wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Powiat leski jest położony w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego. Leży w obszarze górskim Bieszczadów i Gór Sanocko-Turczańskich. Od strony południowej graniczy ze Słowacją. Zamieszkuje go 26,6 tys. osób na obszarze 835 km2. Teren należy do najmniej zaludnionych w województwie, na 1 km2 przypada 32 mieszkańców. Został utworzony z 5 gmin powiatu bieszczadzkiego.
Gospodarka powiatu nastawiona jest przede wszystkim na przetwórstwo drzewne i rolnictwo. Dominują uprawy ziemniaków i zbóż. Uprawiane tu czyste ekologicznie produkty rolne wykorzystywane są do produkcji żywności w miejscowych zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. W powiecie funkcjonuje 2509 podmiotów gospodarczych, w tym w sektorze prywatnym 2385. Dominują jednostki należące do sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (23,4%), następne w kolejności to rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (12,0%), zakwaterowanie i gastronomia (11,9%). Ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców wynosi 943 jednostki, co daje 1 lokatę pośród powiatów ziemskich województwa. Powiat leski, pomimo dogodnego położenia dla różnego rodzaju inwestorów i nowych przedsięwzięć, ma bardzo wysoką stopę bezrobocia wynoszącą 24,6%, oddano tylko 100 mieszkań do użytkowania. Dochody przypadające na 1 mieszkańca ukształtowały się nieco poniżej średniej wojewódzkiej i wyniosły 1146,38 zł, wzrosły w porównaniu z 2008 r. o 24,9%. Powiat może się poszczycić największą liczbą czytelników na 1 tys. ludności wśród powiatów ziemskich województwa wynoszącą 221 osób. Mieszkańcy mogą się cieszyć czystym powietrzem, bardzo niska jest emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz wytworzonych odpadów przypadających na 1 km2.
Pierwotna przyroda, charakteryzująca się dużym zalesieniem (lesistość wynosi 67,3%), czyste środowisko naturalne, nieskażone jeszcze nadmierną ingerencją człowieka, piękne widoki i Zalew Soliński przyciągają miłośników wypoczynku. Te walory przyczyniły się do dynamicznego rozwoju turystyki. Powstało wiele ośrodków wypoczynkowych i gospodarstw agroturystycznych. Na terenie powiatu działa 71 obiektów zbiorowego zakwaterowania, w których udzielono 579,6 tys. noclegów, stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 39,8%.
(GUS)

 

GUS
Powiat Leski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej