wsiepolskie.pl

O portalu

 WSIEPOLSKIE.PL

Encyklopedia – Społeczność – Inicjatywy 

 

Wsiepolskie.pl to innowacyjny portal internetowy skupiający pod wspólną domeną strony i serwisy poświęcone obszarom wiejskim i ich mieszkańcom. Projekt ten spaja w funkcjonalną całość interaktywną encyklopedię, portal społecznościowy i forum inicjatyw obywatelskich.
Misją portalu jest:

 - gromadzenie i udostępnianie informacji o zasobach i zjawiskach społeczno-gospodarczych obszarów wiejskich oraz promowanie ich walorów gospodarczych, przyrodniczych, turystycznych i kulturowych,

 - opisywanie, ochrona i popularyzowanie polskiego dziedzictwa kulturowego,
 
 - przeciwdziałanie zanikowi lokalnych tradycji i związanych z nimi wartości,

 - aktywizowanie lokalnych społeczności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców wsi a w szczególności wykluczeniu cyfrowemu, terytorialnemu i wykluczeniu osób niepełnosprawnych,

 - wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich i promowanie oddolnych inicjatyw obywatelskich,
 - tworzenie sąsiedztw sieciowych - nowego rodzaju wspólnot lokalnych i ponadlokalnych, poszerzających tradycyjne formy kontaktów, ułatwiających współpracę, rozwój, wzajemną pomoc i wymianę informacji.
 

Encyklopedia Wsi i Regionów

Encyklopedia jest pionierskim projektem obywatelskim realizowanym pod patronatem naukowym Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Przedsięwzięcie to umożliwia mieszkańcom polskich wsi bezpłatne tworzenie i hosting zestandaryzowanych, encyklopedycznych stron internetowych wszystkich miejscowości kraju, skatalogowanych na portalu wsiepolskie.pl.
W ramach projektu gromadzimy, systematyzujemy i aktualizujemy wiedzę o ponad 90 tysiącach miejscowości wiejskich w Polsce i umożliwiamy użytkownikom Encyklopedii efektywne prezentowanie i wyszukiwanie zebranych tu informacji. Każda osoba zainteresowana tradycją i współczesnością polskich wsi ma możliwość współredagowania stron internetowych  swoich miejscowości. Wprowadzaniem i czuwaniem nad poprawnością danych zawartych w Encyklopedii zajmuje się doświadczony zespół redaktorów i badaczy. 


Społeczność - nowe sąsiedztwa

Nowatorskim dopełnieniem Encyklopedii w serwisie wsiepolskie.pl jest portal społecznościowy tworzący nowy rodzaj sąsiedztw, lokalnych i ponadlokalnych. Dzięki takim nowoczesnym więziom mieszkańcy wsi uzyskają niemal nieograniczone możliwości współpracy, rozwoju, wzajemnej pomocy i  wymiany informacji. Mając w całym kraju internetowych sąsiadów, żadna polska wieś nie będzie już nigdy odległa, nieznana, odcięta od świata. Dzięki nowym sąsiedztwom znajdzie się również bliżej turystów, inwestorów, sponsorów, instytucji, organizacji.


Inicjatywy i projekty
 

Kultura polskich wsi żyje na styku tego, co lokalne i globalne oraz tego, co tradycyjne i nowoczesne. Aktywne wiejskie społeczności podejmują twórczo wyzwania nowoczesności, ale nie zapominają o swoim dziedzictwie kulturowym i chronią je. By duch inicjatyw nie gasł, a to co dobre mogło służyć wszystkim, promujemy i podejmujemy na naszym portalu oddolne, prospołeczne idee i działania.
Dajemy naszym użytkownikom możliwości i zachęcamy do:
 - przedstawiania i promowania własnych pomysłów na przedsięwzięcia o charakterze obywatelskim,
 - inicjowania programów i akcji na rzecz swojego środowiska i osób potrzebujących,
 - informowania o interesujących, lokalnych działaniach i wydarzeniach,
 - znajdowania i tworzenia przestrzeni współpracy pomiędzy wsiami i regionami.
  

Społeczna odpowiedzialność portalu 
 

Misja portalu wsiepolskie.pl wciela w życie ideę społecznej odpowiedzialności. Projekt ten w całości jest realizacją interesu społecznego, jest inwestycją w rozwój cywilizacyjny wsi polskich, w ich zasoby naturalne i kulturowe, w ochronę środowiska, w potencjał ludzki i relacje interpersonalne. Integralnym elementem portalu wsiepolskie.pl są działania aktywizujące zawodowo i środowiskowo mieszkańców wsi, w szczególności osoby niepełnosprawne, które wchodzą w skład krajowego zespołu Redakcji Encyklopedii Wsi i Regionów.
 

 Statystyczne Vademecum Samorządowca
 

Unikatowym dopełnieniem informacji zawartych na stronach Encyklopedii jest ich powiązanie ze Statystycznym Vademecum Samorządowca, zawierającym aktualne gospodarcze i ludnościowe dane GUS dotyczące gmin, powiatów i województw.