wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

  • Czarnowo z lotu ptaka
  • Kościół filialny pw. Ducha Świętego
  • Kościół filialny pw. Ducha Świętego
  • Kościół filialny pw. Ducha Świętego
  • Wnętrze kościoła
  • Czarnowo z lotu ptaka
  • Jezioro Czarne


POWIAT PYRZYCKI
(województwo zachodniopomorskie)


Powiat pyrzycki według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zamieszkiwało 39930 osób, w tym 20078 kobiet (tj. 50% ogółu ludności powiatu). Od 2005 r. liczba ludności powiatu zmalała o 71 osób (tj. 0,18%). W powiecie pyrzyckim liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 55,6 w 2005 r. spadła do 54,3 w 2009 r.
 Według stanu na koniec 2009 r. w powiecie zarejestrowanych było 3750 podmiotów gospodarki narodowej. W 2009 r. w stosunku do roku 2005 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 18,8%. W ubiegłym roku największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji - handel; naprawa pojazdów samochodowych (22,6%), budownictwo (20,1%) oraz przetwórstwo przemysłowe (10,9%). Na 1000 ludności przypadały 94 podmioty gospodarki narodowej (w województwie 127). Podmioty małe (do 9 osób pracujących) stanowiły 95,5% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne (80,7%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wynosiła 3810 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 14,7% (w województwie 9,5%).
 W 2008 r. zasoby mieszkaniowe w powiecie stanowiło 12208 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 832756 m kw. W ciągu ostatnich lat zwiększyła się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (2005 r.- 67,7 m kw., w 2008 r.- 68,2 m kw.) oraz przeciętny metraż przypadający na 1 osobę (2005 r.- 20,4 m kw., w 2008 r.- 20,8 m kw.). W powiecie w 2008 r. 94,2% ludności korzystało z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej 67%. W zeszłym roku oddano do użytkowania 63 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 7346 m kw.

 

GUS
Powiat Pyrzycki  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki