wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

lubuskie / słubicki (Czytaj więcej)


POWIAT SŁUBICKI
(województwo lubuskie)


Powiat słubicki usytuowany w środkowo-zachodniej części województwa, obejmuje łącznie 5 gmin. Obszar o powierzchni 999 km2 zamieszkuje 46,4 tys. osób, w tym 64% ludności mieszka w miastach. Mimo dodatniego przyrostu naturalnego, wzrost liczby ludności w powiecie, ogranicza deficyt migracyjny. W ciągu dekady, liczba ogółem ludności istotnie się nie zmieniła. Ludność w wieku zdolności produkcyjnej stanowiła 66% populacji (w 2000 r. – 61%). O więcej niż 1/5 natomiast zmniejszyła się liczba dzieci w wieku 0-14 lat (z 9,6 tys. w 2000 r. do 7,7 tys. 2009 r.). W 2009 r. połowa mieszkańców miała więcej niż 35,8 lat.
W przeliczeniu na 1000 ludności powiatu słubickiego w 2009 r. było 198 osób pracujących i 77 zarejestrowanych bezrobotnych. Wysoka stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2009 r. – na poziomie blisko 20%, stawia powiat na 7 lokacie wśród 12 lubuskich powiatów ziemskich. W powiecie słubickim obserwuje się wysoki poziom przedsiębiorczości, głównie dzięki dużej koncentracji podmiotów gospodarczych w gminach: Rzepin i Słubice. W 2009 r. na 1000 mieszkańców przypadało średnio 98 podmiotów gospodarczych. Udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ogóle zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wyniósł 72%. W 2009 r. powstały 123 nowe przedsiębiorstwa, tj. o 15% więcej niż w roku poprzednim. Rozwojowi firm, zwłaszcza tych zajmujących się transportem, spedycją i obsługą celną sprzyjają przejścia graniczne w Świecku, Słubicach oraz Kunowicach. Duże znaczenie dla gospodarki powiatu ma usytuowana na obszarze powiatu Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która jest najszybciej rozwijającą się polską specjalną strefą ekonomiczną.
Pod względem komunikacyjnym powiat jest bardzo zróżnicowany. Na 100 km2 powierzchni przypada 20 km dróg powiatowych i 15 km dróg gminnych. Duże znaczenie komunikacyjne ma rzeka Odra – przez cały rok żeglowna na obszarze powiatu. Blisko 37% ludności powiatu mieszka na wsi. Gospodarstwa i działki rolne zlokalizowane na terenie powiatu zajmują ponad 43 tys. ha, co stanowi 43% ogólnej powierzchni. W granicach powiatu słubickiego znajduje się 27 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, co wyróżnia powiat na tle innych w województwie, lokując go na 5 pozycji.
(GUS)

 

GUS
Powiat Słubicki  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki