wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

pomorskie / nowodworski (Czytaj więcej)

Herb

POWIAT NOWODWORSKI
(województwo pomorskie)


Powiat nowodworski położony jest w północno-wschodniej części województwa pomorskiego, na obszarze Żuław Wiślanych. Obejmuje on łącznie 5 gmin.
Powiat zamieszkują 35642 osoby, co na obszarze równym 672 km2 wskazuje na niską gęstość zaludnienia wśród powiatów województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w powiecie zanotowano wzrost liczby ludności, który w znacznej mierze spowodowany był dodatnim przyrostem naturalnym (plus 89 osób).
W 2009 r. w powiecie nowodworskim oddano do użytkowania 484 mieszkania, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 345 mieszkań. Większość powiatu posiada dobrze rozwiniętą sieć kanalizacyjną i wodociągową. Z instalacji wodociągowej korzysta 95,8% ogółu ludności powiatu, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio                            – 53,6%.
Na terenie powiatu zarejestrowane są 3744 podmioty gospodarcze, co w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców powiatu daje 1050 podmiotów. Natomiast liczba pracujących wśród podmiotów zatrudniających 9 i więcej osób wynosi 3950 osób.
W 2009 r. na wydatki budżetu powiatu pozyskano 573,5 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe budżetu powiatu wyniosły 13,2 mln zł i w całości zostały przeznaczone na cele inwestycyjne. Najwięcej środków wydatkowano na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej (29,7% ogółu wydatków budżetu powiatu). W powiecie funkcjonuje 15 szkół podstawowych i 11 gimnazjów, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 2317 i 1427 uczniów.
Powiat ma charakter turystyczno-rolniczy. Ponad 8% jego powierzchni zajmują lasy                                             – lesistość w tym powiecie jest jedną z najniższych w województwie, a obszar chronionego krajobrazu stanowi 18,3% obszaru powiatu. Ponadto w granicach powiatu znajdują się 34 pomniki przyrody.
Ze względu na liczne zabytki (zabudowa holenderska), pomniki i obeliska z czasów II Wojny Światowej, a także mieszczący się w Sztutowie niemiecki obóz koncentracyjny Stutthof – Miejsce Pamięci Narodowej – powiat nowodworski jest często odwiedzany przez liczne grupy turystów. Na terenie powiatu znajduje się 75 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania. W 2009 r. udzielono ogółem 430235 noclegów, z których skorzystało 78959 osób, w tym 2199 turystów zagranicznych.
(GUS)

 

GUS
Powiat Nowodworski  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki