wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

lubelskie / świdnicki (Czytaj więcej)


POWIAT ŚWIDNICKI
(województwo lubelskie)


Powiat świdnicki zajmuje powierzchnię 468,3 km2, na której mieszkało 72,4 tys. mieszkańców (dane na koniec 2009 r.). Obejmuje 5 gmin. W miastach powiatu zamieszkiwało prawie 59% ludności. Gęstość zaludnienia była znacznie wyższa w stosunku do średniej w województwie lubelskim. Na 1 km2 przypadało 155 osób, zaś w województwie 86. Użytki rolne zlokalizowane na tym terenie zajmowały 82,0% ogólnej powierzchni powiatu, a 12,0% grunty leśne.
Powiat świdnicki ze stopą bezrobocia 15,1%, zajmował 8 pozycję wśród powiatów Lubelszczyzny i mieścił się w przedziale typowych wartości tego wskaźnika. W strukturze podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie powiatu prawie co trzeci działał w sekcji handel i naprawy. Odsetek jednostek zatrudniających do 9 osób wyniósł 71,7%.
Od 2000 do 2009 r. powiat świdnicki odnotował niewielkie ujemne saldo migracji ogółem na pobyt stały. W latach 2004, 2006 i 2007 saldo migracji ogółem było dodatnie. Współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności wahał się w poszczególnych latach, najniższy zanotowano w 2004 roku minus 2,0, najwyższy w 2006 roku 0,2. W wyniku tych różnokierunkowych zmian liczba ludności zmniejszyła się nieznacznie o 0,2%.
Teren powiatu świdnickiego w znacznej części zaliczany jest do strefy aglomeracji lubelskiej. Ze względu na dominację dużego ośrodka miejskiego gospodarka powiatu ma charakter przemysłowo-usługowy. Relatywnie wysoka gęstość zaludnienia, wysoki poziom urbanizacji i położenie w obszarze metropolitalnym Lublina tworzy możliwości rozwoju bazy ekonomicznej, funkcji wyższego rzędu i wielofunkcyjności terenów wiejskich.
W granicach powiatu znajdowały się tylko 4 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, co lokowało go na 19 pozycji. Na terenie powiatu znajdowało się 30 pomników przyrody, a obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione stanowiły 14,9% powierzchni powiatu.
(GUS)

 

GUS
Powiat Świdnicki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki