wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

opolskie / brzeski (Czytaj więcej)
 • Przedwojenna pocztówka z Łosiowa
 • Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Skansen maszyn rolniczych
 • Skansen maszyn rolniczych
 • Apteka w Łosiowie
 • Remiza OSP
 • Pomnikowy dąb w parku pałacowym
 • Architektura dawnego Łosiowa, widok na wieś
 • Architektura dawnego Łosiowa
 • Tablica upamiętniająca dawną przeszłość miejscowości
 • Figura św. Jana Nepomucena
 • Wnętrze kościoła w Łlosiowie, wnętrze
 • Wnętrze kościoła, prezbiterium i ołtarz
 • Fresk na suficie kościoła
 • Wnętrze kościoła, kaplica boczna
 • Dawny Łosiów
 • Pocztówka z Łosiowa
 • Pocztówka z Łosiowa , 1911 r
 • Pałac w Łosiowie
 • Kompleks boisk w Łosiowie
 • Głaz
 • Biesiada po Łosiowsku.j
 • Witamy w Łosiowie - Dożynki wojewódzkie 2007.jpeg
 • Turniej sołectw 2007 - fot. S.Usiarczyk Kuriel Brzeski.jpeg


POWIAT BRZESKI
(województwo opolskie)


 

Powiat brzeski obejmuje 6 gmin o łącznej powierzchni 876 km2. Na koniec 2009 r. powiat zamieszkiwało 92,2 tys. osób. Liczba ludności w wieku mobilnym (18–44 lata) ukształtowała się na poziomie 36,9 tys., tj. 61,5% ludności w wieku produkcyjnym. W końcu 2009 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 54 osoby w wieku nieprodukcyjnym. W przeliczeniu na 1000 ludności w 2009 r. odnotowano ujemne saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały (–0,52).
Na koniec grudnia 2009 r. odnotowano 18,2 % stopę bezrobocia rejestrowanego, co uplasowało powiat na 12 miejscu w skali województwa. W sektorze przemysłowym na koniec 2009 r. pracowało 43,0%, a w rolniczym 3,6% ogółu pracujących. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w 2009 r. w przeliczeniu na 10 tys. osób wyniosła 13,3 (6 lokata w województwie). W strukturze podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie powiatu na koniec 2009 r. dominowały jednostki działające w sekcji handel i naprawy.
Wydatki budżetu powiatu w 2009 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 932,09 zł (4 miejsce w województwie). Wśród wydatków budżetu powiatu 17,8% środków przeznaczono na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (4 miejsce w województwie), 40,5% stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie (3 lokata w województwie), natomiast wydatki na transport i łączność kształtowały się na poziomie 11,9% ogółu wydatków budżetu powiatu (6 miejsce w województwie).
W okresie styczeń-grudzień 2009 r. na 1 km2 wytworzono 18,6 ton odpadów, a udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku wyniósł 89,6% (7 lokata w województwie).  Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych osiągnęła poziom 108,6 tys. ton gazów.
Na koniec 2009 r. w powiecie funkcjonowało 41 zakładów opieki zdrowotnej. W 2009 r. na 1 mieszkańca powiatu przypadało 7,3 udzielonych porad, co plasowało powiat na 2 miejscu w województwie. W granicach powiatu na koniec lipca 2009 r. działało 5 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, lokując go na 6 pozycji w województwie.
(GUS)

 

GUS Powiat Brzeski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki