wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

łódzkie / łódzki wschodni (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Andrespol

Wsie

Andrespol, Bedoń Przykościelny, Bedoń-Wieś, Hulanka, Janówka, Justynów, Kraszew, Ludwików, Nowy Bedoń, Stróża, Wiśniowa Góra
Gmina Brójce

Wsie

Brójce, Budy Wandalińskie, Bukowiec, Bukowiec Dolny, Bukowiec Duży, Bukowiec Mały, Giemzów, Giemzówek, Józefów, Karpin, Kolonia Giemzowska, Kolonia Pałczewska, Kolonia Romanowska, Kotlinki, Kotliny, Kozica, Kurowice, Kurowice Bankowe, Kurowice Kościelne, Kurowice Rządowe, Kurowice-Folwark, Leśne Odpadki, Nowiny, Nowy Wardzyń, Pałczew, Posada, Przypusta, Stary Wardzyń, Stefanów, Wandalin, Wardzyn, Wola Rakowa, Wygoda
Gmina Koluszki

Wsie

Będzelin, Borowa, Czatolin, Długie, Długie-Kolonia, Erazmów, Felicjanów, Gałków Duży, Gałków Mały, Gałkówek-Parcela, Górny Śląsk, Jeziorko, Kaletnik, Katarzynów, Kazimierzów, Leopoldów, Leosin, Lisowice, Małe Przanowice, Michałów, Mogiłki, Nowa Borowa, Nowe Jeziorko, Nowy Redzeń, Przanowice, Przanowska Parcela, Regny, Różyca, Słotwiny, Stamirowice, Stare Chrusty, Stare Jeziorko, Stare Słotwiny, Stare Wierzchy, Stary Redzeń, Stefanów, Świny, Świny-Pieńki, Turobowice, Wierzchy, Wierzchy Dolne, Wierzchy Górne, Wierzchy-Kolonia, Witosówka, Żakowice, Zielona Góra, Zygmuntów
Gmina Nowosolna

Wsie

Boginia, Borchówka, Borki, Bukowiec, Byszewy, Dąbrowa, Dąbrówka, Dobieszków, Głogowiec, Grabina, Grabina Dolna, Grabina Górna, Janów, Jerzmanów, Kalonka, Kopanka, Ksawerów, Laski, Lipiny, Moskwa, Natolin, Niecki, Nowe Skoszewy, Plichtów, Podwiączyń, Stare Skoszewy, Teolin, Wiączyń Dolny, Wódka
Gmina Rzgów

Wsie

Babichy, Bronisin Dworski, Czyżeminek, Czyżeminek Drugi, Czyżeminek Pierwszy, Czyżeminek Trzeci, Gospodarz, Grodzisko, Guzew, Huta Wiskicka, Kalinko, Kalinko w Pole, Kalinko-Morgi, Kalino, Konstantyna, Prawda, Romanów, Stara Gadka, Starowa Góra, Tadzin
Gmina Tuszyn

Wsie

Aleksandrów Drugi, Aleksandrów Pierwszy, Bądzyń, Dylew, Garbów, Garbówek, Głuchów, Gołygów, Gołygów Drugi, Gołygów Pierwszy, Górki Duże, Górki Małe, Górki Małe-Kolonia, Górki Małe-Parcela, Janów, Józefów, Jutroszew, Królewska Wola, Kruszów, Kruszów-Cegielnia, Kruszów-Parcela, Lutosławice Szlacheckie, Mąkoszyn, Modlica, Nowa Wieś, Polska Wola, Potok, Rydzynki, Stanisławów, Stara Wieś, Syski, Szczukwin, Szczukwin Gliniany, Szczukwin Piaskowy, Tuszynek, Tuszynek Majoracki, Tuszynek Starościński, Wacławów, Wodzin, Wodzin Majoracki, Wodzin Prywatny, Wodzin-Okupniki, Wodzinek, Wola Kazubowa, Wrząca, Wykno, Zagrody, Żeromin, Zofiówka

Herb

POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
(województwo łódzkie)


Powiat Łódzki Wschodni Powiat łódzki wschodni obejmuje 6 gmin o łącznej powierzchni 500 km2 (2,7% powierzchni województwa). Sieć osadniczą tworzą
3 miasta (Koluszki, Rzgów, Tuszyn) i 140 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 66,8 tys., tj. 2,6% ludności województwa; w miastach mieszka 23,9 tys. osób (35,8%), a na obszarach wiejskich 42,9 tys. (64,2%). W wyniku przewagi przyrostu migracyjnego (+5328 osób) nad ubytkiem naturalnym (-979 osób) liczba ludności w porównaniu z 2002 r. zwiększyła się o 6,4%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 21,7% do 19,0%, a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 15,6% do 16,2%.
Użytki rolne zajmują 66,0% powierzchni powiatu, tereny zurbanizowane
i zabudowane 7,6%, a pod wodami 0,2%. Wskaźnik lesistości jest wyższy niż przeciętnie w województwie (21,0%) i wynosi 24,3%. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione zajmują 11,0%. Do walorów przyrodniczych powiatu należą liczne kompleksy leśne, rezerwaty przyrody oraz zabytkowe parki, położenie w dolinie rzeki oraz na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił od 78,3% (gm. Tuszyn)
do 96,8% (gm. Nowosolna), a korzystających z kanalizacji od 2,7% (gm. Nowosolna) do 38,4% (gm. Koluszki).
Na terenie powiatu ma siedzibę 7,2 tys. podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 1095 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 83,6% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
a 94,6% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (37,6%) oraz przetwórstwem przemysłowym (17,5%).
W 2008 r. w rolnictwie pracowało 29,2% ogółu pracujących, w przemyśle
i budownictwie 30,6%, a w usługach 40,2%. Stopa bezrobocia wynosiła 9,1%
(w 2009 r.) i była niższa o 2,5 pkt proc. niż przeciętnie w województwie ogółem.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 633 zł (2008 r.) i są niższe o 92 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich
w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje
w województwie 16 lokatę.
(GUS)

 

GUS
Powiat Łódzki Wschodni - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki