wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

opolskie / prudnicki (Czytaj więcej)


POWIAT PRUDNICKI
(województwo opolskie)


Powiat prudnicki obejmuje 4 gminy o łącznej powierzchni 572 km2. Na koniec 2009 r. powiat zamieszkiwało 57,2 tys. osób. Liczba ludności w wieku mobilnym (18–44 lata) ukształtowała się na poziomie 23,2 tys., tj. 61,8% ludności w wieku produkcyjnym. W końcu 2009 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 57 osób w wieku nieprodukcyjnym. W przeliczeniu na 1000 ludności w 2009 r. odnotowano ujemne saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały (–2,86). Na koniec grudnia 2009 r. odnotowano 16,4% stopę bezrobocia rejestrowanego, co uplasowało powiat na 9 miejscu w skali województwa. W sektorze przemysłowym na koniec 2009 r. pracowało 36,2%, a w rolniczym 6,6% ogółu pracujących. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w 2009 r. w przeliczeniu na 10 tys. osób wyniosła 9,2 (7 lokata w województwie). W strukturze podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie powiatu na koniec 2009 r. dominowały jednostki działające w sekcji handel i naprawy. Wydatki budżetu powiatu w 2009 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 884,39 zł (5 miejsce w województwie). Wśród wydatków budżetu powiatu 17,5% środków przeznaczono na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (5 miejsce w województwie), 36,2%% stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie (5 lokata w województwie), natomiast wydatki na transport i łączność kształtowały się na poziomie 18,6% ogółu wydatków budżetu powiatu (1miejsce w województwie). W okresie styczeń-grudzień 2009 r. na 1 km2 wytworzono 7,5 ton odpadów, a udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku wyniósł 39,5% (11 lokata w województwie). Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych osiągnęła poziom 41,1 tys. ton gazów. Na koniec 2009 r. w powiecie funkcjonowało 21 zakładów opieki zdrowotnej. W 2009 r. na 1 mieszkańca powiatu przypadało 6,5 udzielonych porad, co plasowało powiat na 11 miejscu w województwie. W granicach powiatu na koniec lipca 2009 r. działało 5 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, lokując go na 6 pozycji w województwie.
(GUS)

 

GUS Powiat Prudnicki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki