wsiepolskie.pl

Cele konkursu

CELE KONKURSU


 

  • pogłębianie wiedzy o historii, tradycji i współczesności wsi oraz regionów, z których pochodzą uczniowie;
  • budowanie przywiązania i szacunku do własnego regionu, do jego tradycji, kultury, dorobku i ludzi, którzy go zamieszkują;
  • inicjowanie aktywności społecznej młodzieży poprzez angażowanie jej w realizację zadań służących wspólnemu dobru oraz uczenie odpowiedzialności za własną społeczność i środowisko;
  • promocja wsi polskich, spichlerza polskiego dziedzictwa kulturowego, jako dobra narodowego o olbrzymim potencjale gospodarczym, przyrodniczym i turystycznym;
  • formowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych narodów, religii i kultur tworzących wspólne dziedzictwo kulturowe;
  • kształtowanie świadomego, nowoczesnego patriotyzmu jako drogi zaczynającej się od patriotyzmu lokalnego i miłości do „małej ojczyzny”.
Powrót  

 

 

Patronat konkursu

Patronat honorowy:
Patronat medialny: