wsiepolskie.pl

Moderator

Poradnik


Na Stronie Wsi znajduje się dostępny tylko dla Moderatora strony „Panel moderatora”
Przed przystąpieniem do edycji opisów zapoznaj się dokładnie z drzewem kategorii schematu opisowego. Schemat ten kategoryzuje i uszczegóławia różne obszary życia społeczności wiejskich. Dzięki niemu, opisując jakiś temat, możemy mieć pewność, że będzie on łatwy do odnalezienia dla użytkownika encyklopedii, który posłuży się tym schematem w poszukiwaniu interesujących go zagadnień, w poznawaniu twojej wsi. Cały mechanizm edytorski Portalu jest tak zbudowany, iż nie wymusza opisywania wszystkich potencjalnych kategorii opisu wsi na raz. Sugerujemy jednak by nie zwlekać z wpisaniem informacji podstawowych takich jak dane adresowe sołtysa, urzędu gminy wraz z stroną www,  szkoły, parafii, oraz tych o szczególnym znaczeniu promocyjnym dla wsi np.walory turystyczne, zdrowotne, rekreacyjne, produkty regionalne.

W „Panelu moderatora” znajduje się kilka działów edytorskich. 

a) Edycja danych rejestracyjnych 
Dane wprowadzane przy rejestracji strony wsi. Nie wszystkie dane zawarte w tej części opisu wsi były wymagane do rejestracji, wszystkie jednak powinny być uzupełnione w pierwszej kolejności, jako podstawowe informacje administracyjne o wsi. Żeby zainstalować ikonki-linki do istniejących stron internetowych gmin i wsi należy wpisać istniejące adresy www we właściwych rubrykach formularza rejestracyjnego.

b) Edycja opisów według działów 
Główny dział opisowy wsi. Daje możliwość bardzo szczegółowego opisu i promocji wsi w różnych dziedzinach i obszarach życia wsi. Jakość i ilość zamieszczonych tutaj informacji decydować będzie o wizerunku medialnym twojej miejscowości.

c) Edycja Galerii zdjęć
Podzielona na różne kategorie tematyczne galeria jest graficznym dopełnieniem opisów wsi. Pamiętaj że obraz silniej przemawia do ludzi niż słowo pisane. Warto postarać się o dobre zdjęcia ukazujące piękno i walory twojej wsi.

d) Edycja kolejności zdjęć 
Funkcja edycji kolejnosci zdjęć pozwala w prosty sposób ustawić kolejność przeglądania zdjęć na stronie wsi. Wystarczy najechać kursorem na zdjęcie i przeciągnąć je w rządane miejsce.

          e) Pozycja wsi na mapie
       To bardzo ważna informacja pozwalająca szybko zlokalizować wieś na mapie. Żeby nanieść ikonkę wskazującą pozycję wsi na mapie należy wybrać link Pozycja wsi na mapie, następnie na mapie Google odnaleźć wieś, najechać kursorem na miejsce na mapie w którym wieś jest położona i lewym przyciskiem myszki kliknąć dwa razy.   

 

Regulamin Moderatora


Zasady ogólne  

1.  Moderatorem Strony wsi w Portalu www.wsiepolskie.pl może zostać zarejestrowany użytkownik portalu wsiepolskie.pl, który założy Stronę wsi w Encyklopedii Wsi i Regionów.

2.  Objęcie przez użytkownika funkcji Moderatora Strony wsi w Portalu wymaga akceptacji Administratora.

3.  Objęcie funkcji Moderatora jest dobrowolne.

4.  Funkcja Moderatora jest zobowiązującym wyróżnieniem a wynikające z niej prawo do redagowania i zarządzania Stroną Wsi jest dobrowolnie przyjętą misją.

5.  Moderator nie pobiera za swoje czynności wynagrodzenia.

6.  Każdą Stronę Wsi może moderować więcej niż jedna osoba.

7.  Jeżeli Stronę Wsi redaguje grupa osób, jedna z nich, wyznaczona przez Administratora, pełni funkcję Moderatora głównego a pozostali sa Moderatorami tematycznymi.

8.  Moderatorem tematycznym może zostać osoba  zalogowana na Portalu i powiązana z daną wsią jako jej mieszkaniec, były mieszkaniec lub sympatyk.

9.  Użytkownik, który otrzymał uprawnienia Moderatora tematycznego Strony Wsi, ma możliwość edytowania przydzielonych mu kategorii opisu poprzez 
    "Edycję opisów według kategorii" w Panelu moderatora na Stronie Wsi.

10.  Prawo nadawania i cofania uprawnień Moderatora tematycznego przysługuje Moderatorowi głównemu Strony Wsi i Administratorowi.

11.  Dla zachowanie poprawności i standardu edytorskiego Encyklopedii, Administrator ma prawo do korygowania materiałów umieszczanych przez Moderatorów w opisach na stronach internetowych wsi. Dotyczy to w szczególności zaistnienia błędów merytorycznych, stylistycznych i ortograficznych.  

12. W przypadku niewywiązywania się przez Moderatora z obowiązków wynikających z przyjętej na siebie funkcji lub nieprzestrzegania regulaminów i zasad obowiązujących na Portalu, Administrator może w trosce o wizerunek i jakość edytorskią Encyklopedii cofnąć uprawnienia Moderatora i powierzyć je 
innej osobie.

13.  Jeżeli Moderator sam zrezygnuje z pełnionej funkcji do czasu wyłonienia nowego Moderatora funkcję tą przejmuje Administrator.

Prawa i obowiązki Moderatora

1. Przestrzeganie Regulaminu Portalu, Regulaminu Moderatora, oraz ogólnie przyjętych norm kulturalnego zachowania i netykiety.

2. Redagowanie Strony Wsi, zgodne ze schematem opisowym Portalu, w sposób rzetelny i merytoryczny.

3. Promowanie Wsi, jej walorów przyrodniczych, gospodarczych, kulturowych. 

4. Częste przebywanie na Stronie Wsi, aktualizowanie opisów i informacji dotyczących wsi.

5. Bieżące przeglądanie Kont użytkowników przypisanych do moderowanej przez niego wsi; upominanie użytkowników naruszających regulamin Portalu, 
    ogólnie przyjęte normy kulturalnego zachowania i netykietę; zgłaszanie nadużyć.

6. Jednakowe traktowanie wszystkich użytkowników Portalu bez wprowadzania ulg i wyjątków dla najbliższych znajomych, przyjaciół etc.

7. Szybkie i obiektywne reagowanie na zgłoszenia o naruszeniu Regulaminu.

8. Dobra współpraca z grupą Moderatorów Strony wsi.