wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

mazowieckie / pruszkowski (Czytaj więcej)
 • Kapliczka Pana Jezusa Miłosiernego
 • Przystanek WKD (Warszawskiej Kolei Dojazdowej)
 • Posąg Światowida
 • Willa "Zosinek"
 • Spichrz w Otrębusach
 • Pałac w Karolinie
 • Zespół Pałacowo-Parkowy Toeplitzówka
 • Zespół Pałacowo-Parkowy Toeplitzówka
 • Sala widowiskowo-edukacyjna
 • Pisanki Wielkanocne, Białoruś, Grodno
 • Pisanki Wielkanocne, Bukowina Rumuńska
 • Kapliczka z Chrystusem Ukrzyżowanym, Gurba (Rzeszowskie)
 • Ceramika Hucukska
 • Kilim Huculski
 • Matka Boska z Dzieciątkiem, Adam Słowiński
 • Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE"
 • Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE"
 • Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE"
 • Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE"
 • Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE"
 • Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE"
 • Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE"
 • Mapa rastrowa wsi
 • Pałacyk Otrębusy, ogród


POWIAT PRUSZKOWSKI
(województwo mazowieckie)


Powiat pruszkowski jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 6 gmin o łącznej powierzchni 246 km2 (0,7% powierzchni województwa). Sieć osiedleńczą tworzy 3 miasta (Piastów, Pruszków, Brwinów) i 71 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 150,3 tys., tj. 2,9% ludności województwa; w mieście mieszka 91,9 tys. osób (61,1%), a na obszarach wiejskich  58,4 tys. (38,9%). W wyniku dodatniego (od 2004 r.) przyrostu naturalnego i dodatniego salda migracji liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zwiększyła się o 9,9 tys. (o 7,1%), przy czym populacja ludzi młodych zmniejszyła się (poniżej 25 lat)  o 10,3%, natomiast osób starszych zwiększyła się (w wieku 65 lat i więcej)  o 20,0%.
Powiat ma charakter usługowy; użytki rolne stanowią 63,8% powierzchni, zurbanizowane i zabudowane — 21,9%, grunty leśne — 12,5%, a pod wodami  0,5%. Wskaźnik lesistości należy do najniższych wśród powiatów województwa. Ponad 34% powierzchni (w 2008 r.) to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione. Walory przyrodnicze sprzyjają rozwojowi funkcji rekreacyjno-turystycznej.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest znacznie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił w 2008 r. od 56,9% (gm. Brwinów) do 90,7% (gm. Nadarzyn), a korzystających z kanalizacji — od 28,6% (gm. Brwinów) do 86,0% (gm. Pruszków). Relatywnie najwięcej ludności korzystało z sieci gazowej w gm. Piastów (94,9%), a najmniej w gm. Brwinów (65,8%).
Na terenie powiatu ma siedzibę 23716 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 1578 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 76,2% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,7% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (32,4%) oraz budownictwem (11,3%).
W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 4% ogółu pracujących*, w przemyśle i budownictwie  25%, a w usługach  71%. Stopa bezrobocia wynosiła 6,1% (w 2009 r.) i była niższa o 2,9 pkt proc. niż w województwie ogółem.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 755 zł i są niższe o 16 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 22 lokatę w województwie (pierwsze miejsce ma powiat przasnyski  — 1168 zł, a ostatnie siedlecki — 442 zł).
* Według PKD 2004; łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym.
(GUS)

 

GUS
Powiat Pruszkowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki