wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

łódzkie / brzeziński (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Brzeziny

Wsie

Adamów, Bielanki, Bogdanka, Bronowice, Buczek, Buczek-Parcela, Czyżyków, Dąbrówka Duża, Dąbrówka Mała, Eufeminów, Eufeminówek, Feliksówka, Gaj, Gałkówek-Kolonia, Grzmiąca, Guzówka, Helenów, Helenówka, Henryków, Ignaców, Jabłonów, Janinów, Jaroszki, Jordanów, Jordanówek, Kędziorki, Małczew, Marianów Kołacki, Michałów, Olenderki, Paprotnia, Paprotnia-Szosa, Pieńki Henrykowskie, Poćwiardówka, Polik, Przanówka, Przecław, Rochna, Rozworzyn, Sadowa, Ścibiorów, Stare Koluszki, Stare Koluszki-Parcela, Stare Zalesie, Stary Rozworzyn, Strzemboszewice, Syberia, Szymaniszki, Tadzin, Teodorów, Tworzyjanki, Witkowice, Witosówka, Żabieniec, Zalesie
Gmina Dmosin

Wsie

Błowicz, Borki, Dąbrowa Mszadelska, Dmosin, Dmosin Drugi, Dmosin Pierwszy, Florentynów, Gózd, Grodzisk, Hulanka, Janinów, Janów, Jesionka, Kałęczew, Kamień, Kamień Górny, Karolew, Kołacin, Kołacinek, Koziołki, Kraszew, Kraszew Wielki, Kraszewek, Krzywda, Kuźmy, Lubowidza, Lubowidza-Nowiny, Michałów, Mikuły, Nadolna, Nadolna Dobra, Nadolna-Kolonia, Nagawki, Nowiny, Nowostawskie Działki, Nowostawy Dolne, Osiny, Pieńki Nadolskie, Rozdzielna, Różyce, Szczecin, Teresin, Wierzbówka, Wiesiołów, Wincentów, Wola Cyrusowa, Wola Cyrusowa-Kolonia, Wskrzesin, Ząbki, Zajrzew, Zawady
Gmina Jeżów

Wsie

Brynica, Brzozowica, Dąbrowa, Frydrychów, Góra, Jankowice, Jankowice-Kolonia, Jasienin Duży, Jasienin Mały, Jeżów, Klin, Kosiska, Leszczyny-Kolonia, Lubiska, Lubiska-Kolonia, Marianówek, Mikulin, Mikulin-Parcela, Mościska, Niwa, Olszewo, Popień, Popień-Parcela, Przybyszyce, Rewica, Rewica Królewska, Rewica Szlachecka, Rewica-Kolonia, Stare Leszczyny, Strzelna, Taurów, Władysławowo, Wola Łokotowa, Zamłynie
Gmina Rogów

Wsie

Jasień, Józefów, Kobylin, Kotulin, Marianów Rogowski, Mroga Dolna, Mroga Górna, Nowe Wągry, Olsza, Popień, Przyłęk Duży, Przyłęk Mały, Rogów, Rogów-Parcela, Rogów-Wieś, Romanówek, Stefanów, Wągry, Zacywilki

Herb

POWIAT BRZEZIŃSKI
(województwo łódzkie)


Powiat Brzeziński obejmuje 5 gmin o łącznej powierzchni 359 km2
(2,0% powierzchni województwa). Sieć osadniczą tworzy 1 miasto (Brzeziny)
i 127 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 30,5 tys., tj. 1,2% ludności województwa; w mieście mieszka 12,3 tys. osób (40,2%), a na obszarach wiejskich 18,2 tys. (59,8%). W wyniku przewagi ubytku naturalnego (-735 osób) nad dodatnim saldem migracji liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się
o 0,8%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - w porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 21,7% do 18,9%,
a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 16,2% do 17,1%.
Użytki rolne stanowią 81,6% powierzchni powiatu, tereny zurbanizowane
i zabudowane 3,1%, a pod wodami 0,3%. Wskaźnik lesistości wynosi 13,5% przy średniej dla województwa 21,0%. Ponad 54% powierzchni to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przy czym 22,6% zajmują rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe. Właśnie te uwarunkowania przyrodnicze oraz zachowane zabytki predestynują powiat do wypełnienia funkcji rekreacyjno-turystycznej.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił od 82,8% (gm. Dmosin)
do 95,1% (miasto Brzeziny), a korzystających z kanalizacji od 6,0% (gm. Rogów)
do 90,1% (miasto Brzeziny); gm. wiejskie Brzeziny i Dmosin nie są skanalizowane.
Na terenie powiatu ma siedzibę 2,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 878 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 82,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
a 93,6% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (36,1%) oraz przetwórstwem przemysłowym (18,8%).
W 2008 r. w rolnictwie pracowało 46,7% ogółu pracujących, w przemyśle
i budownictwie 20,1%, a w usługach 33,2%. Stopa bezrobocia wynosiła 13,4%
(w 2009 r.) i była wyższa o 1,8 pkt proc. niż przeciętnie w województwie.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 729 zł (2008 r.) i są wyższe o 4 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich
w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje
w województwie 9 lokatę.
(GUS)

 

GUS
Powiat Brzeziński - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki