wsiepolskie.pl

Instrukcja konkursu

Ogólnopolski Interdyscyplinarny Konkurs Krajoznawczy
„Mała Ojczyzna”
dla szkół gimnazjalnych z obszarów wiejskich


INSTRUKCJA DO KONKURSU

INFORMACJE OGÓLNE

Poniższe sugestie i uwagi prosimy traktować jako propozycje mogące przyczynić się do sprawnej i efektywnej realizacji programu konkursowego.

Jak przygotować się do konkursu?
Tematyka konkursowa wpisuje się w program nauczania szkół gimnazjalnych, dzięki czemu konkurs może być realizowany metodą projektu w ramach zajęć przedmiotowych z historii, języka polskiego, geografii, biologii, wiedzy o społeczeństwie lub informatyki.

Sugerujemy rozpoczęcie działań konkursowych od wyłonienia nauczyciela koordynującego całeprzedsięwzięcie. Nauczyciel-koordynator grupuje uczniów w zespoły redaktorskie przypisane wsiom znajdującym się w obwodzie administracyjnym szkoły. Optymalnym rozwiązaniem jesttworzenie zespołów spośród uczniów pochodzących z danych wsi. Jeżeli stosunek uczniów z poszczególnych wsi wykazuje dużą dysproporcję, wskazane jest przenoszenie uczniów do prac nad stronami innych wsi.

Dla usprawnienia działań konkursowych, w każdej grupie redakcyjnej, powinna być wyznaczona jedna osoba odpowiedzialna za wpisy na stronie wsi - moderator strony. Zadania można rozdzielić również na uczniów według zbieranych i opracowywanych tematów - moderatorów tematycznych.

By zapewnić wysoki poziom merytoryczny opisów, można do grup redaktorskich przydzielić opiekuna przedmiotowego, który będzie sprawował pieczę nad wszystkimi grupami redaktorskimi w obszarze jednej z pięciu konkursowych kategorii opisowych.

Przed przystąpieniem do zbierania i opracowywania informacji i materiałów konkursowych, zachęcamy do zapoznania się ze schematem opisowym wsi stosowanym w Interaktywnej Encyklopedii Wsi Polskich.

 System informacyjny Interaktywnej Encyklopedii Wsi Polskich opiera się na dwóch uzupełniających się strukturach. Główną, będącą swego rodzaju szkieletem informacyjnym, jest schemat opisowy wsi, który kategoryzuje i uszczegóławia opis różnych obszarów życia społeczności wiejskich. Dzięki niemu, opisując jakiś temat, możemy mieć pewność, że będzie on łatwy do odnalezienia dla użytkownika encyklopedii, który posłuży się tym schematem w poszukiwaniu interesujących go zagadnień, w poznawaniu wsi.

Drugą strukturą informacyjną, która w praktyczny sposób uzupełnia schemat opisowy Encyklopedii, jest system słów kluczowych (tagów). Słowa kluczowe są obecnie powszechnie stosowane w internecie, w bazach danych, w klasyfikowaniu zawartości stron www, serwisów  i portali. W IEWP dookreślają one pojęcia i tematy, umożliwiając poszukującemu użytkownikowi szybkie odnalezienie interesującej go informacji, a z drugiej strony, osobie uzupełniającej opis wsi, podpowiadają jakie pojęcia i słowa są z danym tematem powiązane.

Gdzie szukać informacji i materiałów do konkursu?

 Część informacji i materiałów potrzebnych do wypełnienia formularza znajduje się w pamięci i zasobach lokalnej społeczności. Są to bardzo cenne źródła wiedzy i materialnych świadectw historii. Warto rozpytać mieszkańców wsi o rodzinne podania, miejscowe legendy i wspomnienia związane z historią wsi i regionu. Warto poprosić o udostępnienie i zgodę na publikację prywatnych zdjęć, dokumentów i przedmiotów, które mogą stać się wartościowym
dopowiedzeniem czy ilustracją opisywanego tematu.

Wiele danych można odnaleźć w literaturze, jednak w przypadku korzystania ze źródeł pisanych należy pamiętać o dołączaniu informacji o autorze i tytule publikacji. Cennych wiadomości mogą także dostarczyć regionalne muzea i skanseny, nadleśnictwa i koła łowieckie oraz stacje meteorologiczne. O historii wsi można dowiedzieć się sporo, zaglądając do ksiąg parafialnych. Zachęcamy uczniów i nauczycieli do aktywnego poszukiwania informacji o swoim regionie w różnych dostępnych źródłach, w różnorakich instytucjach i organizacjach.

 

ETAPY KONKURSU


 

 

  ETAP I
(zgłoszenie do konkursu, rejestracja stron wsi)


Krok pierwszy – zgłoszenie do konkursu

Szkoła dokonuje zgłoszenia do konkursu poprzez wypełnienie i wysłanie drogą elektroniczną (mailową ) formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia szkoły do konkursu dokonuje się tutaj

Formularz zgłoszeniowy do konkursu:

 

PRZEDMIOT OPISU PRZYKŁADOWY OPIS, UWAGI, WSKAZÓWKI
Nazwa szkoły Gimnazjum nr 1 im. Marii Konopnickiej
Dyrektor Tadeusz Nowak
Adres i dane kontaktowe szkoły 00-000 Wieś Polska, ul. Konopnickiej 1, tel. (11) 222 33 44,
e-mail: gimnazjum@poczta.pl
Imię i nazwisko koordynatora konkursu, dane kontaktowe Anna Kowalska, tel. 600 700 800,
e-mail: a.kowalska@poczta.pl
Nazwy wsi będących w obwodzie administracyjnym szkoły Zielonki, Dąbrowa Wielka, Józefówka, Konopiska, Nowa Wieś, Łagiewniki

 

Krok drugi – rejestracja stron wsi

Szkoła rejestruje w Encyklopedii strony podległych administracyjnie wsi (tych które znajdują się w obwodzie administracyjnym szkoły)

Krok ten obejmuje:

  • rejestrację strony wsi przez poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracyjnego,
  • wstawienie na stronę reprezentatywnego zdjęcia wsi (np. panoramy wsi),
  • zaznaczenie pozycji wsi na mapie.

Nauczyciel-koordynator lub wyznaczeni w zespołach redaktorskich moderatorzy stron wsi rejestrują wsie w Encyklopedii. Proces ten rozpoczynamy od odnalezienia przedmiotowej wsi za pomocą wyszukiwarki w Interaktywnej Encyklopedii Wsi Polskich. Możemy to zrobić na dwa sposoby, albo wpisując nazwę wsi w wyszukiwarce głównej i wybierając właściwą wieś spośród uzyskanych wyników, albo poprzez wyszukiwarkę opartą na podziale administracyjnym kraju. Gdy w końcowym etapie wyszukiwania pojawi się aktywna nazwa przedmiotowej wsi, klikamy na nią i przechodzimy na stronę startową.

Następnie wybieramy pole „Zgłoś do konkursu” i przechodzimy do formularza rejestracyjnego, w którym należy wpisać podstawowe dane administracyjne i informacje o wsi. Warunkiem rejestracji jest wypełnienie w formularzu co najmniej tych rubryk, które dotyczą minimum informacyjnego. Rubryki te dla ułatwienia zaznaczono niebieskimi gwiazdkami. Zakładamy, że potrzebną wiedzę posiada każdy mieszkaniec wsi, tym bardziej, jeśli ma dostęp do internetu. Pozostałe rubryki należy również uzupełnić, ale można to uczynić po zarejestrowaniu strony wsi.

Formularz rejestracyjny wsi:

 

PRZEDMIOT OPISU PRZYKŁADOWY OPIS, UWAGI, WSKAZÓWKI
Poczta Kasina Wielka
Kod pocztowy 34-741
Region Małopolska
Podregion Beskid Wyspowy
Wieś sołecka tak/nie
www wsi wpisać adres www, jeżeli jest
www gminy wpisać adres www urzędu gminy
Rada sołecka nazwiska, telefony kontaktowe
Radni samorządowi nazwiska, telefony, maile
Opis krótki opis, charakterystyka wsi
Redakcja strony nazwiska moderatorów
Sołtys imię, nazwisko, adres, telefon, mail
Urząd gminy dane teleadresowe, godziny urzędowania, zakres i rodzaj oferowanych usług
Parafia dane teleadresowe, godziny urzędowania kancelarii
Szkoła dane teleadresowe, zakres nauczania

 

Krok trzeci  – wypełnianie formularza konkursowego

Po zgłoszeniu szkoły do konkursu i zarejestrowaniu podległych szkole wsi, grupy redaktorskie przystępują do zbierania materiałów na temat swoich miejscowości. W ramach zajęć szkolnych lub pozaszkolnych z historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii czy informatyki, uczniowie zbierają i opracowują materiały pod kątem opisu wsi zgodnego z załączonym formularzem. Formularz konkursowy jest częścią schematu opisowego wsi w IEWP Portalu wsiepolskie.pl.

Opisu wsi dokonujemy według pięciu głównych kategorii.

  1. Przyroda i geografia
  2. Historia-kultura-tradycja
  3. Współczesność
  4. Mieszkańcy
  5. Zdjęcia tematyczne

Uczniowie zbierają materiały i opisują wieś według kategorii opisowych, z których każda dzieli się na podgrupy i szczegółowe elementy opisowe. Wszystkie one mają swoje miejsce w głównym schemacie opisowym Encyklopedii i pojawią się tam po wpisaniu informacji w formularzu konkursowym. W niektórych częściach formularza elementy opisowe wsi powtarzają się. Wynika to z funkcjonalnej budowy Portalu.

Większość obszarów życia wsi przenika się, oddziałuje na siebie i uzupełnia się. Część tych samych elementów opisowych wsi może występować w innych działach schematu opisowego, pełniąc jednak nieco inne funkcje. Dokładniejsze wskazówki dotyczące opisu kategorii opisowych znajdują się w szczegółowym formularzu konkursowym. 

Krok czwarty – wybór najlepszej strony wsi w danej szkole

30 września 2010 roku kończy się I Etap konkursu, szkoła wybiera najlepiej opracowaną stronę internetową wsi, którą zgłasza do II Etapu konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@wsiepolskie.pl. Strona ta będzie oceniana według zamieszczonego poniżej formularza ocen.

Formularz ocen konkursowych (skala ocen od 1do 10):

 

Lp Nazwa grupy tematycznej  Ocenaza ilość
opisanych elementów
Ocena za jakość opisów
Ocena za społeczny
odbiór strony
Sumaryczna ocena grupy
1 Przyroda i geografia     -  
2 Historia – kultura – tradycja     -  
3 Współczesność     -  
4 Mieszkańcy     -  
5 Zdjęcia tematyczne     -  
6 Suma ogólna        

Ogólna ocena stron internetowych wsi składa się z trzech ocen cząstkowych:

1 – Ocena za ilość elementów opisanych w grupach tematycznych z uwzględnieniem ich proporcji do wpisów możliwych.

Ponieważ potencjalna ilość elementów opisowych uzależniona jest od wielkości i charakteru wsi, ocena ta będzie odzwierciedlała zarówno ilość dokonanych wpisów, jak też ich proporcję do wpisów możliwych. Jeden punkt przyznawany jest za wpis rejestracyjny wsi natomiast dziesięć za pełny opis wsi, wyczerpujący wszystkie elementy wyodrębnione w formularzu a znajdujące odzwierciedlenie w danej wsi.

2 – Ocena za jakość i objętość wprowadzanych treści oraz ich poprawność stylistyczną i merytoryczną.

3 – Ocena za społeczny odbiór strony rozumiany jako popularność strony w lokalnym środowisku i aktywność użytkowników lokalnych.

Trzecia ocena premiuje zaangażowanie Twórców strony w jej promocję wśród mieszkańców wsi. Pragniemy w ten sposób zachęcić młodzież do popularyzacji strony w lokalnej społeczności, do odkrywania jej zalet, potencjału i znaczenia dla przyszłości i rozwoju wsi i jej mieszkańców. Ocena ta będzie uwzględniała ilość zalogowanych w Portalu mieszkańców wsi oraz stopień wykorzystania strony do akcji i działań społecznych na wsi. Wszystkie zarejestrowane i opracowane strony wsi pozostaną w Internetowej Encyklopedii Wsi Polskich, promując wsie i otwierając im szansę na aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa informacyjnego. Końcowa ocena tworzonej przez uczniów strony internetowej wsi jest średnią sumarycznych ocen grup tematycznych i oceny za społeczny odbiór strony.

Formularz konkursowy


By ułatwić opis wsi załączamy poniższą, ogólną instrukcję. Zamieszczone w niej wskazówki nie odnoszą się do wszystkich elementów opisowych wsi w formularzu, bo w większości są one czytelne z samej nazwy i opisane w Encyklopedii.

 

KATEGORIE OPISOWE UWAGI I WSKAZÓWKI DO OPISU
I GRUPA
PRZYRODA I GEOGRAFIA
Środowisko geograficzno-przyrodnicze Polska obfituje w piękne krajobrazy i krainy geograficzne.
Opisz swoją wieś poprzez elementy środowiska geograficznego.
Cechy klimatyczne Lokalne cechy klimatyczne określają takie elementy pogodowe jak:
- Średnia temperatura roku, lata, zimy ( surowej zimy (t < -5°C) )
- Roczna suma opadów w mm
- Liczba dni z pokrywą śnieżną
- Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej w cm.
- Średnia długość trwania (w dniach) okresu wegetacyjnego (t > 5°C)
- wiatry, nasłonecznienie, zachmurzenie, wilgotność powietrza,
ciśnienie atmosferyczne.
Zmienna wypadkowa tych czynników w różnych miesiącach i tygodniach
tworzy stany pogodowe określane powszechnie pogodą. Jeżeli
dysponujesz tymi danymi opisz je z perspektywy Twojej wsi. Skorzystaj
z pomocy lokalnych stacji meteorologicznych, nadleśnictwa, gminy.
Rzeźba, ukształtowanie terenu
Gleby Opisz rodzaje i klasy gleb występujące w obszarze wsi. Najprościej i
najpewniej zdobędziesz te informacje w Urzędzie Gminnym.
Stosunki wodne Wiele osad budowano dawniej w pobliżu rzek i zbiorników wodnych.
Jeżeli znajdują się one także w pobliżu Twojej wsi podaj ich nazwy
i informacje do jakiego dorzecza, jakiej zlewni i jakiego morza
wpływają. Poniżej umieściliśmy spis obszarów hydrograficznych
Polski.
1 - dorzecze Odry, ujście Morze Bałtyckie
2 - dorzecze Wisły, ujście Morze Bałtyckie
3 - zlewnia Zalewu Szczecińskiego, ujście Morze Bałtyckie
4 - dorzecza rzek przymorza, ujście Morze Bałtyckie
5 - zlewnia Zalewu Wiślanego, Morze Bałtyckie
6 - dorzecze Niemna ujście Zalew Kurońsk, Morze Bałtyckie
7 - dorzecze Dniestru, ujście Morze Czarne
8 - dorzecze Dunaju, ujście Morze Czarne
9 - dorzecze Łaby, ujście Morze Północne
Fauna i flora Klimat determinuje występowanie na danym terenie różnych
gatunków dzikich zwierząt i charakterystycznych dla regionu roślin.
Opisz te z nich, które można zaobserwować na Twoim terenie.
Zachęcamy do odwiedzenia pobliskiego Leśnictwa lub Nadleśnictwa.
Warto również porozmawiać z myśliwymi polującymi w obwodzie,
w którym leży Twoja wieś.
Położenie geograficzne Kraina geograficzna, region

Walory naturalne

Parki, rezerwaty, ogrody

W Polsce znajduje się wiele elementów środowiska naturalnego unikatowych
w skali europejskiej czy nawet światowej. Te największe,
najbardziej znane obiekty czy obszary, są opisane i chronione
prawem. Istnieją jednak niezliczone, mało znane a piękne lokalizacje
walorów naturalnych, znane tylko miejscowym. Tam słońce zawsze
pięknie zachodzi, tam woda i drzewa szumią inaczej, tam ciągną
zakochani, tam też łatwo popada się w zadumę i ukojenie - takie
lokalne świątynie natury. Opisz te miejsca i walory, które są w Twojej
okolicy, podziel się nimi z innymi. Zachęcamy również do odwiedzenia
pobliskiego Leśnictwa lub Nadleśnictwa celem zebrania fachowych
i wiarygodnych informacji.
Dla ułatwienia i usystematyzowania opisu walorów, sugerujemy
posłużyć się zamieszczonym w formularzu zbiorem słów
kluczowych - tagów, jednolitym dla całej Encyklopedii.
II GRUPA
HISTORIA – KULTURA – TRADYCJA

Historia

Opisz historię swojej wsi. Postaraj się dotrzeć do czasów najdawniejszych, pierwszych zapisków, pierwszych dokumentów. Tego typu informacje znajdziesz w lokalnych muzeach, czasami przechowywane są w archiwach kościelnych, w księgach parafialnych. Historia najnowsza, to z kolei wydarzenia wciąż żywe
w pamięci najstarszych mieszkańców i to właśnie oni stanowią interesujące i ważne źródło informacji na temat losów wsi w czasach II wojny światowej, okupacji czy komunizmu. Póki żyją jeszcze ludzie pamiętający te odległe czasy, spiszcie ich wspomnienia, bo kiedyś mogą one stać się bezcennym świadectwem historii. W formularzu zastosowaliśmy prostą i praktyczną chronologię opisów historii wsi.

Zachęcamy do sprawdzenia czy wasza miejscowość jest opisana w „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”, XV tomowym dziełe wydanym pod redakcją Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego, pod koniec XIX wieku. Słownik ten po dziś dzień jest nieocenionym źródłem wiedzy opisującym  prawie wszystkie miejscowości i inne toponimy z terenów, które obejmowała pierwsza Rzeczpospolita. Zamieszczony poniżej link kieruje na stronę z elektroniczną kopią słownika. Jeżeli odnajdziecie w słowniku XIX wieczny opis waszej miejscowości i umieścicie go na stronie internetowej wsi, na pewno uatrakcyjni on jej treść stając się interesującym materiałem historycznym i porównawczym.
www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_I/

 

Kronika wsi Zachęcamy do tworzenia kroniki wsi, w której będziecie opisywać najważniejsze wydarzenia z historii i współczesności Waszej wsi.
Muzea i zabytki Jeśli w Twojej wsi znajdują się jakieś muzea, możesz je tutaj opisać.
Adres, godziny otwarcia czy ceny biletów wstępu, to podstawowe informacje. Warto je poszerzyć o opis zbiorów, które można znaleźć w muzeum, a może nawet ludzi, którzy je założyli. Musieli mieć jakiś ważny powód, by poświęcić tyle czasu i wysiłku na gromadzenie obiektów muzealnych.
Być może znajdują się pola bitew, pomniki historii, obiekty związane z religią, do których pielgrzymują, albo mogliby pielgrzymować wierni. To również warte jest opisania. W formularzu znajdziesz słowa kluczowe powiązane z tym tematem.
Kultura i tradycja Zachęcamy Was do spisania i skatalogowania kultury i tradycji wsi i regionów, w których mieszkacie. Zamieszczony w formularzu szczegółowy schemat opisowy ułatwi Wam to zadanie, systematyzując i dookreślając ten ważny i bogaty temat. Znajdziecie tam również wyjaśnienia terminów i pojęć związanych z tym obszarem dziedzictwa kulturowego wsi. Zebrane przez Was materiały staną się cennym źródłem wiedzy o regionie i jego kulturze.
Ginące zawody Wsie polskie były obszarem występowania wielu dziś już zapomnianych zawodów. Przemiany społeczne i uprzemysłowienie produkcji wyparły ze wsi koszarnictwo, kołodziejstwo czy łagiewnictwo. Część warsztatów funkcjonuje jednak do dzisiaj, inne otwierane są na nowo z uwagi na rosnącą popularność wyrobów tradycyjnych.
Nazwy ginących zawodów jako tematyczne słowa kluczowe znajdują się w formularzu.
Rękodzieło Rękodzielnictwo, jak sama nazwa wskazuje, to ręczny wyrób przedmiotów. Tą metodą najczęściej wytwarzane są obecnie dzieła artystyczne (rzeźby, obrazy, ozdoby), ale dla wsi to pojęcie ma szersze znaczenie. Niektóre wytwory rękodzieła, np. naczynia czy ubiór, były i są wykorzystywane w życiu codziennym. Rękodzieło przyjmuje dzisiaj także postać dobrze prosperującego biznesu.
Oryginalność i unikalność takich wytworów przyciąga bowiem sporą grupę odbiorców. Nazwy produktów rękodzielniczych jako tematyczne słowa kluczowe znajdują się w formularzu.
III  GRUPA
WSPÓŁCZESNOŚĆ
Opis ogólny Zastosowany w Encyklopedii schemat opisowy, choć bardzo szczegółowy, nie ujmuje jednak wszystkich potencjalnych zjawisk i tematów godnych odnotowania na stronie internetowej wsi. Zachęcamy do opisywania w tym miejscu spraw i rzeczy, które stanowią o wyjątkowości i indywidualizmie Waszych wsi i mogą stać się ważnym elementem promocyjnym.
Wielkość wsi ilość mieszkańców, gospodarstw, długość, ...
Charakter wsi wieś rolnicza, turystyczna, uzdrowiskowa, przemysłowa, ...
Cechy indywidualne wsi Każda wieś ma jakieś cechy, które sprawiają, że wyróżnia się spośród innych. Mogą to być wyjątkowi ludzie, imprezy, uroczystości, unikatowe obiekty architektoniczne, walory naturalne, zjawiska przyrody, wydarzenia historyczne, produkty regionalne, kuchnia regionalna. Coś, co nie jest typowe, z czym Twoja wieś jest kojarzona. Większość tych cech jest szczegółowo sklasyfikowana w innych działach schematu opisowego. Prosimy o dokonanie tutaj krótkiego opisu wszystkich tych cech, streszczenia tematu.
Charakterystyka zabudo

Opisując charakter zabudowy wsi możesz posłużyć się morfogenetycznymi typami zabudowy wsi, których definicje podaliśmy poniżej (łańcuchówki okolnice, owalnice, rzędówki, szeregówki, ulicówki, widlice, wielodrożnice)
Łańcuchówka (wieś leśno-łanowa)
-Wieś o dość luźnej zabudowie,
z domostwami położonymi po obu stronach drogi, która przebiegała zazwyczaj dnem doliny. Każda zagroda zbudowana była na własnym łanie wykarczowanego pola, który odchodził od głównej drogi. Dalej przechodził w należący do tego samego gospodarza płat lasu (stąd druga nazwa wieś leśnołanowa), który biegł aż do działu wód, stanowiącego granicę wsi.
Okolnica
- Najstarszy typ wsi. Były to na ogół niewielkie wsie ze
zwartą zabudową, która okalała wewnętrzny plac o okrągłym lub
nieregularnym kształcie. Do wsi prowadził tylko jeden lub co najwyżej
dwa wjazdy.
Owalnica
- wieś placowa, rozbudowana okolnica. Wieś o zwartejzabudowie przylegającej do centralnego placu o owalnym kształcie,pośrodku którego często znajdowała się studnia, staw, kościół,cmentarz. Dwie drogi wylotowe, wychodzące z obu stron placu,były w przeszłości zabezpieczane zamykanymi na noc bramami.
Rzędówka
- Wieś charakteryzująca się luźną zabudową, ulokowanąnajczęściej po jednej stronie drogi, która oddziela gospodarstwa odnależących do nich szerokich, prostopadłych pasów pól uprawnych.
Szeregówka - Wieś wyróżnia się najczęściej regularnym łanowymukładem pól, ale w przeciwieństwie do rzędówki i łańcuchówki zagrody są zwarcie ustawione wzdłuż prostej ulicy w środku obszaruwiejskiego.
Ulicówka
- Wieś typu jednodrożnego, o zwartej zabudowie ciągnącejsię na ogół po obu stronach drogi i regularnym układzie wąskich póluprawnych. Wyglądem przypomina miejską ulicę.Widlica - Typ wsi o zwartej zabudowie, skoncentrowanej wzdłuż 2-3
dróg polnych rozwidlających się w kształcie litery V, połączonych
często krótką przecznicą, odchodzących od drogi głównej.
Wielodrożnica - Wieś, w której zabudowania poszczególnych gospodarstw rozmieszczone były wzdłuż kilku dróg o nieregularnym
kształcie, tworzących jej układ przestrzenny. Rozcinające wieś w
różnych kierunkach drogi wybiegały niekiedy ze wspólnego placyku.

Instytucje

Opisz instytucje działające w Twojej wsi. Zapisz ich dane teleadresowe, godziny urzędowania, zakres pełnionych funkcji i usług. Na pewno informacje te, umieszczone na stronie internetowej Twojej wsi, pomogą wielu osobom.

Organizacje

Opisz organizacje istniejące we wsi. Ich historię, założycieli, sposób funkcjonowania. Napisz, czym się zajmują, w jakim celu istnieją i jaka jest ich rola w wiejskiej społeczności. Uwzględnij tylko organizacje istniejące w Twojej wsi.
Imprezy kulturalne, sportowe, społeczne i gospodarcze Jeżeli w Twojej wsi odbywa się jakaś impreza o charakterze kulturalnym, sportowym, społecznym lub gospodarczym, możesz ją opisać w tym dziale. Być może w Twojej wsi odbywa się jakieś regionalne święto o charakterze religijnym, związane z patronem parafii, festyny, dni wsi? Czy organizowane są regularnie jakieś zawody sportowe?
A może na terenie wsi odbywają się jakieś targi? Jakiego rodzaju? Czego dotyczą te imprezy? Kiedy się odbywają? Od jak dawna? Nazwy popularnych na wsiach imprez jako tematyczne słowa kluczowe znajdują się w formularzu.
Walory rekreacyjne i zdrowotne Walory rekreacyjne i zdrowotne występujące na polskich wsiach
stanowią ważny element promocji turystycznej wsi. Opisz te, które znajdują się w Twojej wsi lub są do niej przypisane.
Nazwy walorów rekreacyjnych i zdrowotnych jako tematyczne słowa
kluczowe znajdują się w formularzu.
Otwarte gospodarstwa, pracownie, galerie To stosunkowo nowe zjawisko na naszych wsiach. Galerie, otwarte gospodarstwa rolne i specjalistyczne, otwarte pasieki, otwarte pracownie, otwarte warsztaty - warto je opisać bo są cennym atutem promocyjnym.

Sport

Umieść tu informacje na temat sportu na twojej wsi, opisz obiekty sportowe, kluby, dyscypliny.

Ekologia

Ekologia to nauka o funkcjonowaniu przyrody. Człowiek nie zawsze dbał o swoje środowisko naturalne lecz miejmy nadzieję, że to już przeszłość. Czy Twoja wieś w jakiś sposób próbuje przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego? A może na jej terenie działają gospodarstwa ekologiczne produkujące zdrową żywność?
IV GRUPA
MIESZKAŃCY
Mieszkańcy Napiszcie o sobie, o ludziach którzy tworzą Waszą społeczność.
Narodowości Na terenie polskich wsi mieszka wiele mniejszości narodowych. Część z nich uległa asymilacji, inni zachowali pewne odrębne cechy kultury. Jeśli w Twojej wsi mieszka lub mieszkała większa grupa przedstawicieli innego narodu, opisz to w przyporządkowanej im rubryce.
Grupy etniczne i regionalne Różnorodność etniczna ubogaca kulturę regionu. Współczesne wsie
polskie nie są już tak bogate etnicznie jak przed II wojną światową
a regionalizmy coraz bardziej zanikają. Nie mniej wciąż na wsiach
mieszkają różne grupy etniczne czy regionalne i warto je opisać.
Niektóre wsie są zamieszkane przez daną grupę etniczną
w całości, inne mają charakter mieszany. Uzupełnij tylko te pola,
które dotyczą Twojej wsi.
Wyznania Obecnie wśród wyznań w Polsce przeważają katolicy. Kraj nasz jest jednak od dawna znany z dużej tolerancji religijnej, dlatego na jego obszarze mieszkają wyznawcy innych religii i wyznań. Napisz, jakie religie wyznają mieszkańcy Twojej wsi. Wyznania nie występujące
we wsi pomiń.
V GRUPA
GALERIA

Galeria

Zachęcamy do dokumentowania życia wsi i jej mieszkańców poprzez fotografie. Pamiętaj o tym, że jedno zdjęcie może oddać więcej niż setki słów. Możesz także potraktować swoje fotografie, jako doskonałe uzupełnienie informacji podanych w innych kategoriach, dlatego też zalecamy tworzenie galerii zdjęć według czytelnych grup tematycznych. Panorama wsi, Wieś, Krajobraz, Przyroda, Architektura, Ludzie, Osobliwości, Stara fotografia, Inne

 

Powrót  

 

 

Patronat konkursu

Patronat honorowy:
Patronat medialny: