wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Huszlew

Wsie

Bachorza, Dziadkowskie, Dziadkowskie-Folwark, Felin, Harachwosty, Huszlew, Juniewicze, Kopce, Kownaty, Krasna, Krasna-Kolonia, Krawce, Krzywośnity, Krzywośnity-Kolonia, Liwki Szlacheckie, Liwki Włościańskie, Ławy, Makarówka, Milejki, Mostów, Nieznanki, Sewerynów, Siliwonki, Waśkowólka, Władysławów, Wygoda, Zienie, Żurawlówka
Gmina Łosice

Wsie

Biernaty Średnie, Chotycze, Chotycze-Kolonia, Czuchleby, Dwór, Dzięcioły, Jeziory, Łuzki, Meszki, Niemojki, Nowodomki, Nowosielec, Patków, Różowa, Rudnik, Stare Biernaty, Świniarów, Szańków, Toporów, Woźniki, Zakrze
Gmina Olszanka

Wsie

Bejdy, Bolesty, Bolesty-Kolonia, Borowina, Dawidy, Dworszczyzna, Hadynów, Klimy, Kokosia, Korczówka, Korczówka-Kolonia, Mszanna, Nowe Łepki, Olszanka, Pietrusy, Poprzeczki, Próchenki, Radlnia, Stare Łepki, Szawły, Szydłówka, Wyczółki
Gmina Platerów

Wsie

Baranów, Chłopków, Chłopków-Kolonia, Czuchów, Czuchów-Pieńki, Delica, Dwór, Falatycze, Górki, Górki-Leśniczówka, Helenów, Hruszew, Hruszew-Kolonia, Hruszniew, Hruszniew-Kolonia, Hruszniew-Ukazy, Kamianka, Kisielew, Lipno, Marynki, Mężenin, Mężenin-Kolonia, Michałów, Myszkowice, Nowodomki, Ostromęczyn, Ostromęczyn-Kolonia, Platerów, Puczyce, Puczyce-Kolonia, Rusków, Stara Wieś, Tryba-Gajówka, Ukazy, Zaborze
Gmina Sarnaki

Wsie

Binduga, Bonin, Bonin-Ogródki, Borsuki, Bużka, Chlebczyn, Chybów, Franopol, Grzybów, Hołowczyce-Kolonia, Horoszki Duże, Horoszki Małe, Klepaczew, Klimczyce, Klimczyce-Kolonia, Kózki, Mierzwice-Kolonia, Nowe Hołowczyce, Nowe Litewniki, Nowe Mierzwice, Płosków, Płosków-Kolonia, Proniewszczyzna, Raczki, Rozwadów, Rzewuszki, Sarnaki, Serpelice, Stare Hołowczyce, Stare Litewniki, Stare Mierzwice, Sułów-Gajówka, Terlików, Trojan, Wisielec-Gajówka, Za Stodołami, Zabuże
Gmina Stara Kornica

Wsie

Czarnoziem, Czeberaki, Dubicze, Grobla, Kazimierzów, Kiełbaski, Kobylany, Kolonia, Koło Jeziorka, Kornica-Kolonia, Koszelówka, Malinowo, Mazury, Nowa Kornica, Nowe Szpaki, Pod Bagno, Pod Lasem, Podleśnica, Połoniec, Popławy, Reforma, Rudka, Stara Kornica, Stare Szpaki, Szpaki-Kolonia, Ukazy, Walim, Walimek, Wólka Nosowska, Wólka Nosowska-Kolonia, Wołowik, Wygnanki, Wygon, Wyrzyki, Zabagnie, Zadubicka, Zalesie, Zaszopa


POWIAT ŁOSICKI
(województwo mazowieckie)


Powiat łosicki jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 6 gmin o łącznej powierzchni 772 km2 (2,2% powierzchni województwa). Sieć osiedleńczą tworzy 1 miasto (Łosice) i 147 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 32,1 tys., tj. 0,6% ludności województwa; w mieście mieszka 7,2 tys. osób (22,4%), a na obszarach wiejskich  24,9 tys. (77,6%). W wyniku ujemnego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o 1,7 tys. (o 5,0%), przy czym populacja ludzi młodych (poniżej 25 lat)  o 30,7%, a osób starszych (w wieku 65 lat i więcej)  o 4,2%.
Powiat ma charakter rolniczy; użytki rolne stanowią 73,6% powierzchni, grunty leśne — 22,0%, zurbanizowane i zabudowane — 3,2%, a pod wodami — 0,6%. Wskaźnik lesistości wynosi 21,3%. Ponad 23% powierzchni (w 2008 r.) to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych. Usytuowanie w powiecie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”, który należy do krajowej sieci ekologicznej ECONET  Polska sprzyja rozwojowi funkcji rekreacyjno-turystycznej.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest znacznie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił w 2008 r. od 63,7% (gm. Huszlew) do 90,4% (gm. Olszanka), a korzystających z kanalizacji  od 27,6% (gm. Platerów) do 48,5% (gm. miejsko  wiejska Łosice); gm. Huszlew i gm. Olszanka nie jest skanalizowana. Relatywnie najwięcej ludności korzystało z sieci gazowej w gm. Sarnaki (13,5%), a najmniej w gm. miejsko  wiejska Łosice (9,9%); w 4 gminach nie było sieci gazowej.
Na terenie powiatu ma siedzibę 2001 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 624 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 78,7% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,4% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (28,6%) oraz budownictwem (12,8%).
W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 68% ogółu pracujących*, w usługach  22%, a w przemyśle i budownictwie  10%. Stopa bezrobocia wynosiła 12,6% (w 2009 r.) i była wyższa o 3,6 pkt proc. niż w województwie ogółem.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 1009 zł i są wyższe o 237 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 5 lokatę w województwie (pierwsze miejsce ma powiat przasnyski — 1168 zł, a ostatnie siedlecki — 442 zł).
* Według PKD 2004; łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym.
(GUS)

 

GUS
Powiat Łosicki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki