wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

mazowieckie / legionowski (Czytaj więcej)


POWIAT LEGIONOWSKI
(województwo mazowieckie)


Powiat legionowski jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 5 gmin o łącznej powierzchni 390 km2 (1,1% powierzchni województwa). Sieć osiedleńczą tworzą 2 miasta (Legionowo i Serock) i 89 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 103,0 tys., tj. 2,0% ludności województwa; w mieście mieszka 55,7 tys. osób (54,0%), a na obszarach wiejskich  47,4 tys. (46,0%). W wyniku dodatniego przyrostu naturalnego i dodatniego salda migracji liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zwiększyła się o 12,7 tys. (o 14,0%), przy czym populacja ludzi młodych (poniżej 25 lat) zwiększyła się o 2,4%, a osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) zwiększyła się o 22,4%.
Powiat ma charakter usługowo-przemysłowy; użytki rolne stanowią 47,0% powierzchni, grunty leśne — 33,7%, zurbanizowane i zabudowane — 9,9%, a pod wodami — 6,8%. Wskaźnik lesistości należy do najwyższych wśród powiatów województwa. Ponad 72% powierzchni (w 2008 r.) to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione  znaczna część obszaru powiatu wchodzi w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Głównym atutem powiatu jest znajdujący się na jego terenie Zalew Zegrzyński  tradycyjne miejsce wypoczynku mieszkańców Warszawy i okolic. Walory przyrodnicze sprzyjają rozwojowi funkcji rekreacyjno-turystycznej.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest znacznie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił w 2008 r. od 9,8% (gm. Jabłonna) do 92,5% (gm. Serock), a korzystających z kanalizacji  od 19,2% (gm. Jabłonna) do 83,2% (gm. Legionowo). Najwięcej ludności korzystało z sieci gazowej w gm. Legionowo (73,7%) a najmniej w gm. Serock (44,4%).
Na terenie powiatu ma siedzibę 13555 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 1316 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 80,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 96,9% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (30,9%) oraz budownictwem (12,8%).
W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 13% ogółu pracujących*, w przemyśle i budownictwie  25%, a w usługach  62%. Stopa bezrobocia wynosiła 11,5% (w 2009 r.) i była wyższa o 2,5 pkt proc. niż w województwie ogółem.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 627 zł i są niższe o 145 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 33 lokatę w województwie (pierwsze miejsce ma powiat przasnyski — 1168 zł, a ostatnie siedlecki — 442 zł).
* Według PKD 2004; łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym.
(GUS)

 

GUS
Powiat Legionowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki