wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

lubuskie / sulęciński (Czytaj więcej)
 • Pogrzeb Józefa Kowalskiego, ceremonia w kościele
 • Pogrzeb Józefa Kowalskiego na małym cmentarzu w Krzeszycach
 • Kościół filialny pw. Chrystusa Króla
 • Kościół filialny pw. Chrystusa Króla
 • Kościół filialny pw. Chrystusa Króla
 • Józef Kowalski
 • Józef Kowalski
 • Józef Kowalski
 • Mapa topograficzna
 • Zdjęcie satelitarne
 • Trzemeszno z lotu ptaka
 • jeż. Radachowskie , Ownice
 • jeż . Radachowskie ,Ownice
 • Kąpielisko nad jeż. Radachowskim przed wojną
 • cmentarz niemiecki
 • Pomnik ku czci żołnierzy poległych w I wojnie światowej
 • Jez. Radachowskie przed wojną
 • Kościół
 • Przebudowa ulicy Młyńskiej
 • Przebudowa ulicy Młyńskiej
 • Przebudowa ul.Lemierzyckiej
 • Przebudowa ul.Lemierzyckiej
 • Montaż zegara i kurantów na wieży naszego kościoła
 • Montaż zegara i kurantów na wieży naszego kościoła


POWIAT SULĘCIŃSKI
(województwo lubuskie)


Powiat sulęciński, usytuowany w środkowo-północnej części województwa obejmuje łącznie 5 gmin. Jest powiatem najsłabiej zaludnionym w województwie: obszar o powierzchni 1178 km2 zamieszkuje 35,5 tys. osób, w tym 41% ludności mieszka w miastach. Pomimo dodatniego przyrostu naturalnego, wzrost liczby ludności w powiecie ograniczał deficyt migracyjny. W ciągu dekady, liczba ogółem ludności istotnie się nie zmieniła. Ludność w wieku zdolności produkcyjnej stanowiła 65% populacji (w 2000 r. – 59%). O blisko 23% natomiast zmniejszyła się liczba dzieci w wieku 0-14 lat (z 7,7 tys. w 2000 r. do 5,9 tys. 2009 r.). W 2009 r. połowa mieszkańców miała więcej niż 36,1 lat. W przeliczeniu na 1000 ludności powiatu sulęcińskiego w 2009 r. były 184 osoby pracujące i 52 zarejestrowanych bezrobotnych. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2009 r. wyniosła blisko 15%, co stawia powiat na 3 lokacie wśród 12 lubuskich powiatów ziemskich o najniższej stopie bezrobocia.
W powiecie sulęcińskim w 2009 r. na 1000 mieszkańców przypadały średnio 74 podmioty gospodarcze. Udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ogóle zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wyniósł 78% wobec 74% średnio w województwie. W 2009 r. powstało 111 nowych przedsiębiorstw, tj. o 56% więcej niż w roku poprzednim. Lesistość powiatu na poziomie 55% sprzyja rozwojowi przemysłu drzewnego, który jest podstawą gospodarki w powiecie. Gminy Krzeszyce i Sulęcin wyspecjalizowały się w produkcji rolno-spożywczej. Rozwój powiatu wspiera infrastruktura transportowa. Przez gminę Torzym przebiega droga krajowa nr 2 (Berlin - Poznań - Warszawa), a przez gminę Słońsk, Krzeszyce i Lubniewice droga krajowa nr 22 (Berlin- Gorzów Wlkp. - Kaliningrad). Ponadto na 100 km2 powierzchni powiatu przypada 22 km dróg powiatowych oraz 11 km dróg gminnych.
Ponad 59% ludności powiatu mieszka na wsi. Gospodarstwa i działki rolne zlokalizowane na terenie powiatu zajmują obszar ponad 42 tys. ha, co stanowi 36% ogólnej powierzchni.
Różnorodność przyrodnicza, duże kompleksy leśne, jeziora, obszary chronionego krajobrazu na 40% powierzchni powiatu, aż 94 pomniki przyrody, a także liczne zabytki stwarzają dobre warunki dla rozwoju turystyki. W granicach powiatu sulęcińskiego znajduje się 31 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, co wyróżnia powiat na tle innych w województwie, lokując go na 4 pozycji.
(GUS)

 

GUS
Powiat Sulęciński  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki