wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

lubuskie / nowosolski (Czytaj więcej)


POWIAT NOWOSOLSKI
(województwo lubuskie)


Powiat nowosolski usytuowany w południowo-wschodniej części województwa obejmuje łącznie 8 gmin. Obszar o powierzchni 771 km2 zamieszkuje 86,9 tys. osób. Jest najbardziej zagęszczonym (113 osób na km2) i zurbanizowanym (ponad 65% ludności mieszka w miastach) powiatem w województwie. Od 2002 r. powiat odnotowuje dodatni przyrost naturalny i ujemne saldo migracji na pobyt stały. Liczba ogółem ludności istotnie się nie zmieniła. Ludność w wieku zdolności produkcyjnej stanowiła 65% populacji (w 2002 r. – 63%).
O blisko 14% natomiast zmniejszyła się liczba dzieci w wieku 0-14 lat (z 16,2 tys. w 2002 r. do 14,0 tys. 2009 r.). W 2009 r. połowa mieszkańców miała więcej niż 37,1 lat.
W przeliczeniu na 1000 ludności powiatu nowosolskiego w 2009 r. było 158 osób pracujących i 90 zarejestrowanych bezrobotnych, przy czym udział kobiet w grupie bezrobotnych w końcu roku wyniósł 53% (wobec 52% przeciętnie w województwie). Wysoka stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2009 r. – na poziomie ponad 26%, stawia powiat na 11 lokacie wśród 12 lubuskich powiatów ziemskich.
W powiecie nowosolskim w 2009 r. na 1000 mieszkańców przypadało średnio 75 podmiotów gospodarczych. W 2009 r. powstało 90 nowych przedsiębiorstw, tj. o 8% więcej niż w roku poprzednim. Rozwój przedsiębiorstw wspiera infrastruktura transportowa. Powiat nowosolski posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i międzyregionalnym. Na 100 km2 powierzchni przypada ponad 28 km dróg powiatowych i blisko 19 km dróg gminnych. Przez teren powiatu przebiega droga krajowa nr 3 (Świnoujście – Jakuszyce), będąca głównym szlakiem komunikacji drogowej pomiędzy północną a południową częścią regionu.
Blisko 35% ludności powiatu mieszka na wsi. Gospodarstwa i działki rolne zlokalizowane na terenie powiatu zajmują ogółem obszar ponad 41 tys. ha, co stanowi 53% ogólnej powierzchni.
Różnorodność przyrodnicza, lesistość na poziomie 39% powierzchni powiatu, część powiatu objęta ochroną w formie obszaru chronionego krajobrazu (ponad 22%), 106 pomników przyrody, specyficzny mikroklimat stwarzają dobre warunki dla rozwoju turystyki. W granicach powiatu nowosolskiego znajduje się 12 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, co lokuje powiat na 10 pozycji w województwie.
(GUS)

 

GUS
Powiat Nowosolski  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki