%. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione (w 2008 r.) stanowią 39% powierzchni.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest znacznie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił w 2008 r. od 58,5% (gm. Chlewiska) do 89,6% (gm. Jastrząb), a korzystających z kanalizacji - od 0,1% (gm. Jastrząb) do 57,9% (gm. Szydłowiec); gm. Chlewiska, Mirów nie są skanalizowane. Z sieci gazowej korzystała tylko ludność w gm. Szydłowiec (34,9%).
Na terenie powiatu ma siedzibę 2667 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 668 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 82,1% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,3% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (31,2%), budownictwem (18,6%) oraz przetwórstwem przemysłowym (15,1%).
W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 48% ogółu pracujących*, w usługach - 35%, a w przemyśle i budownictwie - 17%. Stopa bezrobocia wynosiła 34,4% (w 2009 r.) i była wyższa o 25,4 pkt proc. niż w województwie ogółem.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 770 zł i są niższe o 2 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 20 lokatę w województwie (pierwsze miejsce ma powiat przasnyski - 1168 zł, a ostatnie siedlecki - 442 zł).
* Według PKD 2004; łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym.
(GUS)

 

GUS
Powiat Szydłowiecki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki