wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

lubuskie / świebodziński (Czytaj więcej)
 • Kościół i pomnik w Nowej Wiosce
 • Nowa Wioska z lotu ptaka
 • Łagów w zimowej aurze
 • Łagowska buczyna
 • Łagowska buczyna
 • Zamek w Łagowie w zimowej aurze
 • Pokój hotelowy na zamku
 • Pokój hotelowy na zamku
 • Restauracja na dziedzińcu zamkowym
 • Restauracja na dziedzińcu zamkowym
 • Restauracja na dziedzińcu zamkowym
 • Park zamkowy i molo
 • Park zamkowy
 • Park zamkowy
 • Sala Rycerska na Zamku
 • Zespół Edukacyjny
 • Zespół Edukacyjny
 • Zespół Edukacyjny
 • Jezioro Łagowskie
 • Ośrodek wypoczynkowy Leśnik
 • Ośrodek wypoczynkowy Leśnik
 • Dziedziniec zamku w Łagowie
 • Zamek w Łagowie
 • Zamek w Łagowie od strony jeziora Trześniowskiego


POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI
(województwo lubuskie)


Powiat świebodziński usytuowany w środkowo-wschodniej części województwa obejmuje łącznie 6 gmin. Obszar o powierzchni 937 km2 zamieszkuje 56,0 tys. osób, w tym 48% ludności mieszka w miastach. Pomimo dodatniego przyrostu naturalnego, wzrost liczby ludności w powiecie, ograniczał deficyt migracyjny. W ciągu dekady, liczba ogółem ludności istotnie się nie zmieniła. Ludność w wieku zdolności produkcyjnej stanowiła 70% populacji (w 2000 r. – 59,7%). O blisko 23% zmniejszyła się natomiast liczba dzieci w wieku 0-14 lat (z 11,7 tys. w 2000 r. do 9,1 tys. 2009 r.). W 2009 r. połowa mieszkańców miała więcej niż 36,5 lat. W przeliczeniu na 1000 ludności powiatu świebodzińskiego w 2009 r. było 267 osób pracujących (tj. najwięcej wśród powiatów ziemskich) i 43 zarejestrowanych bezrobotnych. Relatywnie niska stopa bezrobocia rejestrowanego – w końcu 2009 r. na poziomie ponad 10% stawia powiat na 1 lokacie wśród 12 lubuskich powiatów ziemskich. W powiecie świebodzińskim w 2009 r. na 1000 mieszkańców przypadało średnio 97 podmiotów gospodarczych.
Rozwój powiatu wspiera infrastruktura transportowa. Oprócz dróg wojewódzkich, przez teren powiatu przebiegają dwie drogi międzynarodowe: E-30 (Berlin – Warszawa – Moskwa) oraz E-65 (Szczecin – Jakuszyce – Trutnov). Powiat świebodziński ma najlepiej w skali województwa rozwiniętą sieć dróg powiatowych, których przypada ponad 35 km na 100 km2 powierzchni powiatu (w województwie wskaźnik ten wynosi średnio 25 km). Ponadto na 100 km2 powierzchni mieści się blisko 16 km dróg gminnych. Dodatkowo przez powiat świebodziński przebiega ważna magistrala kolejowa Warszawa Zachodnia – Kunowice – Berlin.
Ponad 52% ludności powiatu mieszka na wsi. Gminy powiatu świebodzińskiego mają charakter typowo rolniczy lub rolniczo-turystyczny Gospodarstwa i działki rolne zlokalizowane na terenie powiatu zajmują ponad 47 tys. ha, co stanowi 50% ogólnej powierzchni gminy. Powiat posiada dość silnie zróżnicowane gleby - głównie brunatne oraz bielicowe. W powierzchni użytków rolnych powiatu dominują grunty orne, natomiast użytki zielone zajmują bardzo mały ich odsetek.
Różnorodność przyrodnicza, lesistość na poziomie 42% powierzchni powiatu, część powiatu objęta ochroną w formie obszaru chronionego krajobrazu (około 29%), 61 pomników przyrody, stwarzają dobre warunki dla rozwoju turystyki. W granicach powiatu świebodzińskiego znajdują się 44 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, co zdecydowanie wyróżnia powiat na tle innych w województwie, lokując go na 1 pozycji wśród powiatów województwa.
(GUS)

 

GUS
Powiat Świebodziński  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki