wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

wielkopolskie / chodzieski (Czytaj więcej)

Herb

POWIAT CHODZIESKI
(województwo wielkopolskie)


Powiat chodzieski usytuowany jest w północnej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje on obszar 685 km2 i administracyjnie obejmuje 5 gmin, w tym 1 gminę miejską (Chodzież) i 2 miejsko-wiejskie (Margonin i Szamocin). Gminy są podzielone na 46 sołectw. Powiat chodzieski zamieszkuje 47,4 tys. osób osiedlonych w 3 miastach i 78 miejscowościach wiejskich. Na 1 km2 przypada przeciętnie 69 mieszkańców. Największa gęstość zaludnienia charakteryzuje gminę miejską Chodzież (1529 osób/km2), natomiast najmniej zaludniona jest gmina wiejska Chodzież (26 osób/km2). Ogółem w powiecie liczebnie przeważają kobiety (104 na 100 mężczyzn), w 2 gminach więcej jest mężczyzn niż kobiet, a w 2 występuje równowaga płci. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 65% ogólnej liczby mieszkańców, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 55 osób w wieku nieprodukcyjnym, tj. o 1 osobę więcej niż przeciętnie w województwie wielkopolskim.
Powiat chodzieski leży na Wysoczyźnie Chodzieskiej oraz na skraju środkowej pradoliny Noteci. Charakterystyczne dla jego krajobrazu: rzeźba polodowcowa, jeziora i lasy sprawiły, że te okolice nazywane są często Szwajcarią Chodzieską. Na terenie powiatu znajdują się jeziora, m. in.: Jezioro Strzeleckie, Jezioro Chodzieskie, Jezioro Margonińskie, Jezioro Laskowskie i Karczewnik. Obszary leśne zajmują około 36% powierzchni. Do najciekawszych przyrodniczo terenów należy Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci, który jest ważną ostoją ptasią o randze europejskiej. Występują tu 22 gatunki chronionych ptaków (m. in. bocian biały, kania czarna, żuraw, zimorodek i dzięcioł czarny). Atrakcję przyrodniczą stanowi również rezerwat „Źródliska Flinty” – utworzony w celu ochrony obszaru wód, łąk i lasów wokół źródliska rzeki Flinty. Na terenie powiatu zlokalizowano 82 pomniki przyrody.
Gospodarka powiatu chodzieskiego słynie z produkcji porcelany białej w fabrykach umiejscowionych w stolicy powiatu – mieście Chodzież. Większość gmin ma jednak charakter rolniczy. W rejestrze REGON w końcu 2009 r. ujęte były 3944 podmioty gospodarki narodowej (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) zlokalizowane w powiecie chodzieskim. Przeważały wśród nich jednostki handlowe, a także obsługi nieruchomości i firm, budowlane i przemysłowe. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w 2009 r. w powiecie chodzieskim pracowało 9912 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności dało wskaźnik pracujących na poziomie 209, przy 243 w województwie wielkopolskim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chodzieży, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 2853 osoby, a stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 15,5% i była jedną z wyższych w województwie.
(GUS)

 

GUS
Powiat Chodzieski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej