wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

 • Źródełko św Jakuba
 • Obraz św Jakuba
 • Ołtarz główny
 • Obelisk upamiętniający posadzenie dębu
 • Jakubów, XII wieczna wieża kościelna
 • Jakubów, kościół św Jakuba
 • Jakubów, kościół św Jakuba
 • Jakubów przed wojną
 • Jakubów, pałac przed wojną
 • Jakubów, pałac stan dzisiejszy
 • Relikwie
 • Uroczystości podniesienia kościoła do godności Sanktuarium
 • Brectwo św. Jakuba
 • Uroczystości podniesienia kościoła do godności Sanktuarium
 • Jakubów, lościół pw. św. Jakuba
 • Uroczystości podniesienia kościoła do godności Sanktuarium
 • Gostyń-blisko natury!
 • Przed dożynkami
 • Przyroda
 • Widok z Gostynia
 • Ważka
 • Kalendarz
 • Leśne ścieżki
 • Wyjątkowa aura


POWIAT POLKOWICKI
(województwo dolnośląskie)


Powiat polkowicki o powierzchni 779,5 km2 usytuowany jest w północno - zachodniej części województwa, obejmuje 6 gmin. Sieć osadniczą tworzą 3 miasta oraz 93 miejscowości wiejskie. Powiat liczy 61,6 tys. mieszkańców, co stanowi 2,1% ludności województwa. W miastach mieszka 59,7% ludności powiatu.
Teren powiatu bogaty jest w złoża strategicznych surowców, a do najważniejszych należy ruda miedzi. Współwystępują: kobalt, nikiel, ołów, wanad i sól kamienna.
Gospodarka powiatu związana jest przede wszystkim z wielkim przemysłem wydobywczym. Od kilku lat w polkowickim obszarze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej funkcjonują fabryki międzynarodowych koncernów.
Dominującą na terenie powiatu jest funkcja przemysłowa. Spośród 27,8 tys. pracujących w powiecie 65,5% pracuje w przemyśle, z czego 56,3% w górnictwie i wydobyciu, a 40,3% w przetwórstwie przemysłowym. Potwierdza to również 2. lokata powiatu (po lubińskim) jaką zajmuje powiat wśród pozostałych w województwie w przypadku produkcji sprzedanej przemysłu na 1 mieszkańca.
Powiat notuje bezrobocie na poziomie( 8,6%) niższym niż w województwie, co plasuje go wśród powiatów na 5. miejscu.
Wśród 4,4 tys. zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (96,4% w sektorze prywatnym) najwięcej działa w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (28,3% podmiotów powiatu) oraz w przemyśle i budownictwie (21,7%), a w transporcie i gospodarce magazynowej oraz w obsłudze rynku nieruchomości po 6,9%. Pod względem liczby podmiotów na 10 tys. ludności (713) powiat zajmuje ostatnie (29) miejsce wśród powiatów w województwie.
W gospodarce powiatu istotną rolę odgrywa również rolnictwo, szczególnie na terenach gmin wiejskich. Powierzchnia użytków rolnych stanowi prawie 54% powierzchni powiatu. W strukturze użytków przeważają grunty orne (68%), łąki stanowią 20%, a pastwiska -  6%. Obszary prawnie chronione zajmują 26,6% powierzchni powiatu, lasy pokrywają 35,7% powierzchni.
W powiecie dba się o rozwój szkolnictwa. Zgodnie z zapotrzebowaniem miejscowego rynku Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki kształci w kierunkach informatycznych i stosunkach międzynarodowych.
Relatywnie niewielkie jest natomiast znaczenie funkcji turystycznej w powiecie, chociaż na jego terenie znajduje się 6 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, które dysponują 358 miejscami noclegowymi. Ogółem w 2009 r. udzielono 40,8 tys. noclegów, w tym 6,9 tys. turystom zagranicznym. Wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych kształtował się na poziomie 35%.
(GUS)

 

GUS Powiat Polkowicki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki

Więcej wizytówek »