wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

łódzkie / pabianicki (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Dłutów

Wsie

Borkowice, Budy Dłutowskie, Budy Tążewskie, Czyżemin, Dąbrowa, Depczyk, Dłutów, Dłutówek, Drzewociny, Huta Dłutowska, Jastrzębieniec, Kapkazy, Kłucjasz, Kociołki-Las, Kozia Wólka, Lesieniec, Leszczyny Duże, Leszczyny Małe, Łaźce, Łaziska, Mierzączka Duża, Mierzączka Mała, Molenda, Orzk, Pawłówek, Piętków, Półtalarek, Redociny, Ślądkowice, Ślądkowice Drugie, Ślądkowice Pierwsze, Stoczki-Porąbki, Świerczyna, Tążewy, Władysławów
Gmina Dobroń

Wsie

Barycz, Bieski, Brogi, Chechło Drugie, Chechło Pierwsze, Dobroń, Dobroń Duży, Dobroń Mały, Kolonia Ldzań, Ldzań, Markówka, Mogilno Duże, Mogilno Małe, Morgi, Orpelów, Orpelów-Numerki, Poleszyn, Przygoń, Róża, Szczerki, Talar, Wincentów, Wymysłów Francuski, Wymysłów-Enklawa, Wymysłów-Piaski, Zimne Wody
Gmina Ksawerów

Wsie

Kolonia Wola Zaradzyńska, Ksawerów, Nowa Gadka, Teklin, Widzew, Wola Zaradzyńska, Żdżary
Gmina Lutomiersk

Wsie

Albertów, Annówka, Antoniew, Babice, Babiczki, Bechcice-Kolonia, Bechcice-Parcela, Bechcice-Wieś, Bogdańce, Borek, Brunów, Brzózka, Charbice Dolne, Charbice Górne, Czołczyn, Dziektarzew, Florentynów, Folusz, Franciszków, Grabczyna, Jerwonice, Jerwonice-Kolonia, Jeziorko, Józefów, Kajetanów, Kazimierz, Kulig, Kwirynów, Legendzin, Lutomiersk, Łężce, Madaje Nowe, Malanów, Mianów, Mikołajewice, Mikołajewice-Kolonia, Mirosławice, Orzechów, Pole, Prusinowice, Prusinowiczki, Puczniew, Puczniew-Leonów, Stanisławów Nowy, Stanisławów Stary, Stary Zdziechów, Szydłów, Szydłówek, Trupianka, Wola Puczniewska, Wrząca, Wygoda Mikołajewska, Wygoda Zalewska, Zacisze, Zagrodniki, Zalew, Zdziechów, Zdziechów Nowy, Zdziechów-Kolonia, Zofiówka, Żurawieniec, Zygmuntów
Gmina Pabianice

Wsie

Bychlew, Górka Pabianicka, Gorzew, Hermanów, Huta Janowska, Jadwinin, Janowice, Konin, Kudrowice, Majówka, Okołowice, Pawlikowice, Pawlikowice Drugie, Pawlikowice Pierwsze, Petrykozy, Petrykozy-Osiedle, Piątkowisko, Pliszka, Porszewice, Potaźnia, Rydzyny, Świątniki, Szynkielew, Szynkielew Drugi, Szynkielew Pierwszy, Szynkielew Trzeci, Terenin, Władysławów, Wola Żytowska, Wysieradz, Żytowice

Herb

POWIAT PABIANICKI
(województwo łódzkie)


Powiat Pabianicki obejmuje 7 gmin o łącznej powierzchni 492 km2
(2,7% powierzchni województwa). Sieć osadniczą tworzą 2 miasta (Konstantynów Łódzki, Pabianice) i 115 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców
wynosi 119,1 tys., tj. 4,7% ludności województwa; w miastach mieszka 86,7 tys. osób (72,8%), a na obszarach wiejskich 32,3 tys. (27,2%). W wyniku przewagi ubytku naturalnego (-4655 osób) nad dodatnim saldem migracji (+2812 osób) liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się 1,2%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - w porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 19,3% do 16,8%, a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 17,4% do 19,0%.
Użytki rolne stanowią 64,1% powierzchni, tereny zurbanizowane
i zabudowane 7,5%, a pod wodami 0,4%. Wskaźnik lesistości przewyższa wartość wojewódzką (21,0%) i wynosi 26,2%, a 18,2% powierzchni to obszary
o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione.
O rozwoju powiatu świadczy rozwinięta infrastruktura oraz zaplecze gospodarczo-przemysłowe. Powiat dysponuje dobrymi warunkami dla rozwoju turystyki, są to nie tylko bogate kompleksy leśne ale również lokalne zabytki. Prężnie rozwija się lokalna oferta noclegowa.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosi od 51,6% (gm. Ksawerów) do 92,9% (miasto Pabianice), a korzystających z kanalizacji od 2,5% (gm. Wiejska Pabianice) do 80,6% (miasto Pabianice).
Na terenie powiatu ma siedzibę 13,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 1154 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 82,6% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
a 94,3% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (32,4%) oraz przetwórstwem przemysłowym (18,3%).
W 2008 r. w rolnictwie pracowało 13,0% ogółu pracujących, w przemyśle
i budownictwie 50,1%, a w usługach 36,9%. Stopa bezrobocia wynosiła 13,2%
(w 2009 r.) i była wyższa o 1,6 pkt proc. niż przeciętnie w województwie.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 616 zł (2008 r.) I są niższe o 109 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich
w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje
w województwie 18 lokatę.
(GUS)

 

GUS
Powiat Pabianicki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki