wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Celestynów

Wsie

Celestynów, Dąbrówka, Dyzin, Glina, Janowice, Jatne, Karniłówka, Kominki, Koprówka, Krupińskie, Lasek, Nowaki, Nowe Jatne, Okoły, Opłocie, Ostrów, Ostrowik, Papizy, Podbiel, Pogorzel, Ponurzyca, Radzyń, Regut, Rogulskie, Rosłońce, Samuszyn, Satany, Skarbonka, Stara Wieś, Stare Jatne, Strzępki, Szkolmaki, Tabor, Taciejów, Wandzin, Zabieżki, Zagórzaki, Zajdlówka
Gmina Karczew

Wsie

Brzezinka, Całowanie, Glinki, Górki, Hubertówka, Janów, Julianów, Kępa Gliniecka, Kępa Nadbrzeska, Kępa Pijarska, Kosumce, Łukówiec, Nadbrzeż, Osiny, Ostrówek, Ostrówiec, Otwock Mały, Otwock Wielki, Pękatka, Pijary, Piotrowice, Rokola, Rosłonki, Sobiekursk, Władysławów, Wygoda
Gmina Kołbiel

Wsie

Anielinek, Antoninek, Bocian, Bolechówek, Borków, Cegielnia Anielińska, Chrosna, Chrosna-Kolonia, Chrząszczówka, Czereńka, Człekówka, Człekówka-Kolonia, Dobrzyniec, Dudzianka, Gadka, Głupianka, Gózd, Karpiska, Karpiska-Kolonia, Kąty, Kolonia pod Kątami, Kołbiel, Kresy, Kujawki, Lubice, Małe Rudno, Miodowa Włóka, Nowa Wieś, Nowinki, Nowiny, Oleksin, Pęchery, Piaski, Podgórzno, Radachówka, Rudno, Rudzienko, Sępochów, Siwianka, Skorupy, Sokoły, Stara Wieś Druga, Stara Wieś Trzecia-Kolonia, Sufczyn, Tarachowizna, Teresin, Utrata, Wilczarz, Władzin, Wola Sufczyńska
Gmina Osieck

Wsie

Augustówka, Bagienki, Brody, Chabaszew, Czarnowiec, Dworek, Górki, Grabianka, Kąciki, Kolonia Sobieńki, Lipiny, Majdan, Natolin, Nowe Kościeliska, Ocznia, Osieck, Osieck pod Górą, Osieck pod Grabinką, Pod Kościeliskami, Pod Miastem, Pod Rudnikiem, Pod Sobienkami, Pogorzel, Rudnik, Sobieńki, Stare Kościeliska, Wójtowizna
Gmina Sobienie-Jeziory

Wsie

Baranówka, Brzezinki, Brzozowica, Celbuda, Dziecinów, Folwark, Gusin, Karczunek, Kąty, Kępa Radwankowska, Kępa Wysocka, Kolonia Siedzów, Korea, Kozorzywie, Leśniki, Łużyce, Nowy Zambrzyków, Piwonin, Podborek, Potok, Przedwabie, Przydawki, Radwanków Królewski, Radwanków Szlachecki, Sewerynów, Siedzów, Śniadków Dolny, Śniadków Górny, Śniadków Górny A, Sobienie Biskupie, Sobienie Kiełczewskie Drugie, Sobienie Kiełczewskie Pierwsze, Sobienie Murowane, Sobienie Szlacheckie, Sobienie-Jeziory, Sokołówka, Stary Zambrzyków, Suska, Szymanowice Duże, Szymanowice Małe, Warszawice, Warszówka, Wysoczyn, Zajezierze, Zuzanów
Gmina Wiązowna

Wsie

Adamówka, Annopol, Biedulina, Bolesławów, Boryszew, Czarnówka, Duchnów, Dziechciniec, Emów, Glinianka, Góraszka, Góry Warszawskie, Izabela, Kąck, Kolonia Rzakta, Kopki, Kruszówiec, Lipowo, Mądralin, Majdan, Malcanów, Michałówek, Pęclin, Piaski, Piekło, Piskorz, Płachta, Podsmólnik, Pólko, Popławy, Poręby, Radiówek, Różyce, Rudka, Rzakta, Serafina, Stefanówka, Teofilów, Uleś, Wiązowna, Wiązowna Kościelna, Wola Ducka, Wola Karczewska, Wrzosy, Zagórze, Zakręt, Żanęcin, Zdroja
 • DOŻYNKI PARAFIALNE- GLINIANKA 2010
 • Korowód dożynkowy- wialnie obsługuje Kamil Wnuk
 • Korowód dożynkowy- zaprzęg Józefa i Ewy Bakułów
 • Bożena Wnuk wręcza dar-chleb księdzu prałatowi
 • Wieniec dożynkowy wsi Dobrzyniec wykonany przez Monikę Młot
 • 11maja 2007- Nawałnica niszczy domy
 • 11maja 2007- Nawałnica niszczy domy
 • 11maja 2007- Nawałnica niszczy domy
 • 11maja 2007- Nawałnica niszczy domy
 • 11maja 2007- Nawałnica niszczy domy
 • 11maja 2007- Nawałnica niszczy domy
 • Herb rodu Dobrzynieckich i Ciołków- Ciołek
 • Mapa Ziemi Czerskiej z XVI wieku
 • Okolice Dobrzyńca w pierwszej połowie XIX wieku
 • Oficyna dworu w Dobrzyńcu
 • Dwór rodziny Pisanków przed bombardowaniem
 • Mapa gminy Kołbiel
 • dzwonnica
 • kościół
 • kładka
 • Antena odbiorcza/nadawcza sieci internetowej "24it"
 • Widok na fermę drobiu
 • Wieś z lotu ptaka
 • Panorama Dobrzyńca


POWIAT OTWOCKI
(województwo mazowieckie)


Powiat otwocki jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 8 gmin o łącznej powierzchni 616 km2 (1,7% powierzchni województwa). Sieć osiedleńczą tworzą 3 miasta (Otwock, Józefów, Karczew) i 134 miejscowości wiejskie. Liczba mieszkańców wynosi 119,6 tys., tj. 2,3% ludności województwa; w miastach mieszka 74,3 tys. osób (62,1%), a na obszarach wiejskich —  45,3 tys. (37,9%). W wyniku dodatniego przyrostu naturalnego i dodatniego salda migracji liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zwiększyła się o 6,3 tys. (o 5,6%), przy czym populacja ludzi młodych (poniżej 25 lat) zmniejszyła się o 9,6%, a osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) wzrosła o 11,3%.
Powiat ma charakter rolniczo-przemysłowy; użytki rolne stanowią 54,8% powierzchni, grunty leśne — 32,7%, zabudowane i zurbanizowane — 8,7%, a pod wodami — 2,7%. Wskaźnik lesistości należy do najwyższych wśród powiatów województwa. Blisko 78% powierzchni (w 2008 r.) to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przy czym 21% zajmuje Mazowiecki Park Krajobrazowy. Walory przyrodnicze sprzyjają rozwojowi funkcji rekreacyjno-turystycznej.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest znacznie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił w 2008 r. od 47,7% (gm. Józefów) do 88,4% (gm. Celestynów), a korzystających z kanalizacji — od 3,1% (gm. Kołbiel) do 60,1% (gm. Otwock); gm. Osieck nie była skanalizowana. Relatywnie najwięcej ludności korzystało z sieci gazowej w gm. Józefów (65,1%), a najmniej w gm. Osieck (0,1%).
Na terenie powiatu ma siedzibę 13597 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 1137 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 79,6% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,9% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (30,0%), przetwórstwem przemysłowym (13,8%) oraz budownictwem (12,9%).
W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 16% ogółu pracujących*, w przemyśle i budownictwie — 35%, a w usługach — 49%. Stopa bezrobocia wynosiła 8,5% (w 2009 r.) i była niższa o 0,5 pkt  proc. niż w województwie ogółem.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 720 zł i są niższe o 52 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 29 lokatę w województwie (pierwsze miejsce ma powiat przasnyski  — 1168 zł, a ostatnie siedlecki  — 442 zł).
* Według PKD 2004; łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym.
(GUS)

 

GUS
Powiat Otwocki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki