wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

dolnośląskie / strzeliński (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Borów

Wsie

Bartoszowa, Boguszyce, Boreczek, Borek Strzeliński, Borów, Brzezica, Brzoza, Głownin, Jaksin, Jelenin, Jeziorno, Kazimierzów, Kępino, Kojęcin, Kręczków, Kurczów, Ludów Śląski, Mańczyce, Michałowice, Niedanów, Opatowice, Piotrków Borowski, Rochowice, Siemianów, Stogi, Suchowice, Świnobród, Uniszów, Zielenice
Gmina Kondratowice

Wsie

Białobrzezie, Błotnica, Brochocinek, Czerwieniec, Edwardów, Gołostowice, Górka Sobocka, Grzegorzów, Janowiczki, Jezierzyce Małe, Karczyn, Komorowice, Kondratowice, Kowalskie, Księginice Wielkie, Lipowa, Maleszów, Podgaj, Prusy, Rakowice, Sadowice, Skała, Stachów, Strachów, Wójcin, Zarzyca, Żelowice
Gmina Przeworno

Wsie

Cierpice, Dąbkowice, Dobroszów, Dzierzkowa, Głowaczów, Jagielnica, Jagielno, Jegłowa, Kaczowice, Karnków, Kaszówka, Konary, Królewiec, Krynka, Krzywina, Miłocice, Mników, Mokrzyce, Ostrężna, Płosa, Pogroda, Przeworno, Romanów, Rożnów, Samborowice, Samborowiczki, Sarby, Siedmino, Siemisławice, Stanica, Strużyna, Wieliczna, Wieliszów
Gmina Strzelin

Wsie

Biały Kościół, Biedrzychów, Bierzyn, Brożec, Chociwel, Częszyce, Dankowice, Dębniki, Dobrogoszcz, Gębczyce, Gębice, Gęsiniec, Gliczyny, Głęboka, Góra, Górniki, Górzec, Gościęcice, Grabiny, Kaczów, Karszów, Karszówek, Kazanów, Krzepice, Kuropatnik, Ludów Polski, Maszyce, Mikoszów, Mojków, Muchowiec, Myszkowice, Nieszkowice, Nowolesie, Pęcz, Piotrowice, Pławna, Skoroszowice, Strzegów, Szczawin, Szczodrowice, Trześnie, Ulica, Warkocz, Wąwolnica, Żeleźnik, Zimnodół
Gmina Wiązów

Wsie

Bryłów, Bryłówek, Częstocice, Gułów, Janowo, Jaworów, Jędrzychowice, Jutrzyna, Kalina, Kalinowa, Kęszyce, Kłosów, Kowalów, Krajno, Księżyce, Kucharzowice, Kurów, Kurowskie Chałupy, Łojowice, Miechowice Oławskie, Ośno, Stary Wiązów, Wawrzęcice, Wawrzyszów, Węgłów, Witowice, Wyszonowice, Zborowice
 • Krzyż pokutny koło Szaczwina
 • Krzyż pokutny koło Szaczwina
 • Widok z lpotu ptaka
 • Dożynki 2005
 • Dożynki 2005
 • Dożynki 2005
 • Dożynki 2005
 • Dożynki 2005
 • Dożynki 2005
 • Dożynki 2005
 • Dożynki 2004
 • Dożynki 2004
 • Dożynki 2004
 • Dożynki 2004
 • Dożynki 2004
 • Dożynki 2004
 • Dożynki 2004
 • Dożynki 2004
 • Dożynki 2004
 • Dożynki 2004
 • Dożynki 2004
 • szczawin ul. Aleja Lipowa
 • szczawin ul. Aleja Lipowa
 • Dożynki 2003 - biesiada


POWIAT STRZELIŃSKI
(województwo dolnośląskie)


Powiat strzeliński położony jest na pograniczu dwóch krain geograficznych: Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej. Teren charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem krajobrazu. Zajmuje obszar 622,1 km2 (tj. 3,1% powierzchni województwa), a zamieszkuje go 43,9 tys. mieszkańców (tj. 1,5% ludności całego województwa). Powiat, obok powiatów górowskiego i milickiego, jest jednym z najmniejszych pod względem ludności na terenie województwa dolnośląskiego. Blisko połowa jego populacji zamieszkuje gminę Strzelin. Powiat tworzą 2 gminy miejsko–wiejskie i 3 gminy wiejskie. Na jego terenie znajdują się 122 sołectwa oraz 134 miejscowości, z tego 2 miasta i 132 wsie. Wskaźnik zamieszkania na terenach wiejskich wynosi 67,0% ogółu ludności powiatu (w województwie dolnośląskim 29,7%). Wskazuje to na wiejski charakter powiatu. Współczynnik gęstości zaludnienia kształtuje się na poziomie 71 osób na 1 km2. W 2009 r. zarówno wskaźnik przyrostu naturalnego jak i wskaźnik salda migracji na 1000 ludności przyjmowały wartości ujemne i wynosiły odpowiednio minus 1,4 i minus 1,2. Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 18,6% ogółu ludności powiatu, produkcyjnym – 65,1%, a poprodukcyjnym – 16,3%. Niewątpliwym walorem powiatu jest jego korzystne położenie – blisko miasta Wrocławia oraz występowanie drogowych i kolejowych tras komunikacyjnych. Bogatą sieć drogową tworzą: droga krajowa nr 39, drogi wojewódzkie (nr 395, 396, 378 i 385), powiatowe i gminne. Przez teren powiatu (gmina Wiązów) przebiega autostrada A–4 ze zjazdami w miejscowościach Krajków i Brzezimierz.
W końcu grudnia 2009 r. na terenie powiatu strzelińskiego zarejestrowanych w rejestrze REGON było 3466 jednostek gospodarczych. W sektorze prywatnym, w którym dominowały podmioty prowadzone przez osoby fizyczne (2570 jednostek), funkcjonowało 95,8% podmiotów. Najwięcej jednostek było zarejestrowanych w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (29,1%), budownictwo (15,7%), przetwórstwo przemysłowe (8,7%) oraz transport i gospodarka magazynowa (6,7%). W strukturze powiatu dużą rolę odgrywa działalność przemysłowa i budowlana. W tym sektorze pracuje 39,1% ogółu pracujących w powiecie. Stopa bezrobocia w dniu 31 XII 2009 r. wynosiła 17,2% (16 lokata w województwie).
Użytki rolne na terenie powiatu zajmują 84,2% powierzchni, w tym grunty orne aż 73,7%. Lasy stanowią 8,7% obszaru, a największe kompleksy występują w gminie Przeworno. Na obszarze powiatu znaczącą rolę ogrywa również działalność związana z przetwórstwem rolno–spożywczym wykorzystującym plony lokalnego rolnictwa. Z kolei występowanie dużych zasobów surowców mineralnych, takich jak: kamienie budowlane, łupki kwarcytowe, marmur, kruszywa naturalne, iły ceramiki budowlanej, przyczynia się do funkcjonowania m.in. kilku kopalni i przedsiębiorstw produkujących materiały budowlane. Przedmiotem szczególnej eksploatacji są złoża granitoidów w masywie Strzelin–Żużlowa.
Do atrakcji turystycznych Ziemi Strzelińskiej zalicza się charakterystyczne elementy krajobrazu, jakim są kamieniołomy i wyrobiska oraz Wzgórza Strzelińskie z gęstą siecią szlaków turystycznych. Baza noclegowa obejmuje 2 obiekty zbiorowego zakwaterowania, dysponujące 212 miejscami noclegowymi. W 2009 r. udzielono ogółem 13,9 tys. noclegów, z czego 2,5 tys. turystom zagranicznym. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wynosił 38,6%. Na terenie powiatu sklasyfikowane są 33 pomniki przyrody. Obszary prawnie chronione zajmują 1500,0 ha, tj. 2,4% powierzchni.
(GUS)

 

GUS Powiat Strzeliński - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki

Więcej wizytówek »