wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat


POWIAT OŁAWSKI
(województwo dolnośląskie)


 

Powiat oławski położony jest we wschodniej części województwa dolnośląskiego, w zasięgu 3 mezoregionów: Pradoliny Wrocławskiej, Równiny Wrocławskiej i Równiny Grodkowskiej. Zajmuje obszar 524,1 km2 (tj. 2,6% powierzchni województwa), a zamieszkuje go 72,4 tys. mieszkańców (tj. 2,5% ludności całego województwa). Na jego terenie znajduje się 69 sołectw oraz 77 miejscowości, w tym 2 miasta i 75 wsi. Ludność miejska stanowi 64,1% ogólnej liczby ludności. Średnia gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 138 osób na 1 km2 i jest niższa od średniej dla województwa (144 osoby na km2). Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 18,8% ogółu ludności powiatu, produkcyjnym – 66,5%, a poprodukcyjnym – 14,7%.
Powiat znajduje się na trasie europejskiego korytarza komunikacyjnego wschód–zachód; przebiegają przez niego magistrala kolejowa nr 132 (fragment transeuropejskiego szlaku kolejowego relacji Berlin–Wrocław–Katowice–Lwów–Kijow) oraz autostrada A–4, której węzeł znajduje się na terenie gminy Domaniów. Powiat oławski dysponuje również dostępem do transportu rzecznego (rzeka Odra). Dobrze rozwinięta jest sieć dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych  i gminnych. Z instalacji wodociągowej korzysta 93,4% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 68,7% oraz z sieci gazowej – 58,3%.
W końcu grudnia 2009 r. na terenie powiatu zarejestrowanych w rejestrze REGON było 6828 jednostek gospodarczych (tj. 944 na 10 tys. mieszkańców, podczas gdy w województwie 1101). W sektorze prywatnym, w którym dominowały podmioty prowadzone przez osoby fizyczne (5472 jednostki), funkcjonowało 97,4% podmiotów. Najwięcej jednostek było zarejestrowanych w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (29,6%), budownictwo (15,6%), przetwórstwo przemysłowe (10,1%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (7,7%) oraz transport i gospodarka magazynowa (6,5%). W gospodarce pracowało blisko 19,0 tys. osób, z których 64,0% związanych było z sektorem przemysłowym i budowlanym, w tym 57,5% – z przetwórstwem przemysłowym. Charakterystyczne dla tego regionu są tradycje motoryzacyjne (Jelczańskie Zakłady Samochodowe, znany w kraju i za granicą producent autobusów i samochodów ciężarowych). Stopa bezrobocia w dniu 31 XII 2009 r. wynosiła 11,3% (7 lokata w województwie).
Pod względem liczby mieszkań oddanych do użytkowania na 10 tys. ludności powiat oleśnicki zajmuje 3 miejsce w województwie. Baza noclegowa powiatu obejmuje 4 obiekty zbiorowego zakwaterowania (w tym 2 hotele i 1 schronisko), dysponujące 164 miejscami noclegowymi. W 2009 r. udzielono ogółem 13,9 tys. noclegów, z czego prawie 4,5 tys. turystom zagranicznym. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wynosił 31,5%.
Łączna powierzchnia obszarów prawnie chronionych (w postaci niedużych rezerwatów przyrody) to jedynie 24,2 ha, co stanowi mniej niż 1,0% powierzchni powiatu. Znaczną część powierzchni ziemi oławskiej blisko 70,0% zajmują użytki rolne, lasy pokrywają blisko 19,3% tego obszaru.
W zasięgu powiatu funkcjonuje kilka obszarów aktywności gospodarczej. Do najważniejszych zaliczają się podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest–Park”, zlokalizowane w Oławie, Jelczu–Laskowicach i gminie Oława.
(GUS)

 

GUS Powiat Oławski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki

Więcej wizytówek »