wsiepolskie.pl

List do pedagogów

Szanowni Pedagodzy!


Zapraszamy serdecznie do włączenia się w realizację Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Konkursu Krajoznawczego „Mała Ojczyzna”. Mimo że głównymi jego aktorami jest młodzież wiejska, to bez dobrego i doświadczonego reżysera niełatwo jej będzie sprostać społecznej roli zapisanej w konkursowym scenariuszu.
Nie jest naszą intencją stwarzać Państwu dodatkowe obciążenia w i tak już napiętym harmonogramie zajęć.  Pozostawienie jednak młodzieży samej wobec tego ważnego dla środowiska wiejskiego projektu, może skutkować niepełnym wykorzystaniem szans jakie daje on wsiom polskim w nabierającym coraz większego tempa wyścigu cywilizacyjnym.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o otoczenie młodzieży gimnazjalnej merytoryczną opieką przy poznawaniu, opisywaniu i promowaniu  małej ojczyzny, w inicjowaniu aktywności społecznej oraz w budowaniu szacunku i troski wobec swojego regionu.

Istotą naszego projektu jest stworzenie własnej strony internetowej każdej polskiej wsi. To trudne i kosztowne zadanie. Wymaga dużych nakładów finansowych i specjalistycznej wiedzy z zakresu programowania i budowy stron www. Portal nasz przejmuje na siebie te obowiązki i niedogodności, oferując użytkownikowi proste w obsłudze oprogramowanie pozwalające szybko zbudować stronę – wirtualną wizytówkę wsi i włączyć ją do internetowej bazy wsiepolskie.pl. Uczestnictwo w konkursie nie wymaga wnoszenia jakichkolwiek opłat. Dodatkowo dzięki nowoczesnym metodom rozwoju i reklamy portalu zapewniamy atrakcyjną formę promocji i pozycjonowania, przez co strona wsi ma szansę osiągnąć wysoką oglądalność.  Zadaniem uczestników konkursu będzie opisanie wsi według schematu umożliwiającego stworzenie funkcjonalnej i interesującej strony internetowej.

Celem konkursów jest między innymi wyłonie twórców najlepszych prac. Często Ci, którzy nie zostali laureatami, mają odczucie, że ich praca poszła na marne, pozostaje niewykorzystana i w końcu zapomniana, czują się wręcz przegranymi. W tym projekcie jest inaczej. Specyfiką naszego Konkursu jest  to, że samo w nim uczestnictwo nobilituje a nagrodą dla każdego zespołu będzie włączenie jego pracy w światowy „krwiobieg”  internetu. Własna strona internetowa jest dla wsi istotną, często jedyną formą promocji. Wykonanie jej w procesie ogłoszonego przez nas konkursu i opublikowanie na łamach Interaktywnej Encyklopedii Wsi Polskich będzie trwałą wizytówką nie tylko dla szkoły, wsi, ale także dla całego regionu.

Wielostronna funkcjonalność serwisu wsiepolskie.pl otwiera możliwość pokazania nie tylko swojej osoby ale także bliskich, sąsiadów i znajomych, przez co wirtualne profile staną się wyrazem pełni tożsamości. Nie będą ucieczką od realnego świata. Internet wykorzystany w ten sposób umożliwi pełniejsze i bardziej świadome poruszanie się po świecie realnym. Poprzez zaangażowanie w zdobywanie, gromadzenie i opracowywanie informacji uczniowie pogłębią swoją wiedzę o regionie, tradycji i współczesności wsi, z której pochodzą. Mamy przekonanie, że wiedza ta stanie się podłożem do budowania wśród nich szacunku i przywiązania do kultury i mieszkańców regionu. Uświadomienie sobie różnorodności i indywidualności mieszkańców, często innej narodowości, wyznających także inną religię, cechujących się przynależnością do różnych grup etnicznych itd., oraz poznanie różnic kulturowych wynikających z tej odmienności, przyczyni się do zbudowania postawy otwarcia i tolerancji, przy jednoczesnym zachowaniu poczucia własnej tożsamości.
Konkurs nasz ma charakter dydaktyczny i pedagogiczny. Uczy, wychowuje i stara się pokazać wyższe cele. Staje się doskonałą okazją do realizacji wieloprzedmiotowych i interdyscyplinarnych ścieżek edukacji regionalnej, w ramach której uczniowie mogą kontynuować naukę i pracę w trakcie różnych zajęć: lekcji informatyki, geografii, historii, przyrody czy języka polskiego. W ten sposób doświadczą także komplementarności procesu edukacji, zrozumieją jak wiedza i umiejętności zdobyte na różnych lekcjach mogą być wykorzystane w praktyce i pozwolą podejmować bardziej skomplikowane zadania.                             
Konkurs ma charakter grupowy. Wynika to nie tyle z chęci włączenia do akcji całych klas, co z przemyślanej strategii rozwoju poczucia solidarności i identyfikacji z grupą, bowiem przedmiotem konkursu jest wieś, gromada, której częścią są też uczniowie. Budowanie świadomej przynależności do miejsca pochodzenia, do swych korzeni, jest początkiem rozwoju patriotyzmu, którego promocja stanowi jedno z najwyżej postawionych sobie przez nas zadań.
Wierzymy, że dzięki aktywnemu udziałowi w Ogólnolskim Interdyscyplinarnym Konkursie Krajoznawczym „Mała Ojczyzna” gimnazjaliści wykształcą aktywną postawę względem własnego regionu, poczują się jego ważnym elementem i staną się bardziej odpowiedzialni za środowisko i społeczeństwo, w którym żyją.

Mając na uwadze wszystkie te mniej i bardziej wymierne profity,  zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o zrozumienie doniosłości celów projektu, naszych starań oraz przede wszystkim o mobilizację uczniów i pełne zaangażowanie w realizację konkursu.

Aktywny udział w konkursie, poszukiwanie i przetwarzanie informacji sprawiają, że wiedza łączy się z działaniem, przez co łatwiejsze staje się przyswojenie materiału i informacji z różnych dziedzin życia.
Poznanie własnej odrębności i indywidualności prowadzi w konsekwencji do zauważenia odrębności cudzej,  co  rozwija  postawy otwarcia i tolerancji. Uświadomienie bogactwa lokalnej kultury i tradycji wzmacnia poczucie własnej wartości i aktywizuje do ich ochrony i pomnażania.
Proponowany przez nas konkurs jest idealnym dopełnieniem takiego projektu. Rozwija kontakty ze środowiskiem lokalnym ucznia, ugruntowuje jego poczucie tożsamości, motywuje do odkrywania historii regionu i własnej rodziny. Poprzez konkurs „Mała Ojczyzna” uczeń zostaje wprowadzony w świat wartości zakorzenionych w tradycji i kulturze regionu.

 

  Z wyrazami szacunku
Jan Zając
Dyrektor Forum Polonicum
Powrót  

 

 

 

Patronat konkursu

Patronat honorowy:
Patronat medialny: