wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

opolskie / krapkowicki (Czytaj więcej)
 • Zdjęcie kościoła wykonane przed 1939 r.
 • Kościół
 • Zamek
 • Widok na park
 • Wieża kościelna w słońcu
 • Wieża kościelna w słońcu
 • Figura św. Jana Nepomucena
 • Inskrypcje pod figurą św Jana Nepomucena
 • Wieś
 • Wieś
 • Szkoła podstawowa
 • Kwiaciarnia
 • Remiza OSP
 • Cmentarz przykościelny
 • Kościół pw.św. Rocha
 • Kościół pw.św. Rocha
 • Przystanek przy pałacu
 • Kapliczka
 • Izba pamięci
 • Pawilon handlowy, punkt apteczny
 • Brama pałacowa gospodarcza
 • Dom bramny
 • Brama pałacowa
 • Brama pałacowa


POWIAT KRAPKOWICKI
(województwo opolskie)


Powiat krapkowicki obejmuje 5 gmin o łącznej powierzchni 442 km2. Na koniec 2009 r. powiat zamieszkiwało 66,8 tys. osób. Liczba ludności w wieku mobilnym (18–44 lata) ukształtowała się na poziomie 27,9 tys., tj. 62,9% ludności w wieku produkcyjnym. W końcu 2009 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 50 osób w wieku nieprodukcyjnym. W przeliczeniu na 1000 ludności w 2009 r. odnotowano ujemne saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały (–1,38). Na koniec grudnia 2009 r. odnotowano 11,1 % stopę bezrobocia rejestrowanego, co uplasowało powiat na 3 miejscu w skali województwa. W sektorze przemysłowym na koniec 2009 r. pracowało 65,6%, a w rolniczym 0,9% ogółu pracujących. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w 2009 r. w przeliczeniu na 10 tys. osób wyniosła 17,8 (4 lokata w województwie). W strukturze podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie powiatu na koniec 2009 r. dominowały jednostki działające w sekcji handel i naprawy. Wydatki budżetu powiatu w 2009 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 725,25 zł (11 miejsce w województwie). Wśród wydatków budżetu powiatu 10,4% środków przeznaczono na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (12 miejsce w województwie), 27,2% stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie (10 lokata w województwie), natomiast wydatki na transport i łączność kształtowały się na poziomie 6,9% ogółu wydatków budżetu powiatu (11 miejsce w województwie). W okresie styczeń-grudzień 2009 r. na 1 km2 wytworzono 198,6 ton odpadów, a udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku wyniósł 81,8% (9 lokata w województwie). Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych osiągnęła poziom 3581,8 tys. ton gazów. Na koniec 2009 r. w powiecie funkcjonowały 34 zakłady opieki zdrowotnej. W 2009 r. na 1 mieszkańca powiatu przypadało 6,7 udzielonych porad, co plasowało powiat na 4 miejscu w województwie. W granicach powiatu na koniec lipca 2009 r. działało 5 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, lokując go na 6 pozycji w województwie.
(GUS)

 

GUS Powiat Krapkowicki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki