wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

  • Zalew Szczeciński w okolicy Brzózek
  • Brzózki - Popielewo, ośrodek wczasowy
  • Brzózki z lotu ptaka
  • Brzózki z lotu ptaka
  • Brzózki, droga główna
  • Brzózki, droga główna
  • Brzózki - Popielewo, Pałac
  • Brzózki na starej fotografii
  • Brzózki na starej fotografii
  • Brzózki, droga główna


POWIAT POLICKI
(województwo zachodniopomorskie)


Powiat policki według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zamieszkiwało 69087 osób, w tym 35103 kobiety (tj. 51% ogółu ludności powiatu). Od 2005 r. liczba ludności powiatu wzrosła o 5625 osób (tj. 8,14%). W powiecie polickim liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 44,6 w 2005 r. spadła do 44,3 w 2009 r.
 Według stanu na koniec 2009 r. w powiecie zarejestrowanych było 8699 podmiotów gospodarki narodowej. W 2009 r. w stosunku do roku 2005 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 20,5%. W ubiegłym roku największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji - handel; naprawa pojazdów samochodowych (25,2%), budownictwo (13,0%) oraz przetwórstwo przemysłowe (11,8%). Na 1000 ludności przypadało 126 podmiotów gospodarki narodowej (w województwie 127). Podmioty małe (do 9 osób pracujących) stanowiły 95,8% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne (81%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wynosiła 3857 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 8,1% (w województwie 9,5%).
 W 2008 r. zasoby mieszkaniowe w powiecie stanowiło 22745 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1768577 m kw. W ciągu ostatnich lat zwiększyła się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (2005 r.- 73,8 m kw., w 2008 r.- 77,8 m kw.) oraz przeciętny metraż przypadający na 1 osobę (2005 r.- 24 m kw., w 2008 r.- 26 m kw.). W powiecie w 2008 r. 96,5% ludności korzystało z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej 78,1%. W zeszłym roku oddano do użytkowania 835 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 91083 m kw.

 

GUS
Powiat Policki  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki