wsiepolskie.pl

Regulamin

 REGULAMIN PORTALU wsiepolskie.pl

 


 

  I. WSTĘP
  II. DEFINICJE
  III. INFORMACJE OGÓLNE
  IV. WARUNKI I FORMY UŻYTKOWANIA PORTALU
  V. KORZYSTANIE Z PORTALU
  VI. INDYWIDUALNE KONTO UŻYTKOWNIKA
  VII. PUBLIKACJE 
  VIII. PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE
  IX. ZASADY BLOKOWANIA KONTA
  X. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
  XI. ZASADY REKLAMACJI
  XII. REGULAMIN MODERATORA
  XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

I. WSTĘP

1.  Dokument ten, zwany dalej Regulaminem, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Portalu internetowego wsiepolskie.pl, zarejestrowanego pod adresem internetowym www.wsiepolskie.pl. Regulamin określa prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów współtworzących portal a w szczególności Użytkowników Portalu i Administratora zarządzającego Portalem. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

2.  W ramach świadczenia usługi elektronicznej, Forum Polonicum udostępnia użytkownikom miejsce na serwerze Portalu oraz dostarcza oprogramowanie w celu założenia i prowadzenia kont na warunkach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3.  Usługa publikacji i utrzymywania kont jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników Portalu.

 

II. DEFINICJE

  1. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Portal wsiepolskie.pl. Jest nim Forum Polonicum - Wydawnictwo Pergamena,  www.forumpolonicum.pl, NIP 634 288 92 15.

  2. Baza danych – dane i zdjęcia przekazane dobrowolnie Administratorowi przez Użytkowników i za ich zgodą przechowywane i przetwarzane przez Administratora na potrzeby wypełniania misji Portalu.

  3. Formularz rejestracyjny – dokument internetowy służący wprowadzaniu danych przez osobę rejestrującą własną witrynę na Portalu. W zależności od typu witryny stosuje się formularze różnej treści.

  4. Gość – użytkownik portalu niezarejestrowany na nim i nie posiadający własnej witryny.

  5. Konto – miejsce na Portalu, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza dane i zarządza nimi. Konto użytkownika zawiera: Profil użytkownika, Prywatne wiadomości, Galerię użytkownika, Znajomych.

  6. Login – słowo oznaczające indywidualną i niepowtarzalną nazwę, pod którą Użytkownik występuje w Serwisie. Przypisane są do niego prawa, jakie ma dany Użytkownik zalogowany na Portalu.

  7. Moderator – Redaktor Wsi – osoba redagująca Stronę Wsi, dbająca o jakościowo-ilościowy opis wsi, o rzetelność umieszczanych na Stronie Wsi informacji, systematycznie weryfikująca te informacje, czuwająca nad przestrzeganiem przez Użytkowników Regulaminu, netykiety, zasad pisowni oraz kultury.

  8. Moderator – Redaktor Witryny – osoba redagująca stronę – witrynę.

  9. Osoba – osoba fizyczna, prawna, gospodarstwo, wieś, organizacja, instytucja lub przedsiębiorstwo.

10. Społeczność –  to grupa Użytkowników indywidualnych, składająca się z obecnych i dawnych mieszkańców wsi, którzy  posiadają własną witrynę; swego rodzaju rodzina internetowa mieszkańców polskich wsi.

11. Poczta – elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Użytkownikami Serwisu.

12. Portal – serwis internetowy wsiepolskie.pl działający pod adresem internetowym www.wsiepolskie.pl, świadczący drogą elektroniczną usługi w zakresie przekazywania i wymiany informacji, nawiązywania kontaktów, wyszukiwania produktów i usług.

13. Regulamin – przedmiotowy dokument wraz z załącznikami określający zasady funkcjonowania i użytkowania Portalu internetowego wsiepolskie.pl.

14. Rejestracja – dobrowolne założenie na Portalu wsiepolskie.pl własnej strony internetowej – witryny przez osobę fizyczną, gospodarstwo, wieś, organizację, instytucję lub przedsiębiorstwo po spełnieniu warunków podanych w formularzu rejestracji.

15. Strona Główna – strona główna Portalu wsiepolskie.pl poprzez którą wchodzi się na inne strony i podstrony Portalu.

16. Strona Wsi – strona internetowa konkretnej miejscowości wiejskiej zawierająca dane oraz zdjęcia, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy.

17. Serwis wsiepolskie.pl – serwis internetowy prowadzony przez Forum Polonicum pod aktualnym adresem www.wsiepolskie.pl, umożliwiający Użytkownikom zakładanie i prowadzenie kont oraz zamieszczanie komentarzy, funkcjonujący na podstawie prawnej - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

18. Użytkownik – osoba korzystająca bazy z danych i funkcji Portalu.

19. wsiepolskie.pl – nazwa portalu internetowego zarejestrowanego pod adresem internetowym www.wsiepolskie.pl

20. Wizytówka prywatna – prywatny segment wyodrębniony na Stronie Wsi i zarejestrowany na Portalu przez osobę fizyczną, zawierający informacje o osobie zarejestrowanej. Każdy użytkownik spełniający warunki regulaminu ma prawo zarejestrować na Portalu jedną własną wizytówkę. Każda wizytówka jest przypisana do Strony Wsi, z którą związana jest osoba rejestrująca. Wizytówka zawiera dobrowolnie przekazane Administratorowi dane oraz zdjęcia, z którymi mogą się zapoznać inni użytkownicy posiadający na Portalu Wizytówkę prywatną.

21. Wizytówka publiczna – publiczny segment wyodrębniony na Stronie Wsi i zarejestrowany na Portalu przez gospodarstwo, organizację, instytucję lub przedsiębiorstwo, będący informacyjno-reklamową wizytówką osoby rejestrującej. Każdy użytkownik spełniający warunki regulaminu ma prawo zarejestrować na Portalu jedną własną wizytówkę. Każda wizytówka jest przypisana do Strony Wsi, z którą związana jest osoba rejestrująca. Wizytówka zawiera dobrowolnie przekazane Administratorowi przez użytkowników dane oraz zdjęcia, z którymi mogą się zapoznać wszyscy użytkownicy Portalu.

 

III. INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem Portalu i jego Administratorem jest Forum Polonicum - Wydawnictwo Pergamena, z siedzibą w Katowicach, ul. Książęca 27, 40-725 Katowice, www.forumpolonicum.pl, NIP 634 288 92 15.

2.  Przedmiotem działalności Administratora i jego misją jest prowadzenie Portalu internetowego integrującego społeczność wiejską Polski, promującego dziedzictwo kulturowe wsi polskiej i wspierającego wdrażanie w różnorodnych obszarach życia wiejskiego nowoczesnych koncepcji oraz  technologii.

3. Koncepcja Portalu, projekt graficzny, nazwa, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

 

IV. WARUNKI I FORMY UŻYTKOWANIA PORTALU

1. Użytkownikiem Portalu może być każda osoba.

2. W zależności od woli użytkownika i spełnienia przez niego warunków rejestracji rozróżnia się dwie formy użytkowania Portalu:
a) użytkowanie ze statusem Gościa Portalu – forma obejmująca wszystkich użytkowników niezarejestrowanych na Portalu,
b) użytkowanie ze statusem Użytkownika Portalu – forma obejmująca wszystkich użytkowników zarejestrowanych na Portalu, posiadających na nim własną witrynę.

3. Każda witryna na Portalu jest przypisana administracyjnie do strony wsi, z którą osoba rejestrująca deklaruje związek.

4. Zarejestrowanie przez użytkownika witryny na Portalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego Regulaminu i zawarciem z Administratorem umowy o świadczenie usług internetowych na czas nieokreślony, na warunkach określonych w Regulaminie oraz ze złożeniem oświadczeń:
a) zapoznałem się i akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu,
b) rejestracji witryny na Portalu dokonuję dobrowolnie,
c) wszystkie podane w formularzu rejestracyjnym dane są zgodne z prawdą a dane innych osób umieszczam za ich zgodą,
d) wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych przekazanych Administratorowi w formularzu rejestracyjnym dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
e) wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji związanych z funkcjonowaniem Portalu.

5. Rejestracja na Portalu jest dobrowolna, bezpłatna, zawierana na czas nieokreślony.

6. Zamieszczenie na stronie konta jakichkolwiek materiałów jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

7. Zdjęcia zamieszczone na stronie wsi w Galerii zdjęć muszą być przypisane do odpowiedniej kategorii i nie mogą zawierać prywatnych materiałów reklamowych.

8. Zdjęcie główne powinno być odzwierciedleniem krajobrazu lub architektury wsi i nie może być z kategorii - Ludzie.

9. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem www.wsiepolskie.pl. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną z chwilą rejestracji zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

V. KORZYSTANIE Z PORTALU

1. Portal wsiepolskie.pl jest internetowym serwisem informacyjnym środowiska wiejskiego dedykowanym zarówno mieszkańcom wsi jak i zainteresowanym wsiami mieszkańcom miast.

2. Struktura portalu składa się z trzech powiązanych ze sobą bazowych stron funkcjonalnych:
a) Strona Główna – Główna strona internetowa Portalu, poprzez którą wchodzi się na wszystkie inne strony i podstrony.
b) Strona Wsi – strona internetowa wsi zarejestrowanej na Portalu. Zarejestrowana może być każda wieś położona na terenie Polski jak również wsie leżące poza jej granicami, związane historycznie z polskim dziedzictwem kulturowym. Każda wieś ma prawo do posiadania na Portalu tylko jednej strony.
c) Wizytówka – prywatny lub publiczny segment wyodrębniony na Stronie Wsi i zarejestrowany na Portalu przez osobę fizyczną, gospodarstwo, organizację, instytucję lub przedsiębiorstwo. Wizytówka jest informacyjno-reklamowym wizerunkiem osoby rejestrującej. Każdy użytkownik spełniający warunki regulaminu ma prawo zarejestrować na Portalu jedną własną wizytówkę. Każda wizytówka jest przypisana do Strony Wsi, z którą związana jest osoba rejestrująca.

3. Portal podzielony jest na dwie strefy dostępu. W pierwszej, która jest dostępna dla wszystkich użytkowników Portalu mieszczą się: Strona Główna, Strona Wsi i Wizytówka publiczna. W drugiej, dostępne tylko dla Społeczności, grupy złożonej z osób, które zarejestrowały na portalu swoje Konto.

4. Wszelkie działania niezgodne z regulaminem Portalu,  szkodzące jego wizerunkowi, destabilizujące jego funkcjonalność czy dezinformujące użytkowników są zabronione i mogą skutkować zablokowaniem lub usunięciem z Portalu wizytówki osoby dopuszczającej się tych działań, żądaniem naprawienia szkody lub dalszymi konsekwencjami prawnymi.

 

VI. INDYWIDUALNE KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,
b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
c) powstrzymania się od wszwlkiego typu działań, które mogą zakłócić, utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie serwisu.

2. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto odnoszące się do jego osoby (Konto Indywidualne).

3. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta Indywidualnego wymaga uprzedniej zgody Administratora.

4. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.

5. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.

6. Użytkownik, umieszczając na swojej Wizytówce lub Witrynie dane, zdjęcia lub inne wizerunki czy treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników.

7. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku  wykorzystania i kopiowania wszelkiego typu danych, zdjęć i ofert, umieszczonych przez Użytkownika na portalu wsiepolskie.pl w celach związanych z działalnością Portalu, jak również w przypadku ich usunięcia przez Administratora.

8. Niedozwolone jest umieszczanie w Serwisie treści i zdjęć  naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne,  treści propagujące przemoc, nienawiść, wszelkiego rodzaju dyskryminację,  naruszające dobra osobiste lub obrażające godność innych osób.

9. Niedozwolone jest  rozsyłanie spamu, niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 

VII. PUBLIKACJE 

1.  Użytkownik Portalu publikuje na stronach swojego konta wszelkie treści, komentarze, opinie oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność. Forum Polonicum nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez użytkowników.

2. Jeżeli użytkownik zamierza zamieszczać lub zamieszcza na stronach prowadzonego przez siebie konta treści przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich, zobowiązany jest uaktywnić komunikat ostrzegający o takiej zawartości konta.

3. Forum Polonicum zastrzega sobie prawo do usuwania konta, w szczególności w przypadku naruszania przez ich autorów zapisów niniejszego Regulaminu. Dokumenty, zdjęcia i inne informacje zamieszczone przez Użytkownika mogą być dalej wykorzystywane przez Administratora, a użytkownik nie będzie z tego tytułu podnosił żadnych roszczeń względem Administratora.

4. Na podstawie Ustawy oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Forum Polonicum może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane osób publikujących konta sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

VIII. PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych umieszczonych na portalu jest Forum Polonicum - Wydawnictwo Pergamena. Dokonuje on przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997 roku (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18. 07. 2002 roku (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.

3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do podawania zgodnych z prawdą danych zarówno w formularzu rejestracyjnym jak i na swojej witrynie. Jeżeli dane te ulegną zmianie, Użytkownik  ma za każdym razem obowiązek je zaktualizować.

4. Każdy Użytkownik ma prawo do korygowania swoich danych umieszczonych na Portalu oraz do rozwiązania zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług internetowych i żądania usunięcia tych danych z bazy danych Portalu.

5. W trosce o wiarygodność i jakość świadczonych usług Administrator może odmówić zawarcia umowy, jeżeli prawdziwość danych osoby rejestrującej budzić będzie uzasadnione wątpliwości. W sytuacjach takich Administrator uzależnia świadczenie swoich usług i użytkowanie Portalu od uprzedniego potwierdzenia przez Użytkownika danych rejestrowych właściwymi dokumentami i dostarczenia ich kopii Administratorowi.

6. Jeżeli poprawność danych zawartych w formularzu rejestracyjnym lub na witrynie Użytkownika budzi wątpliwość Administratora, ma on prawo zażądać od Użytkownika usunięcia nieprawidłowości pod rygorem zablokowania funkcjonowania witryny lub rozwiązania umowy o świadczenie usług.

 

IX. ZASADY BLOKOWANIA KONTA

1. Administrator ma prawo zablokować Konto Użytkownika, jeżeli jego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, lub gdy Użytkownik nie przestrzega regulaminu portalu.

2.  Strony umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną mogą ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

3. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta.

4. Administrator ma prawo rozwiązać umowę, blokując konto Użytkownika, gdy Użytkownik:
a) narusza postanowienia  Regulaminu oraz działa na szkodę Administratora lub innych Użytkowników,
b) umieszcza na Koncie treści lub zdjęcia, które mają negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

5. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta. Zapis VII pkt 6 zdanie drugie stosuje się odpowiednio w pozostałym zakresie (tzn. dotyczącym dozwolonej treści materiałów).

6. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania umieszczonych na Koncie materiałów i zdjęć, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.

7. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga zgody Administratora.

 

X. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Administrator zobowiązuje się zapewnić Użytkownikom usługi o jak najwyższej jakości.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu jeżeli jest on spowodowany przyczynami nieazleżnymi od Administratora lub ulepszaniem systemu, dokonywaniem w nim zmian itp.

3. Administrator nie odpowiada za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą.

4. Administrator nie odpowiada za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu spowodowaną awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet gdyby spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane i publikowane w portalu wsiepolskie.pl przez użytkowników, jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra zgłoś nadużycie, wyślij e-mail na adres: redakcja@wsiepolskie.pl

7. Administrator zastrzega sobie  prawo do zmiany lub skracania tekstów, usunięcia treści  wulgarnych, obraźliwych, zakazanych przez prawo, naruszających zasady współżycia społecznego.

8. Użytkownik, który zamieszcza treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

11. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

 

XI. ZASADY REKLAMACJI

1. Brak poprawności funkcjonowania portalu może być reklamowany przez zgłoszenie tego Administratorowi.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do nierozpatrzenia reklamacji w przypadku, gdy wynika ona z braku znajomości przepisów prawa lub nieznajomości Regulaminu Portalu.

3. Składane Administratorowi reklamacje, które dotyczą usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu, nie będą rozpatrywane. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

4. Reklamacje należy składać pocztą elektroniczną na adres administracja@wsiepolskie.pl lub pisemnie na adres Forum Polonicum podany w punkcie 1. niniejszego Regulaminu.

5. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

 

XII. REGULAMIN MODERATORA

Zasady ogólne  

1.  Moderatorem Strony wsi w Portalu www.wsiepolskie.pl może zostać zarejestrowany użytkownik portalu wsiepolskie.pl, który założy Stronę wsi w Encyklopedii Wsi i Regionów.

2.  Objęcie przez użytkownika funkcji Moderatora Strony wsi w Portalu wymaga akceptacji Administratora.

3.  Objęcie funkcji Moderatora jest dobrowolne.

4.  Funkcja Moderatora jest zobowiązującym wyróżnieniem a wynikające z niej prawo do redagowania i zarządzania Stroną Wsi jest dobrowolnie przyjętą misją.

5.  Moderator nie pobiera za swoje czynności wynagrodzenia.

6.  Każdą Stronę Wsi może moderować więcej niż jedna osoba.

7.  Jeżeli Stronę Wsi redaguje grupa osób, jedna z nich, wyznaczona przez Administratora, pełni funkcję Moderatora głównego a pozostali sa Moderatorami tematycznymi.

8.  Moderatorem tematycznym może zostać osoba  zalogowana na Portalu i powiązana z daną wsią jako jej mieszkaniec, były mieszkaniec lub sympatyk.

9.  Użytkownik, który otrzymał uprawnienia Moderatora tematycznego Strony Wsi, ma możliwość edytowania przydzielonych mu kategorii opisu poprzez 
    "Edycję opisów według kategorii" w Panelu moderatora na Stronie Wsi.

10.  Prawo nadawania i cofania uprawnień Moderatora tematycznego przysługuje Moderatorowi głównemu Strony Wsi i Administratorowi.

11.  Dla zachowanie poprawności i standardu edytorskiego Encyklopedii, Administrator ma prawo do korygowania materiałów umieszczanych przez Moderatorów w opisach na stronach internetowych wsi. Dotyczy to w szczególności zaistnienia błędów merytorycznych, stylistycznych i ortograficznych.  

12. W przypadku niewywiązywania się przez Moderatora z obowiązków wynikających z przyjętej na siebie funkcji lub nieprzestrzegania regulaminów i zasad obowiązujących na Portalu, Administrator może w trosce o wizerunek i jakość edytorskią Encyklopedii cofnąć uprawnienia Moderatora i powierzyć je 
innej osobie.

13.  Jeżeli Moderator sam zrezygnuje z pełnionej funkcji do czasu wyłonienia nowego Moderatora funkcję tą przejmuje Administrator.

Prawa i obowiązki Moderatora

1. Przestrzeganie Regulaminu Portalu, Regulaminu Moderatora, oraz ogólnie przyjętych norm kulturalnego zachowania i netykiety.

2. Redagowanie Strony Wsi, zgodne ze schematem opisowym Portalu, w sposób rzetelny i merytoryczny.

3. Promowanie Wsi, jej walorów przyrodniczych, gospodarczych, kulturowych. 

4. Częste przebywanie na Stronie Wsi, aktualizowanie opisów i informacji dotyczących wsi.

5. Bieżące przeglądanie Kont użytkowników przypisanych do moderowanej przez niego wsi; upominanie użytkowników naruszających regulamin Portalu, 
    ogólnie przyjęte normy kulturalnego zachowania i netykietę; zgłaszanie nadużyć.

6. Jednakowe traktowanie wszystkich użytkowników Portalu bez wprowadzania ulg i wyjątków dla najbliższych znajomych, przyjaciół etc.

7. Szybkie i obiektywne reagowanie na zgłoszenia o naruszeniu Regulaminu.

8. Dobra współpraca z grupą Moderatorów Strony wsi.


XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

2. Regulamin jest dostępny pod adresem wsiepolskie.pl/regulamin

3. O istotnej zmianie regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników na łamach Serwisu.

4. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z usunięciem Konta.

5. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu wsiepolskie.pl oraz zasady ochrony prywatności określają odpowiednio następujące regulaminy: „Regulamin konta pocztowego użytkownika wsiepolskie.pl“, „Regulamin  portalu wsiepolskie.pl“, „Ochrona prywatności“ – publikowane na stronach Portalu.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem upublicznienia go na stronie internetowej Serwisu.

7. W razie zmiany lub unieważnienia, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, pozostałe  postanowienia Regulaminu pozostają w mocy i wiążą strony.

8. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem http://wsiepolskie.pl/regulamin.

 

Regulamin konta pocztowego wsiepolskie.pl


 Regulamin obejmuje zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta pocztowego użytkownika, umożliwiającego korzystanie z usług interaktywnych udostępnianych w portalu wsiepolskie.pl.

1. Konta w portalu wsiepolskie.pl udostępniane są bezpłatnie przez Forum Polonicum - Wydawnictwo Pergamena, 40-725 Katowice, u. Książęca 27,
NIP 634 288 92 15, zwanym dalej Administratorem wsiepolskie.pl; na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Użytkownikiem konta pocztowego może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów.

3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z bezpłatnego konta pocztowego w Portalu wsiepolskie.pl po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu oraz wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego.

4. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych.

5. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.

6. Użytkownik konta pocztowego uzyskuje dostęp do usług interaktywnych udostępnianych przez Administratora w Portalu wsiepolskie.pl.

7. Administrator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z usługi poczty elektronicznej z adresem w domenie wsiepolskie.pl. Usługa poczty elektronicznej jest świadczona na rzecz Użytkownika przez Administratora. Administrator nie jest podmiotem świadczącym na rzecz Użytkownika usługi poczty elektronicznej.

8. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta pocztowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne konto w domenie wsiepolskie.pl. Administrator przekazuje sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań dane osób posiadających konta w domenie wsiepolskie.pl.

10. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych Użytkowników kont. Użytkownik obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do konta w domenie wsiepolskie.pl przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

11. Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi konta dostęp do  jego danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

12. Z zastrzeżeniem zapisu w punkcie 9 niniejszego Regulaminu, Administrator nie będzie udostępniać zgromadzonych danych osobowych Użytkowników kont innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika.

13. Przy zakładaniu bezpłatnego konta w domenie wsiepolskie.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku oraz na wysyłanie przez Administratora na udostępniony Użytkownikowi adres poczty elektronicznej treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Administratora lub jego kontrahentów. Brak zgody Użytkownika na przetwarzanie danych przez Administratora jest jednoznaczny z niezaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Administratorem danych osobowych jest Forum Polonicum - Wydawnictwa multimedialne i projekty społeczno-obywatelskie. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celach udostępniania konta, w celach marketingowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Administratora. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych udostępnianych przez Administratora usług, zgodnie z informacjami dotyczącymi tych usług, podanymi przez Administratora.

14. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie od Administratora na udostępniony Użytkownikowi adres poczty elektronicznej informacji handlowych pochodzących od Administratora lub jego kontrahentów może być w każdej chwili cofnięta, z zastrzeżeniem zapisu punktu 16 lit. d).

15. Administrator jest uprawniony do zawieszenia konta Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik nie dokonuje logowania do swojego konta przez okres kolejnych 90 dni. Użytkownik może uruchomić zawieszone konto poprzez dokonanie logowania w każdym czasie w ciągu 90 dni po zawieszeniu konta.

16. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Użytkownika jeśli:
a) Użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu,
b) Użytkownik nie dokonuje logowania do swojego konta przez okres 90 dni po zawieszeniu konta zgodnie z treścią punktu 15 niniejszego Regulaminu,
c) nazwa konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe czy niezgodne z dobrymi obyczajami,
d) Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub na otrzymywanie od Administratora na udostępniony Użytkownikowi adres poczty elektronicznej informacji handlowych pochodzących od Administrator lub jego kontrahentów.

17. Administrator zastrzega sobie możliwość zablokowania na serwerach portalu wsiepolskie.pl nadawców wiadomości, domen i adresów IP w razie wykorzystywania przez Użytkownika konta niezgodnie z postanowieniami prawa lub niniejszego Regulaminu.

18. Zamknięcie konta powoduje cofnięcie uprawnień do wykorzystywania adresu poczty elektronicznej w domenie wsiepolskie.pl. Po zamknięciu konta Administrator jest uprawniony do umożliwienia innym Użytkownikom używania loginu i adresu poczty elektronicznej należącego do Użytkownika zamkniętego konta.

19. Administrator udostępnia Użytkownikom możliwość zamknięcia kont założonych przez nich w domenie wsiepolskie.pl, w tym w przypadku również z braku zgody Użytkownika na zmiany w Regulaminie.

20. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania bezpłatnych kont w domenie wsiepolskie.pl. Administrator dołoży starań aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 24 godziny w każdym tygodniu udostępniania kont w domenie wsiepolskie.pl.

21. Reklamacje dotyczące udostępniania kont w domenie wsiepolskie.pl należy składać pocztą elektroniczną na adres administracja@wsiepolskie.pl lub pisemnie na adres Administratora podany w punkcie 1 niniejszego Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany przez reklamującego.

22. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady ochrony prywatności Użytkowników określa dokument „Ochrona prywatności“ – udostępniany na stronie portalu wsiepolskie.pl.

23. W przypadku zmiany strategii w zakresie udostępniania bezpłatnych kont w domenie wsiepolskie.pl, Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania bezpłatnych kont w domenie wsiepolskie.pl po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji. O zamiarze zaprzestania udostępniania serwisu bezpłatnych kont Administrator poinformuje Użytkowników z miesięcznym wyprzedzeniem.

24. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Administratora powiadomi Użytkowników pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont w domenie wsiepolskie.pl przed wejściem w życie zmian.

25. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2010 r.

 

Ochrona prywatności 

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników
W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych w portalu wsiepolskie.pl wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji w portalu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja ułatwi użytkownikowi założenie konta emailowego, bloga, dostęp do archiwum portalu, udział w grupach,i forach dyskusyjnych, czatach, konkursach i innych usługach świadczonych elektronicznie na stronach portalu wsiepolskie.pl. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika (dane osobowe). Jednakże obligatoryjne jest wypełnienie tylko niektórych jego części, zawierających kategorie dostarczające dane statystyczno-demograficzne. Ponadto, w celu świadczenia na rzecz użytkowników portalu niektórych usług drogą elektroniczną, na stronach wsiepolskie.pl możemy zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników w sposób inny niż rejestracja. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze portalu wsiepolskie.pl w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników Forum Polonicum zajmująca się administracją bazy. Ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia stosowany przez nas 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL. Ponadto jako administrator danych osobowych zebranych poprzez strony internetowe wsiepolskie.pl możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w tym zagranicznym, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych
Każdemu Użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe, zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku
Jako wydawcy portalu wsiepolskie.pl nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszego serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

Cookies
W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników portalu wsiepolskie.pl, używamy tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer wsiepolskie.pl na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu wsiepolskie.pl. Możemy też umieścić cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy portalem wsiepolskie.pl a współpracującymi z nami serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług portalu wsiepolskie.pl. Jednocześnie nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach wsiepolskie.pl.

Informacje zawarte w logach dostępowych
Podobnie jak większość wydawców internetowych, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów portalu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Linki do innych stron internetowych
Realizując podstawową ideę Internetu, umieszczamy na stronach portalu wsiepolskie.pl linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Niniejsza deklaracja odnosi się wyłącznie do danych gromadzonych przez Forum Polonicum w ramach portalu wsiepolskie.pl.

Nasze zaangażowanie w politykę ochrony prywatności
Ochrona prywatności stała się jednym z kluczowych zagadnień w rozwoju Internetu i związanego z nim handlu elektronicznego. Jako wydawca serwisu wsiepolskie.pl uczestniczymy aktywnie w inicjatywach i programach mających na celu stworzenie standardu ochrony prywatności w Internecie. Jeśli reguły takie zostaną wypracowane, poddamy weryfikacji naszą politykę ochrony prywatności oraz zabiegać będziemy o uzyskanie stosownego certyfikatu.

Zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu wsiepolskie.pl
Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszego portalu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności wsiepolskie.pl. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników serwisu na stronach wsiepolskie.pl.

Kontakt
Z pytaniami dotyczącymi powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z portalu wsiepolskie.pl czy możliwości kontaktu z nami, prosimy zwracać się na adres: administrator@wsiepolskie.pl