wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

wielkopolskie / pleszewski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Chocz

Wsie

Brudzewek, Chocz, Józefów, Kuźnia, Kwileń, Niniew, Nowa Kaźmierka, Nowolipsk, Nowy Olesiec, Piła, Stara Kaźmierka, Stary Olesiec
Gmina Czermin

Wsie

Broniszewice, Czermin, Grab, Łęg, Mamoty, Pieruchy, Pieruszyce, Psienie-Ostrów, Robaków, Skrzypna, Strzydzew, Wieczyn, Wola Duchowna, Żale, Żbiki, Żegocin
Gmina Dobrzyca

Wsie

Czarnuszka, Fabianów, Galew, Glapiniec, Gustawów, Izbiczno, Jarmużew, Karmin, Karminek, Karminiec, Koźminiec, Lutynia, Marianów, Nowy Karmin, Nowy Świat, Olesie, Perkanów, Polskie Olędry, Ruda, Sośnica, Sośniczka, Strzyżew, Trzebin, Trzebowa
Gmina Gizałki

Wsie

Biała Królikowska, Białobłoty, Czołnochów, Dziewiń Duży, Gizałki, Gizałki-Las, Kolonia Obory, Kolonia Ostrowska, Krzyżówka, Leszczyca, Nowa Wieś, Obory, Orlina Duża, Orlina Mała, Ruda Wieczyńska, Studzianka, Świerczyna, Szymanowice, Tomice, Tomice-Las, Tomice-Młynik, Toporów, Wierzchy, Wronów
Gmina Gołuchów

Wsie

Bielawy, Bogusław, Bogusławice, Borczysko, Cieśle, Czechel, Czerminek, Gołuchów, Jedlec, Kajew, Karsy, Kościelna Wieś, Krzywosądów, Krzyżówki, Kucharki, Kuchary, Macew, Ordzin, Paulinów, Pleszówka, Podborek, Podlesie, Popówek, Przekupów, Szkudła, Tursko, Wszołów, Żychlin
Gmina Pleszew

Wsie

Baranówek, Bógwidze, Borucin, Bronów, Brzezie, Chorzew, Chrzanów, Dobra Nadzieja, Folusz, Gminka, Grodzisko, Janków, Józefina, Karczemka, Korzkwy, Kotarby, Kowalew, Kuczków, Lenartowice, Lubomierz, Ludwina, Łaszew, Marszew, Pacanowice, Pardelak, Piekarzew, Prokopów, Przepadłe, Przydziałki, Rokutów, Śmieja-Młyn, Sowina, Sowina Błotna, Suchorzew, Sulęcin, Taczanów Drugi, Taczanów Pierwszy, Tomaszew, Turowy, Zawady, Zawidowice, Zielona Łąka
 • Wnętrze kościoła
 • Turkowie z Chocza (przed II wojną św.)
 • Turkowie z Chocza (przed II wojną św.)
 • Turkowie z Chocza
 • Turkowie z Chocza w procesji
 • Turkowie z Chocza przed kościołem
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Choczu
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Choczu
 • Chocz, widok na kościół pokolegiacki
 • Kościół pokolegiacki pw. Św. Andrzeja Apostoła
 • Kościół pw. Michała Archanioła po remoncie
 • Chocz, widok z lotu ptaka
 • Chocz, widok z lotu ptaka
 • Wieś
 • Wieś
 • Wieś
 • Wieś
 • Panorama wsi od strony Prosny
 • Kościół pokolegiacki pw. Św. Andrzeja Apostoła
 • Kościół pw. Michała Archanioła po remoncie
 • Kościół pw. Michała Archanioła przed remontem (2005 r.)
 • Kościół pw. Michała Archanioła przed remontem (2005 r.)
 • Kościół pw. Michała Archanioła przed remontem (2005 r.)
 • Kościół pokolegiacki pw. Św. Andrzeja Apostoła

Herb

POWIAT PLESZEWSKI
(województwo wielkopolskie)


Powiat pleszewski położony jest w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje on obszar 713 km2 i administracyjnie obejmuje 6 gmin (1 miejsko-wiejską i 5 wiejskich) podzielonych na 110 sołectw. Zamieszkuje go 62,4 tys. osób osiedlonych w 1 mieście i 122 miejscowościach wiejskich. Na 1 km2 przypada przeciętnie 88 mieszkańców. Największa gęstość zaludnienia charakteryzuje gminę miejsko-wiejską Pleszew (166 osób/km2), natomiast najmniej zaludniona jest gmina wiejska Gizałki (43 osoby/km2). Ogółem w powiecie liczebnie przeważają kobiety (102 na 100 mężczyzn), w 4 gminach więcej jest kobiet niż mężczyzn, a w 2 więcej jest mężczyzn niż kobiet. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 64,3% ogólnej liczby mieszkańców,
a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 55 osób w wieku nieprodukcyjnym, tj. o 1 osobę więcej niż przeciętnie w województwie wielkopolskim.
Powiat pleszewski położony jest w rejonie Wysoczyzny Kaliskiej. Przez jego obszar przepływa rzeka Prosna, oraz jej dopływy: Patoka, Ner, Ciemna, Giszka. W południowej części powiatu znajdują się dwa obszary chronionego krajobrazu. Na terenie jednego z nich – „Doliny rzeki Ciemnej” podziwiać można ogród dendrologiczny, z bogatą kolekcją drzew i krzewów egzotycznych. Obszar Chronionego Krajobrazu „Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy” utworzony został w celu ochrony wyjątkowych w skali środkowej Europy, lasów dębowych. Ponadto w powiecie pleszewskim usytuowane są trzy użytki ekologiczne. Dwa z nich, położone w granicach gminy Gizałki, chronią ekosystemy bagienne. Użytek ekologiczny w gminie Gołuchów jest ostoją objętych ochroną gatunków ptaków, w tym gniazdującego tam łabędzia niemego. Na terenie powiatu pleszewskiego znajduje się 121 pomników przyrody.
Gospodarka powiatu pleszewskiego ma charakter rolniczy, użytki rolne stanowią ponad 70% powierzchni ogółem. W rejestrze REGON w końcu 2009 r. ujętych było 4987 podmiotów gospodarki narodowej (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) zlokalizowanych w powiecie pleszewskim. Przeważały wśród nich jednostki handlowe i przemysłowe. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w 2009 r. w powiecie pleszewskim pracowało 10598 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności dało wskaźnik pracujących na poziomie 170, tj. mniejszy niż w województwie wielkopolskim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 3130 osób, a stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 12,6%.
(GUS)

 

GUS

Powiat Pleszewski - Statystyczny portret terytorium


Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej