wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

 • Klasztorne krużganki
 • Kościół z lotu ptaka
 • Wnętrze kościoła
 • Wnętrze kościoła
 • Wnętrze kościoła
 • Wnętrze kościoła
 • Wnętrze kościoła
 • Wnętrze kościoła
 • Kościół
 • Jezioro Żarnowieckie
 • Jezioro Żarnowieckie
 • Kościół i cmentarz
 • Wnęrztze kościoła
 • Kościół
 • Kościół
 • Zdjęcie satelitarne
 • Zbiorowa mogiła ofiar niemieckich mordów

Herb

POWIAT PUCKI
(województwo pomorskie)


Powiat pucki jest najdalej wysuniętym na północ powiatem Polski. Dogodne połączenie drogami krajowymi i kolejowymi stwarza dobre możliwości dojazdu. Istnieje również połączenie z Trójmiastem drogą morską. Powiat obejmuje łącznie 7 gmin i zamieszkuje go 77238 osób, co na obszarze równym 577 km2 wskazuje na średnią gęstość zaludnienia wśród powiatów województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w powiecie zanotowano wzrost liczby ludności, który głównie spowodowany był dodatnim przyrostem naturalnym (plus 399 osób).
Powiat ma charakter turystyczno-rolniczy. Ponad 30% powierzchni powiatu zajmują lasy, a obszar chronionego krajobrazu stanowi 32,1% jego powierzchni. Ponadto na jego terenie znajduje się 107 pomników przyrody.
W 2009 r. w powiecie puckim oddano do użytkowania 789 mieszkań, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 311 mieszkań. Większość powiatu posiada dobrze rozwiniętą sieć wodociągową. Z instalacji wodociągowej korzysta 94,3% ogółu ludności powiatu, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 76,3%.
Na terenie powiatu zarejestrowanych jest 10456 podmiotów gospodarczych, co w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców powiatu daje 1354 podmioty. Liczba pracujących wśród podmiotów zatrudniających 9 osób i więcej wynosi 12272 osoby.
W 2009 r. na wydatki budżetu powiatu pozyskano 1057,0 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe budżetu powiatu wyniosły 3,0 mln zł i w całości przeznaczone były na cele inwestycyjne. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (25,9% ogółu wydatków budżetu powiatu). W powiecie funkcjonuje 36 szkół podstawowych i 13 gimnazjów, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 5700 i 2763 uczniów.
Ze względu na wyjątkowe położenie geograficzne powiatu (bliskość morza) oraz kulturę Kaszub jest on niezwykle atrakcyjny pod względem turystycznym. Na jego terenie znajduje się 160 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania (1 miejsce wśród innych powiatów województwa). W 2009 r. udzielono ogółem 993123 noclegi (co także wyróżnia powiat na tle innych w województwie lokując go na 2 pozycji), z których skorzystały 212372 osoby, w tym 4372 turystów zagranicznych.
(GUS)

 

GUS
Powiat Pucki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki